Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Curs 2019/20 – Admissió i Accés al programa

  • – La sol·licitud es farà a traves d’un formulari on-line i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
  • – Període sol·licitud: del 20 de maig al 28 de juny de 2019

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a acompleix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

– Accedir des d’un màster universitari oficial afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.

– Nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres més utilitzades: anglès o francès.

– Els/les alumnes estrangers han d’acreditar un nivell de comprensió de català o castellà equivalent al B1 (nivell intermedi)

La selecció dels estudiants es farà mitjançant una taula de valoració on es tindran en compte altres aspectes com:

– Estudis de procedència: màsters de la UB o afins

– Expedient acadèmic de grau/llicenciatura.

– Expedient acadèmic de màster.

– Proposta de recerca on es faci constar el possible director/a (màxim 5 pàgines)

– Currículum vitae

– Coneixement d’altres llengües

– Document acreditatiu de que s’ha obtingut una beca per  estudis de doctorat (només en el cas de gaudir de beca) o la seva sol·licitud en el moment de formalitzar l’admissió (incloure aquesta informació al C.V.)

– Altres mèrits acadèmics.


Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

– Llistat de Documentació

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

– Documentation List

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

 

En el cas que haguessin places vacants, s’obrirà un nou període de sol·licitud d’admissió i accés durant la segona quinzena d’octubre (dates a determinar)