Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Biomedicina Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
Imatge de diagramació
PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECERCA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació

El primer curs de matrícula, en el termini establert, que va des de la formalització de la matrícula fins el 28 de febrer, el doctorand haurà de presentar la Sol·licitud d'Admissió del Pla de Recerca.

La sol·licitud d'Admissió, junt amb el Pla de Recerca, s'haurà de presentar al Registre General de la UB o a qualsevol dels Registres que trobareu en diferents centres, formalizada en el model que a continuació s'indica, degudament emplenat i signat.

Sol·licitud d'admissió del Pla de Recerca
    Codis catàleg Consejo de Universidades
    Codis Unesco
PLA DE RECERCA
   
El Pla de Recerca, que es pot presentar en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès) haurà d'incloure: Introducció/antecedents, Objectius, Metodologia i Pla de Treball dels tres anys de tesi. L'extensió màxima és de 5 pàgines.

**El document de sol·licitud (junt amb una copia per l'interessat) s'haurà de presentar al Registre dels centres o Facultats (o al Registre General de la UB), debudament signat pel propi sol·licitant, el director/s de tesi i el tutor.

La modificació substancial del Pla de Recerca haurà de seguir el mateix procediment d'aprovació i comunicació.

 

MODIFICACIONS DEL PLA DE RECERCA:

Una vegada la tesi ha estat admesa, la modificació del títol d'aquesta s'ha de fer seguint el mateix procediment:

La sol·licitud, degudament emplenada i signada s'haurà de presentar al Registre General de la UB (original i una còpia que us quedareu vosaltres degudament segellada) o a qualsevol dels Registres que trobareu en els centres, formalizada en el model que a continuació s'indica:

Model sol·licitud

CANVI O MODIFICACIÓ EN LA DIRECCIÓ DE LA TESI:

La modificació en la direcció de la tesi, (directors, codirectors o tutors) s'ha de sol·licitar també a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

La sol·licitud (que s'ha d'acompanyar d'un nou document de compromís), degudament emplenada i signada s'haurà de presentar al Registre General de la UB (original i una còpia que us quedareu vosaltres degudament segellada) o a qualsevol dels Registres que trobareu en els centres, formalizada en el model que a continuació s'indica:

 

La sol·licitud s'ha de presentar signada pels directors i tutors entrants i sortints.

Sol·licitud modificació direcció

 

 

El document de compromís s'ha de presentar signat pels directors i tutors entrants.

Document de compromís

**Els dos documents (junt amb una còpia) s'hauran de presentar degudament signats al Registre dels centres o Facultats (o Registre General de la UB).

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Biomedicina
Última actualització o validació: 14.06.2017