Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
Preinscripció/Matricula Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius
Estructura del programa
Contacte
Sistema de Garantia de Qualitat
Línies de recerca/Directors de tesis doctorals
Tesis doctorals/Doctorands
Preinscripció/Matricula
Informació Beques
Sol·licitud d'admissió Pla de Recerca
Comissions de Seguiment
Queixes/Suggeriments
   
Icona d'informació Per a més informació:

Ángels Sendra y Cristina Muñoz

934031960 / 934020421
doctorat_biomedicina@ub.edu

Imatge de diagramació
 
 
    Informació Accés i admissió, i matrícula
    Primer curs, accés, admissió i matricula
      Icona d'informació Estudiants amb titulacions d'accés obtingudes a Espanya
      Icona d'informació Estudiants amb titulacions d'accés obtingudes a altres països
     
    Segon curs i següents
    Taxes
 

 

   

 

 

Icona d'informació

Icona d'informació

Icona d'informació ACCÉS i ADMISSIÓ AL PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORAT

REQUISITS D'ACCÈS: Per accedir al Programa de Doctorat, amb caràcter general, és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un ínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari:
Icona d'informació Hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:
 
a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per a l'accés a màster d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de l'RD 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
 
b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació , excepte que al pla d'estudis corresponent al títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de Màster.
 
c) Els titulats qui, després d'obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 
d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de doctorat.
 
e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 
f) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d'acord amb el que es disposa en l'RD 778/1998, de 30 d'abril, o d'acord amb el que s'estableix en l'RD 185/1985, de 23 de gener.
     

ADMISSIÓ: Per l'admissió en els estudis, l'alumne ha de complir els anteriors requisits d'accès i haver adquirit la formació adient per iniciar el doctorat

 

La Comissió Coordinadora de l'Estudi de Doctorat serà l'encarregada de validar, en els casos de titulacions d'accés no vinculades al programa, si els estudis i la formació obtinguda són adients per iniciar el període de recerca.

Per l'admissió a l'Estudi, el sol·licitant haurà de tenir l'acceptació d'un Director del Projecte de Tesi que haurà de ser un investigador del Programa associat a una de les línies de Recerca de l'Estudi de Doctorat, i en cas de no ser així, necessitarà l'acceptació d'un Tutor d'entre els investigadors del programa.

Icona d'informació

Icona d'informació

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

Icona d'informació
Primer curs, accés, admissió i matrícula
 
Icona d'informació
Estudiants amb titulacions d'accés obtingudes a Espanya
 
Icona d'informació
Estudiants amb titulacions d'accés obtingudes a altres països

 

 

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Biomedicina
Última actualització o validació: 13.07.2018