Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

Enllaços d'interès PDF
  • Revistes electròniques
  • Organismes i associacions
  • Instituts
  • Departaments i grups de recerca
  • Fundacions
  • Aprenentatge de llengües
  • Recursos d’Internet

REVISTES ELECTRÒNIQUES 

DiversCité Langues
Revue et forums interdisciplinaires sur la dynamique des langues
http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/entree.htm

Eduling
Revista-Fòrum sobre Plurilingüisme i Educació

http://www.ub.edu/ice/portaling/eduling/
Glosas Didácticas
Revista electrónica internacional. Didáctica de lenguas y culturas
http://www.um.es/glosasdidacticas/

Marges Linguistiques
Revue semestrielle électronique en Sciences du Langage
http://www.marges-linguistiques.com/

Noves SL
Revista de Sociolingüística
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/

Quaderns digitals
http://quadernsdigitals.net

Revista Digital de la Asociación para la difusión del español y la cultura hispánica 
http://ahle.webnode.es/enlaces-de-interes-en-internet/

TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenchaft
http://www.inst.at/trans

Segundas lenguas e inmigración 
http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/


ORGANISMES I ASSOCIACIONS

Agencia Española de Cooperación Internacional
http://www.aecid.es

Asociación para la difusión del español y la cultura hispánica (ADES) 

http://www.adesasoc.com

Associació per a les Nacions Unides a Espanya
http://www.anue.org/

Association virtuelle international francophone pour le plurilinguisme dans les organisations internationales 
http://sitacif.free.fr/

Centre de Documentació i Estudis sobre les Llengües d’Europa i de la Mediterrànea (CDELLEM) Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona 
http://www.udg.edu/instituts/LlenguaiCulturaCatalanes/CongressosiSeminaris/tabid/11919/language/es-ES/Default.aspx#ld

Centro de Información de las Naciones Unidas para España
http://www.un.org/spanish/milenio/np1milenio.htm

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) 
http://www.ciemen.org/

Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique (CIRAL) 
http://www.ciral.ulaval.ca

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
http://www.cplp.org/

Comunidad Virtual de Educación Bilingüe Intercultural
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=973#ld

Conseil Européen pour les Langues / European Language Council 
http://www.celelc.org/

Conseil international de la langue française (CILF).
http://www.cilf.org/

Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya 
http://www.cpnl.cat

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
http://www.cal.cat

Declaració Universal de Drets Lingüístics 
http://www.linguistic-declaration.org

Declaració Universal dels Drets Humans 
http://mural.uv.es/franro/frame.htm#ld

Deutsche Kultur International
http://deutsche-kultur-international.de

Euromosaic 
http://www.uoc.es/euromosaic

European Centre for Modern Languages – ECML/ Centre Européen pour les Langues Vivantes – CELV
http://www.ecml.at

European Language Portfolio
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=e&m=/main_pages/welcome.html

European minority languages 
http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/

France Minority Languages
http://globegate.utm.edu/french/topics/native.and.minority.lang.html

Janua Linguarum
http://jaling.ecml.at

Jennifer’s Language Page
http://www.elite.net/~runner/jennifers/

Le Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues / The European Bureau for Lesser Used Languages
http://www.eblul.org

Mercator-Education
http://www.mercator-education.org/

Modern Language Division
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_en.asp

National advisory centre on early language learning
http://www.acronymfinder.com/National-Advisory-Centre-on-Early-Language-Learning-(UK)-(NACELL).html#ld

ONU (Organització de les Nacions Unides) 
http://www.un.org

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) – Paris (France)
http://www.unesco.org/general/fre/

UNESCO. Idiomes i plurilingüisme 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Organisation Internationale de la Francophonie 
http://www.francophonie.org/English.html#ld

Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences er la Culture (ISESCO) – Rabat (Maroc)
http://www.isesco.org.ma/

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
http://www.oei.es

Portal Universia 
http://www.universia.net

Terralingua
http://terralingua.org

The European Center for Minority Issues 
http://www.ecmi.de

UNESCO. Centre de Catalunya 
http://www.unescocat.org

UNESCO Etxea 
http://www.unescoeh.org

Linguamón. Casa de les llengües 
http://www.linguamon.cat/

Unitat per a l'Educació Multilingüe 
http://www.ua.es/uem/

Observatorio Atrium Linguarum. Enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas 
http://www.atriumlinguarum.org/


