Durada dels estudis de doctorat

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a comptar de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb possibilitat de que sigui autoritzada una pròrroga per un curs acadèmic més.

Si ha estat autoritzar que els estudis de doctorat es facin a temps parcial, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb possibilitat de que sigui autoritzada una pròrroga per a dos curos acadèmics més.

Terminis de defensa de la tesi doctoral

Doctorands matriculats en programes de doctorat a l’empara del Reial decret 778/1998, de 30 d’abril (regularitzat a partir del curs 2012-2013): 11 de febrer de 2016.

Doctorands matriculats en programes de doctorat a l’empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre:
– Si han iniciat els estudis de doctorat amb anterioritat al curs 2011-2012: 11 de febrer de 2016.
– Si han iniciat els estudis de doctorat a partir del curs 2011-2012: 30 de setembre del 2017.