• Birefringència: Quan un raig de llum travessa un mineral (excepte en els que cristal·litzen al sistema cúbic i, en els altres, en la direcció del seu eix òptic) s'escindeix en dos raigs de llum polaritzada que es propaguen a velocitats diferents i que normalment formen un angle molt petit. Aquest fenomen s'anomena birefringència. Quan l'angle que formen els dos raigs és molt gran, és a dir, la birefringència és elevada, els dos raigs emergeixen amb una separació prou gran com per veure dues imatges a través del mineral. Aquest fenomen sols l'apreciarem a l'espat d'Islàndia, que és una varietat transparent de la calcita, i en algunes dolomites transparents. Es tracta simplement de disposar el tros del mineral a sobre d'un paper escrit i observar si veiem una imatge doble.        En aquest cas sabem que la mostra del mineral és tracta de calcita o de dolomita i, com veurem més endavant, esbrinar si és l'un o l'altre es prou fàcil veien la seva reacció amb l'àcid clorhídric (salfumant).

  Propietats físiques dels minerals

4/14