Doctorat Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni

El nou programa de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni, que s’ha iniciat aquest curs 2014-1015 té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts, el Patrimoni i la Gestió Cultural. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat 4 àmbits de recerca:

1Història i Arqueologia àmbit adreçat a les investigacions sobre processos històrics, qüestions sobre la realitat històrica a nivell internacional, espanyol i català en les diferents etapes històriques. Engloba també les investigacions en arqueologia bàsica i aplicada.

2. Història i Teoria de les Arts: àmbit d’investigació respecte a la Història de les arts -encloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema – des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Recerca en la Teoria de les arts i l’Estètica filosòfica.

3. Antropologia Social i Cultural: investigacions sobre la diversitat cultural i els diversos camps relacionat amb l’economia, la política, el parentiu i la religió. Investigacions relacionades amb el multiculturalisme i els processos d’exclusió social.

4Gestió de la Cultura i el Patrimoni: investigacions relacionades amb els usos socials, polítics i econòmics de la cultura. Investigacions aplicades sobre museologia, museografia i gestió econòmica de la cultura i el patrimoni. Es treballen els criteris i conceptes referents a les diverses modalitats culturals, així com les polítiques seguides a Catalunya, Espanya, Europa i Iberoamèrica per a la recuperació i revaloració del patrimoni històric.