Doctorat

Què és i com funciona?

Un doctorat correspon al tercer cicle d’estudis universitaris oficials, és a dir són aquells estudis als quals es poden accedir després de cursar un Màster Oficial o haver superat la Suficiència Investigadora i que tenen com a finalitat la elaboració i defensa de la tesi doctoral, després de la qual s’obtindrà el títol de doctor/a.

Com es pot accedir?

Per accedir als nous programes de doctorat es necessari realitzar una sol·licitud de pre-admissió i serà la Comissió Acadèmica l’encarregada de valorar l’accés al programa dels estudiants. Podeu consultar tota la informació referent al procés de pre-admissió aquí.

Quina durada té?

La durada dels estudis de doctorat varia en funció de la dedicació, complerta o parcial.

Si us matriculeu a temps complert la durada és de 3 anys, amb la possibilitat de demanar dues pròrrogues d’un curs acadèmic cadascuna, i que ha d’autoritzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Si en canvi, us matriculeu a temps parcial, la durada és de 5 anys, amb opció de 3 pròrrogues d’un curs cada una d’elles, també degudament autoritzades.

Quines activitats de formació s’han de realitzar?

Els nous programes de doctorat Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni i Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental contemplen una formació total aproximada de 130h amb una distribució diferent segons el programa i el curs acadèmic. 

També és obligatòria l’assistència, durant els anys que es desenvolupi el Doctorat, a almenys dos congressos. Un de nacional i un d’internacional.

Com s’estructura el doctorat?

En el primer curs de doctorat s’ha de presentar un pla de recerca, aproximadament al mes de juny, aquest ha d’incloure els següents apartats (com a mínim):

– Títol provisional de la tesi

– Objectius de la tesi.

– La metodologia que s’utilitzarà.

– Cronograma i planificació temporal.

Aquest pla de recerca ha d’anar acompanyat pel document administratiu aprovat per la Comissió del programa.

A partir del segon curs i fins el dipòsit de la tesi, els doctorands/es hauran de presentar l’informe de seguiment juntament amb el full d’activitats i el document administratiu que podeu trobar aquí.

 

Tots els documents administratius vinculats als doctorat els podreu trobar aquí