PROCESSOS DATES
Data límit per la realització de tràmits previs a la matrícula en programes de doctorat: accés, admissió, signatura document de compromís, etc (només candidats de nou accés a ensenyaments de doctorat EEES curs acadèmic 2014/2015) 13 de febrer
(divendres)
Data límit per a la  presentació de sol·licituds d’accés a ensenyaments de doctorat amb estudis previs estrangers per a la matrícula en el segon període corresponent al curs 2014/2015 17 de febrer
(dimarts)
Segon període de matrícula del curs 2014/2015 (només candidats de nou accés) Del 17 de febrer al 17 de març