Dipòsit

Important : Per realitzar el dipòsit, es requisit indispensable que, prèviament, la comissió del programa de doctorat hagi aprovat l’informe de seguiment anual corresponent al curs en que es diposita la tesi i que aquesta aprovació consti a l’expedient de l’alumne.

Horari de dipòsit a la secretaria : de dilluns a divendres, de 9 a 13,30 h.

 

En el moment de dipositar la tesi, l’alumne ha de presentar a la secretaria de la facultat (secció de màsters i doctorat), pel seu registre, la següent documentació:

  1. En la portada, o bé en la primera pàgina, hi ha de constar, almenys, la següent informació: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand/a, noms i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor.
  2. La tesi ha d’incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultat o el desenvolupament argumental, les conclusions i la bibliografia.
  • – Curriculum Vitae doctorand
  • – Un exemplar digital de la tesi doctoral i del CV, en format PDF.
  • – Altres documents complementaris necessaris en cas de: tesis redactades en llengües diferents a les específiques del programa, menció de doctorat internacional, cotutela, tesi per compendi de publicacions, etc.