Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
Estructura del Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius
Estructura del programa
Contacte
Sistema de Garantia de Qualitat
Línies de recerca/Directors de tesis doctorals
Tesis doctorals/Doctorands
Preinscripció/Matrícula
Informació Beques
Sol·licitud d'admissió Pla de Recerca
Comissions de Seguiment
Bústia de suggeriments
   
Icona d'informació Per a més informació:

Ángels Sendra y Cristina Muñoz

934031960 / 934020421


doctorat_biomedicina@ub.edu

Imatge de diagramació    
 

Estructura del Programa de Doctorat en Biomedicina

 

Els estudis de doctorat, que corresponen al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials per a l'obtenció del títol de doctor, consisteixen en el conjunt d'activitats conduents a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat i finalitzen, en qualsevol cas amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral.

Els estudis es realitzen en un laboratori vinculat a una de les línies de recerca del Programa de doctorat.

L'objectiu d'aquest període és l'adquisició d'habilitats i aptituts en la recerca biomédica que capaciti a l'estudiant per:

 
  • La comprensió de la vàlua i de les limitacions del mètode científic.
  • Actuar d'acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició dels problemes, la formulació d'hipòtesis, la selecció de l'estratègia i de la metodologia experimental, l'obtenció, avaluació i interpretació dels resultats i l'elaboració de conclusions.
  • Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació biomèdica en les bases de dades i en fonts diverses.
  • Comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb coneixement de les seves limitacions.
  • Treballar en grup i interaccionar amb el seu entorn científic.
  • Mantenir una actitud social i científicament ética.
PRIMER CURS ACADÈMIC
PRIMER CURS ACADÈMIC
Per accedir al Programa de Doctorat l'estudiant ha de sol·licitar l'admissió i formalitzar la matrícula. La matriculació al programa de doctorat s'iniciarà a partir d'octubre de cada any.

Una vegada formalitzada la matrícula, el doctorand té de termini fins el 28 de febrer per sol·licitar l'admissió del Pla de Recerca.

El Pla de recerca, que es pot presentar en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès), haurà d'incloure: Introducció, Objectius, Metodologia i Pla de Treball dels tres anys de tesi. L'extensió màxima serà de 5 pàginas.

Un cop presentada la sol·licitud d'admissió del Pla de Recerca, si s'escau, la comissió académica assignarà al doctorand una comissió de seguiment que realitzaria, des d'aquell moment, el seguiment anual del Pla de Recerca i el treball del doctorant.
SEGON CURS ACADÈMIC
SEGON CURS ACADÈMIC
Període octubre-novembre
Avaluació anual
TERCER/QUART CURS ACADÈMIC
TERCER/QUART CURS ACADÈMIC
Període octubre-novembre
Dues opcions
Icona d'informació Avaluació anual i sol·licitud d'autorització pels tràmits de dipòsit de tesi
Icona d'informació Avaluació anual (Si continúa estudis)
CINQUÉ CURS ACADÈMIC
CINQUÉ CURS ACADÈMIC
Període octubre-novembre
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PEL DIPÒSIT
Última avaluació = Sol·licitud d'autorització pels tràmits de dipòsit de tesi

 

PRIMER SEGUIMENT: PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECERCA
 

El Pla de Recerca, que es pot presentar en qualsevol de las lengües del Programa (català, castellà o inglès) Haurà d'incloure: Introducció, Objetius, Metodologia i el Plà de Treball dels tres anys de tesi. L'extensió màxima serà de 5 pàgines (enllaç al tràmit).

SEGON SEGUIMENT: AVALUACIÓ ANUAL
 

El doctorand haurà de demostrar que progressa adequadament d’acord amb els objectius i el Pla de Recerca plantejats. Una de les finalitats d’aquest acte és detectar l’existència d’algun tipus de problemàtica i ajudar a corregir-la.

El doctorand haurà de Presentar els seus avenços en el Pla de Recerca, aixì com els resultats, conclusions i discusió. Primer adelantarà per escrit el resum anual, com a mínim amb una setmana d'antelació a la sessió de seguiment. De manera orientativa, la presentació en la sesió de seguiment sería: una exposició de 30 minuts i 20 minuts més per contestar les preguntes que la Comissió pugui plantejar.

En aquest segon seguiment es demanarà al doctorand una valoració de l’entorn en el que treballa i el seu director. De la mateixa manera, es demanarà al director una valoració del doctorand i el seu treball. Això es durà a terme a través dels documents ESTUDIANT-1 i DIRECTOR-1,ambdos confidencials.

TERCER I QUART SEGUIMENT: AVALUACIÓ ANUAL O SOL·LICITUD PER AL DIPÒSIT
 
AVALUACIÓ ANUAL I SOL·LICITUD PER AL DEPÒSIT: En el cas que el doctorand consideri que els resultats obtinguts són suficients per la defensa de la Tesi: Es realitza un últim seguiment en el que es demana l'autorització per iniciar els tràmtis de dipòsit.

 

La petició d'autorització per inciar els tràmits de dipòsit de la tesi es realitzarà mitjançant la presentació, a l'oficina del Doctorat, de l'imprés de sol·licitud d'autorització. El doctorand haurà d'acompanyar un RESUM DELS RESULTATS amb un breu apartat d'introducció i objectius, els resultats, i una breu discusió i conclusions (Extensió orientativa 5/10 pàgines). També caldrà d'adjuntar un detall de les publicacions, psoters presentats en congresos y altres mèrits.

 
AVALUACIÓ ANUAL: En els casos en què l'estudiant consideri que el treball realitzat i els resultats NO són encara suficients per la defensa de la Tesi i continuarà per tant un curs més.

 

El doctorand, en el període indicat, anterior a la següent matrícula, haurà de realitzar el tercer seguiment, que consistirà únicament en la presentació d'un RESUM DELS RESULTATS (d'unes tres pàgines) que haurà d'enviar al portaveu de la Comissió en el que exposarà, en relació al Pla de Recerca, els resultats obtinguts fins llavors i l'evolució de l'últim any.

CINQUÉ SEGUIMENT: INFORME FINAL PER AL DIPÒSIT
 
AVALUACIÓ FINAL (SOL·LICITUD PER AL DEPÒSIT): En el cas que el doctorand consideri que els resultats obtinguts són suficients per la defensa de la Tesi: Es realitza un últim seguiment en el que es demana l'autorització per iniciar els tràmtis de dipòsit.

 

La petició d'autorització per inciar els tràmits de dipòsit de la tesi es realitzarà mitjançant la presentació, a l'oficina del Doctorat, de l'imprés de sol·licitud d'autorització. El doctorand haurà d'acompanyar un RESUM DELS RESULTATS amb un breu apartat d'introducció i objectius, els resultats, i una breu discusió i conclusions (Extensió orientativa 5/10 pàgines). També caldrà d'adjuntar un detall de les publicacions, psoters presentats en congresos y altres mèrits.

 

 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Biomedicina
Última actualització o validació:15.01.2020