Sumari

Grups de recerca

Grups d'innovació

Blogs del professorat

   Per a més Informació  :

 

Departament de 

Didàctica de la

Llengua i la Literatura

 

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Llevant

1er pis.

Enllaços externs

Documents PDF


- Procés de Bolonya

- Llei d’Educació de Catalunya

- Projectes educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

- Currículum i organització. Portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

- El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. Vicent Pascual Granell. València: Generalitat Valenciana

- European Language Portfolio
  Le Portfolio Européen des Langues
  El Portfolio Europeo de las Lenguas
  El Portfolio Europeu de les Llengües


- Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

  Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer
  Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
  Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

- Resolució del Parlament Europeu, de 23 de setembre de 2008, sobre “Millorar la qualitat de la formació del professorat”

- Comunicació de la Comissió Europea: “Multilingüisme: un avantatge per a Europa i un compromís compartit

- Un reto provechoso. Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa. Propuestas del grupo de intelectuales en favor del diálogo intercultural creado por iniciativa de la Comisión Europea

- Pacte Nacional per a la Immigració. Generalitat de Catalunya

Darrera actualització de dijous, 16 de maig de 2013 10:58