Fer un doctorat

Què és i com funciona?

Un doctorat correspon al tercer cicle d’estudis universitaris oficials, és a dir són aquells estudis als quals es poden accedir després de cursar un Màster Oficial o haver superat la Suficiència Investigadora i que tenen com a finalitat la elaboració i defensa de la tesi doctoral, després de la qual s’obtindrà el títol de doctor/a.

Com es pot accedir?

Per accedir als nous programes de doctorat es necessari realitzar una sol·licitud de pre-admissió i serà la Comissió Acadèmica l’encarregada de valorar l’accés al programa dels estudiants. Podeu consultar tota la informació referent al procés de pre-admissió aquí.

Quina durada té?

La durada dels estudis de doctorat varia en funció de la dedicació, complerta o parcial.

Si us matriculeu a temps complert la durada és de 3 anys, amb la possibilitat de demanar dues pròrrogues d’un curs acadèmic cadascuna, i que ha d’autoritzar la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Si en canvi, us matriculeu a temps parcial, la durada és de 5 anys, amb opció de 3 pròrrogues d’un curs cada una d’elles, també degudament autoritzades.

Quines activitats de formació s’han de realitzar?

Els nous programes de doctorat Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural i Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental contemplen una formació total aproximada de 130h amb una distribució diferent segons el programa i el curs acadèmic. 

Com s’estructura el doctorat?

En el primer curs de doctorat s’ha de presentar un pla de recerca, aproximadament al mes de juny, aquest ha d’incloure els següents apartats (com a mínim):

– Títol provisional de la tesi

– Objectius de la tesi.

– La metodologia que s’utilitzarà.

– Cronograma i planificació temporal.

Aquest pla de recerca ha d’anar acompanyat pel document administratiu aprovat per la Comissió del programa.

A partir del segon curs i fins el dipòsit de la tesi, els doctorands/es hauran de presentar l’informe de seguiment juntament amb el full d’activitats i el document administratiu que podeu trobar aquí.

 

Tots els documents administratius vinculats als doctorat els podreu trobar aquí