INSTITUTS 

British Council 
http://www.britishcouncil.es

Institut Català de Cooperació Iberoamericana 
http://www.americat.net

Institut de Drets Humans de Catalunya 
http://www.idhc.net/

Institut d’Estudis Catalans 
http://www.iec.cat

Institut Europeu de la Mediterrània 
http://www.iemed.org/

Institut Europeu de Programes d’Immersió 
http://www.xtec.es/sedec/iepi/iepi.htm

Institut Joan Lluís Vives 
http://www.vives.org

Instituto Camões 
http://www.instituto-camoes.pt

Instituto Cervantes 
http://www.cervantes.es

Instituto Iberoamericano de Finlandia 
http://www.madrid.fi/index.php?lang=es#ld

Institut Ramon Llull 
http://www.llull.cat/catala/home/index.cfm

Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Studieshttp://www.inst.at/english/index.htm

World Watch Institute 
http://www.worldwatch.org

DAAD. Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Centre d'informació de Barcelona 
http://ic.daad.de/barcelona/inicio.html


DEPARTAMENTS I GRUPS DE RECERCA 

LLERA. Xarxa incentivadora de la recerca “Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües” 
http://greip.uab.cat/ca/projectes/xarxes/llera/#ld

Babylon. Center for Studies of Multilingualism in the Multicultural Society 
http://www.uvt.nl/babylon/

Centro Internationale sul Plurilinguismo, Universitá di Udine.
http://web.uniud.it/

Grup Català de Sociolingüística 
http://www.sociolinguistica.org/

Native American Language Center 
http://nas.ucdavis.edu/martha-j-mitchell-macri/nalc?destination=node/50#ld

Unitat de Narrativa i Conversació 
http://www.filcat.udl.cat/unic/cor/humor/santiveri.htm#ld

 

FUNDACIONS

Fundació « la Caixa » 
http://obrasocial.lacaixa.es/

Fundació Caixa de Catalunya 
http://www.cccb.org/es/agent-fundaci_caixa_catalunya-9895#ld

Fundació Caixa de Sabadell 
https://www.unnimcaixa.cat/ca/Obra-Social/

Fundació Gas Natural 
www.fundaciongasnatural.org

Fundació CIDOB 
http://www.cidob.es/

Fundació Congrés de Cultura Catalana 
http://fundccc.wordpress.com/

Fundació Enciclopèdia Catalana 
http://www.grec.net/home/grec/fundacio/index.htm

Fundació Jaume Bofill 
http://www.fbofill.cat/

Fundació Joan Miró 
http://www.bcn.fjmiro.es

Fundació per la Pau 
http://www.fundacioperlapau.org/


APRENENTATGE DE LLENGÜES 

Didattica dell’italiano 
http://www.sspina.it/

Educazione Interculturale e Didattica della Lingua italiana come Seconda 
http://www.edscuola.it/stranieri.html

FoundationStone - Learn Hebrew For Free – 
http://foundationstone.com.au/

Gaelic languages 
http://www.ibiblio.org/gaelic/canan.html

Lingüística italiana in rete 
http://www.sb.shuttle.de/istituzione/italia/linguistica.html

Llengua catalana 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Eixample Cultura web 
http://www.oocities.org/athens/acropolis/4045/

SEDEC Servei d’Ensenyament del Català 
http://www.xtec.es/sedec/links.htm

YAPPR. Aprende inglés divirtiéndote 
http://es.yappr.com/welcome/Welcome.action

Learn Chinese – Clear and Easy Mandarin Lessons 
http://www.clearchinese.com/learn-chinese/

Enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera - Recursos en Internet

http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/new_technologies/ELE_Materiales_WWW.html#gramatica

Parla.cat. Espai virtual per a l'aprenentatge del català

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Linguanet-Europa 
http://www.linguanet-europa.org/plus/ca/home.jsp

TEL2L. La enseñanza de contenidos a través de una lengua extranjera

http://www.unavarra.es/tel2l/es/menu.htm

CIREL. Centre de support a la innovació i recerca educativa en llengües

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/


RECURSOS D'INTERNET 

Cataweb. Català i dret 
http://www.cataweb.cat/

Softcatalà 
http://www.softcatala.org

World Languages Resources. Many products in many languages
http://www.worldlanguage.com

CREADE. Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación

https://www.educacion.gob.es/creade/index.do

La calaixera de llengua i país 
http://www.lacalaixera.cat/

Word2Word. Language Resources 
http://www.word2word.com/

Omniglot 
http://www.omniglot.com/

LLENCAT. Fòrum de llengua i literatura catalanes
http://161.116.7.109/~llencat/

Materiales. Lengua y literatura 
http://www.materialesdelengua.org/

És a dir. El portal lingüístic de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals 
http://esadir.cat/

Segundas lenguas e inmigración 
http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/

DIALNET. Portal de difusión de la cultura científica hispana. 
http://dialnet.unirioja.es/

Tesis doctorals en xarxa 
http://www.tdx.cat/

 

Darrera actualització de dimecres, 22 de maig de 2013 10:01