Dipòsit Tesi Doctoral

Important: Per realitzar el dipòsit és requisit indispensable que, prèviament, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat hagi aprovat l’Informe Anual de Seguiment corresponent al curs acadèmic en què es diposita la tesi doctoral i que aquesta aprovació consti a l’expedient de l’alumne.

Presentació de Sol·licituds: Mentre es mantinguin les mesures  de l’estat d’alarma i les restriccions de mobilitat, la presentació de sol·licituds i documentació es farà mitjançant la Seu Electrònica UB – Registre Electrònic – Instància Genèrica

 Instruccions per a presentar la instància genèrica

Mentre duri el període de tancament de les instal·lacions, derivat de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març i les seves pròrrogues, així com durant la vigència de qualsevol altra mesura que pugui comportar restriccions de mobilitat i, en tot cas, fins el restabliment total de la docència presencial a la Universitat de Barcelona, s’ha creat un Procediment excepcional per al dipòsit i defensa de tesis doctorals en la Universitat de Barcelona per mitjans telemàtics

 Documentació a presentar:

Format de la tesi: En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: la imatge corporativa de la UB, denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor. Les tesis han d’incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en aquesta normativa.

  • Declaració signada pel doctorand conforme la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que  coneix i consent que la seva tesi estigui sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat.
  • Declaració  signada  per  la  directora  o  pel  director  de  la  tesi  doctoral  conforme  s’han  complert els  codis ètics  i  de  bones  pràctiques  i  de  que  no  té  coneixement  de  que  s’hagi  produït cap plagi.
  • Els  documents  complementaris  que  s’estableixin  corresponents  a  tesis  presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa i cotutela.