Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació

Logo Universitat de Barcelona

PROCEDIMENT PER AL DIPÒSIT DE LA TESI

 

 

1.-PREVI: SOL·LICITUD D'INFORME FAVORABLE DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT:

 

A partir del tercer curs, finalitzats els treball de tesi, per poder iniciar el procés de dipòsit i lectura, s'ha de sol·licitar en primer lloc l'Informe favorable de la Comissió de Seguiment assignada.

Aquest pas s'hauria de fer aproximadament un mes i mig abans de la data en la que es tingui previst fer el dipòsit.

Aquesta sol·licitud es presentarà signada pel doctorand, director/s i tutor, i acompanyada dels següents documents:

 
Icona d'informacióIMPRÈS SOL·LICITUD
 
Icona d'informacióRESUM FINAL DE RESULTATS que abasti tot el contingut de la tesi: amb un breu apartat d'introducció i objectius, els resultats, i una breu discusió i conclusions (Extensió orientativa 5/10 pàgines).
  Icona d'informacióUn DETALL de las publicacions, posters presentats en congressos, estades realitzades a l'estranger i altres mèrits (o un cv que inclogui aquesta informació).

Lloc de presentació:

 
Icona d'informació Oficina F15 d' Adolf Florensa, nº 8 (CP 08028)
 
Icona d'informacióRegistre General de la UB: -En els casos en que s'inclogui modificació del títol.

 

2.-SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE TESI PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:

 

Un cop obtingut l'informe favorable de la Comissió de Seguiment, el segon pas serà presentar en el Registre general de la UB la sol·licitud d'autorització per al dipòsit de la tesi doctoral, dirigida a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biomedicina, que es reuneix per resoldre les sol·licituds, cada quinze dies:

PREVISIÓ DATES PROPERES REUNIONS:

06/11/2019, 20/11/2019, 04/12/2019, 18/12/2019, 15/01/2020, 29/01/2020, 05/02/2020, 19/02/2020, 04/03/2020, 18/03/2020, 01/04/2020, 22/04/2020, 06/05/2020, 20/05/2020, 03/06/2020, 17/06/2020, 01/07/2020, 15/07/2020, 09/09/2020, 23/09/2020, 07/10/2020, 21/10/2020, 04/11/2020, 18/11/2020, 02/12/2020, 16/12/2020

EN QUALSEVOL CAS, ELS IMPRESOS I LA DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD DE DIPÒSIT DE TESI HAN DE SER ELS QUE LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE MATRÍCULA DE CADA ESTUDIANT ESTABLEIXI (independentment del registre en que es presenti):

   
IMPRESOS SOL·LICITUD SEGONS FACULTAT
ENLLAÇOS A INFORMACIÓ PER FACULTAT
  Facultat Medicina

Documentació que cal presentar:

Icona d'informació Exemplar de la tesi (enquadernat provisional)

Icona d'informació Tesi i currículum en un CD

Icona d'informació Imprès sol·licitud (Signat pel doctorand, director, tutor, i la Secretaria de la Facultat)

Icona d'informació Fitxa TESEO

Icona d'informació Proposta tribunal

Icona d'informació Perfil Membres Tribunal (signats)

Icona d'informacióDeclaració doctorand d'originalitat

Icona d'informacióDeclaració director/s d'originalitat

 

Icona d'informacióInformació

Icona d'informacióDocuments Medicina

  Facultat Farmàcia

Documentació que cal presentar:

Icona d'informació Exemplar de la tesi enquadernat provisional

Icona d'informació Tesi i currículum en un CD

Icona d'informació Expedient Acadèmic dels Estudis de Doctorat (sol·licitar a secretaria)

Icona d'informació Imprès Farmàcia

Icona d'informació Autorització director/tutor

Icona d'informació Fitxa TESEO

Icona d'informació Proposta tribunal

Icona d'informació Perfil Membres Tribunal (signats)

Icona d'informacióDeclaració doctorand d'originalitat

Icona d'informacióDeclaració director/s d'originalitat

 

Icona d'informacióDocuments Farmàcia

  Facultat Biologia
Icona d'informacióInformació
  Facultat Física

Documentació que cal presentar:

Icona d'informació Exemplar de la tesi enquadernat provisional

Icona d'informació Tesi i currículum en un CD

Icona d'informació Expedient Acadèmic dels Estudis de Doctorat (sol·licitar a secretaria)

Icona d'informacióImprès sol·licitud amb indicacions pàg.2

Icona d'informació Fitxa TESEO

Icona d'informació Ficha Repositori TDX

Icona d'informació Proposta tribunal

Icona d'informació Perfil Membres Tribunal

Icona d'informacióDeclaració doctorand d'originalitat

Icona d'informacióDeclaració director/s d'originalitat

 

Icona d'informació Normativa Fisica

Icona d'informació Dipòsit Física

Icona d'informació Publicació tesi

  Facultat Psicologia

Documentació que cal presentar:

Icona d'informació Exemplar de la tesi enquadernat provisional

Icona d'informació Tesi i currículum en un CD

Icona d'informació Expedient Acadèmic dels Estudis de Doctorat (sol·licitar a secretaria)

Icona d'informacióImprès sol·licitud

Icona d'informacióAutorització director/tutor

Icona d'informació Fitxa TESEO

Icona d'informació Proposta tribunal

Icona d'informació Perfil Membres Tribunal

Icona d'informacióDeclaració doctorand d'originalitat

Icona d'informacióDeclaració director/s d'originalitat

Icona d'informacióWeb Psicologia

De forma genèrica, la sol·licitud s'acompanyarà, com a mínim, de la següent documentació (cal consultar les especificitats a cada Facultat i utilitzar-ne els seus formularis):

a) Informe del director/a i del tutor/a sobre l'autorització del dipòsit (signatura en imprès de sol·licitud o específic de cada Facultat).

b) Certificació de la Secretaria d'Estudiants i Docència de l'expediente acadèmic de l'estudiant.

c) Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand, directors i tutor. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor.

- Normativa, requisits formals i indicacions per la presentació de la tesi en el Programa de Doctorado en Biomedicina.

- En els casos de presentació de tesis en compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, s'ha de tenir en compte el que estableixen les disposions addicionals corresponents: normativa de la UB.

d) Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic (pdf o similar).

e) Fitxa TESEO i fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necesaris per la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositorio de tesis TDX.

f) En tesis per articles: Informe del director sobre els articles (Art. 2.4 Icona d'informació)

L'acord de la Comissió del Programa de Doctorat autoritzant el dipòsit, així com toda la documentació presentada i la proposta de sis membres per formar part del tribunal de tesi, serà remesa per la Comissió del Programa de Doctorat en Biomedicina al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat en la que s'hagi de realitzar el dipòsit i autoritzar la defensa.

 

3.- AUTORITZACIÓ DE LA DEFENSA DE LA TESI PER LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT

CONSULTAR DATES DE LES PROPERES REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE CADA FACULTAD:

Facultat Medicina

Facultat Farmàcia

Facultat Biologia

Facultat Física

Facultat Psicologia

Una vegada remesa la tesi, amb l'autorització de dipòsit i tota la documentació que l'acompanya al centre de lectura, l'exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat a la Secretaria d'estudiants i docència del centre, per període de 7 dies.

Passat el dipòsit, és la Comissió de Doctorat del Centre qui autoritza la Defensa de la Tesi. (Veure calendari de reunions de cada centre).

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Biomedicina
7