Matrícula

Documentació necessària per formalitzar la matrícula:

Alumnes de 1r any:

– Imprès de matricula (alumnes que es matriculen per primera vegada)

– Document de compromís signat per totes les parts (Directors/es, tutor/a, doctorand/a i coordinador del programa: Javier Laviña en el Doctorat de Societat i Cultura; Isabel Pujadas en el Doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental; Blanca Garí en el doctorat de Cultures Medievals). 

– Documents que cal aportar en el moment de la matrícula:

  • Titulació acadèmica original + fotocòpia o, fotocòpia compulsada si ja la teniu.
  • Els estudiants de fora de la UB, certificat de notes del grau/ llicenciatura i del màster.
  • 1 foto de carnet
  • Fotocòpia del DNI (en un mateix full)

Si s’escau:

  • Credencial de becari/a
  • Carnet de família nombrosa
  • Certificat de disminució
  • Si teniu intenció de domiciliar el pagament, la fotocòpia del 1r full de la llibreta o el full de titularitat.

–  formulari de matricula (alumnes que continuen)

– La resta de documents administratius els podeu trobar aquí.

 

Sol·licitud d’incorporació transitòria al programa de doctorat