Centre DIOPMA

Dep.de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química Universitat de Barcelona
C/Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
.....................................
Dr. Josep Maria Chimenos 
Telèfon : 934021298.
E-mail: chimenos@ub.edu
....................................
Dra. Mercè Segarra.
Telèfon : 934021316.
E-mail: m.segarra@ub.edu

DIOPMA participa en el projecte BASE3D liderat per la Fundació CIM i finançat per la Generalitat de Catalunya.

L’agrupació en tecnologies emergents BASE3D , que reuneix els centres d’investigació més prestigiosos de Catalunya i té com a objectiu afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els que es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l’increment de la productivitat, etc. El projecte BASE3D té un pressupost de 3,7M€ i una durada de 3 anys.

Per fer-ho, s’han impulsat 4 projectes: 
 • LIGHT3D: Tecnologies de làser i altra Llum, liderat per LEITAT.
 • FUSE3D: Tecnologies per a deposició de material semifós, liderat per HSJD.
 • INK3D: Tecnologies per a la deposició de tintes contínues, liderat pel grup de recerca BBT de la UPC.
 • HYBRI3D: Tecnologies per a la hibridació multimaterial, liderat per CIM UPC

L’agrupació està co-finançada per la Generalitat de Catalunya amb pressupost de PO FEDER Catalunya 2014 - 2020. L’organisme gestor és la Direcció General de Recerca.

 

 

Grupo DIOPMA participa en el proyecto internacional PLASTIC0PYR.

PLASTIC0PYR consisteix a elaborar estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics i la millora de la qualitat ecològica i serveis mediambientals dels rius de muntanya. Més informació www.plastic0pyr.net

L’objectiu principal és reduir, de manera sostenible, l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya als Pirineus de Catalunya, Andorra i França i el seu posterior transport al mar. Els resultats esperats per a aquest projecte són:

 1. El desenvolupament d’eines per avaluar i difondre l’impacte ambiental dels plàstics en els ecosistemes fluvials.
 2. La disminució de la producció de residus plàstics i una millora de la seva gestió.
 3. La participació de la ciutadania en la investigació de la contaminació plàstica i en la co-creació de models d’ús i substitució autosostenibles.

El present projecte proporcionarà protocols únics per compartir en els tres països que representen una reducció del cost en el desenvolupament d’estratègies de gestió.
L’originalitat i la novetat del projecte rau en el desenvolupament d’una estratègia que involucri ciutadans, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en recerca, difusió dels problemes mediambientals i co-creació de models de negoci d’economia circular.

Finalització del Projecte Grups Operatius amb LA SAT LA VALL DE SOSES

El centre DIOPMA de la Universitat de Barcelona ha treballat durant el aquets dos últims anys (2017-2019) en el tractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4+) utilitzant subproductes de magnesi a la planta pilot desenvolupada a l'empresa LA SAT LA VALL DE SOSES mitjançant el projecte de Cooperació per a la innovació: Grups Operatius. El projecte ha estat finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 amb fons FEADER.

Els resultats han estat:

 • Nou procés alternatiu de baix cost per a la reducció de la concentració de N-amoniacal de les dejeccions ramaderes, principalment les del sector porcí.
 • Possibilitat d’implementació en altres efluents residuals amb un al contingut de N-amoniacal.
 • Utilització de subproductes d’òxids de magnesi de baix contingut per a la formulació d’un reactiu fàcil de manipular i addicionar durant el tractament de les dejeccions porcines en una plata físico-química.
 • Possibilitats de reducció de la concentració del N-amoniacal en funció de les necessitats i costos de tractament requerits.
 • Obtenció de fertilitzants d'alliberament lent del N-NH3 inicialment contingut en les dejeccions ramaderes.
 • Optimització a escala laboratori de la formulació més eficient del reactiu emprat.
 • Instal·lació demostrativa d’un planta pilot per a l'eliminació de N-amoniacal, que permet determinant les especificacions tècniques a aquesta escala de treball. Planta pilot eficient i de fàcil instal·lació.
 • Optimització tècnic-econòmica i mediambiental que permeti la replicabilitat de la tecnologia desenvolupada. Es demostrarà la viabilitat tècnica i econòmica, en funció del requeriments mediambientals, de la nova millor tecnologia disponible (MTD) dins del sector ramader per a la gestió de residus orgànics, per processos de baix cost per a reducció de concentració de N-amoniacal, utilitzant subproductes MgO amb precipitació d'estruvita, perquè pugui ser replicat a nivell comarcal, estatal, europeu i mundial

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

El Centre DIOPMA, integrat per un equip tècnic àmpliament qualificat, forma part de la de Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (XIT) de la Generalitat de Catalunya.

Centre adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química Universitat de Barcelona .