Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Ciències Odontològiques Imatge de diagramació
 
  Índex Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Tesis doctorals
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Menú
Presentació
Objectius
Estructura del programa
Contacte
Projecte de recerca Informe anual
Línies de recerca/Directors de tesis doctorals
Tesis doctorals
Preinscripció/Matrícula
Queixes/Suggeriments
   
 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació    

Normativa

Normativa del estudis de doctorat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Programa de doctorat : Ciències Odontològiques

Presentació de la tesi doctoral

Formats de presentació:
Presentació clàssica:

Les tesis inscrites d'acord a normatives de doctorat anteriors, podran ser presentades en format clàssic.
Les tesis que s'inscriguin en aquest programa també podran presentar-se en format clàssic, però hauran d'haver generat una publicació (o acceptació per publicació) original com primer o segon autor (dins dels cinc anys previs a la presentació de la tesi) en una revista indexada en el Journal Citation Report (JCR)

Presentació com a compendi d'articles:

S'han de complir els següents requisits:
Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica.
El doctorand ha d'aportar un mínim de dos treballs originals (publicats o acceptats per publicació) dels quals ha de ser autor. En un d'aquest treballs ha de ser el primer autor. Les revistes on estiguin publicats els treballs han d'estar indexades i, com a mínim una d'elles ha d'estar dins dels dos primers quartils i l'altra com a mínim dins del tercer quartil.

La tesis ha d'incloure una introducció general sobre el tema, seguida de la hipòtesis i dels objectius globals. Els materials i mètodes se sobreentén que queden reflectits en els articles publicats. Finalment cal fer una discussió conjunta de tots els resultats i reflectir les conclusions. Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica.
Els treballs que s'aportin en el text de la tesi en els quals figuri el doctorand com a primer autor no es podran utilitzar com a part del text en cap altra tesi.

Cap dels coautors dels treballs presentats com a part del text de la tesi podrà ser membre del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Ciències Odontològiques" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

Presentació en llengües estrangeres:
Pel que fa a la llengua utilitzable, a més de les dues llengües d'ús a la UB, es pot acceptar, en casos justificats, l’anglès.
Si en la redacció de la tesi no s'ha utilitzat cap de les dues llengües d'ús a la UB, haurà d'adjuntar-se un resum en una d'aquestes llengües. Aquest resum ha de donar una idea suficientment precisa del contingut de la tesi, la qual cosa només es podrà aconseguir donant-li una certa extensió, que es recomana no sigui inferior a una desena part de l'obra original.

El resum ha d'incloure necessàriament una introducció que defineixi els objectius, els resultats obtinguts, la discussió i les conclusions.

Dipòsit de la tesi doctoral

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral el doctorand ha de sol∙licitar a la Comissió Acadèmica del programa l’autorització per dipositar-la.
Aquesta sol∙licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual, d’acord amb el procediment establert a l’article 35 de normativa de doctorat de la UB. En casos excepcionals i degudament motivats, la Comissió Acadèmica pot autoritzar que la sol∙licitud d’autorització del dipòsit de la tesi doctoral pugui presentar‐se havent obtingut un únic informe positiu de seguiment i avaluació anual.
La sol∙licitud d’autorització per dipositar la tesi doctoral, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Facultat d’Odontologia, apartat doctorat en Ciències Odontològiques, tesis doctorals, s’ha de presentar al Registre general de la UB.

La sol∙licitud s’ha d’acompanyar, com a mínim, dels documents següents:
a) Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit.

b.1) El documents d’activitats realitzades pel doctorand.
b.2) Publicació (o acceptació per publicació) original com primer o segon autor (dins dels cinc anys previs a la presentació de la tesi) en una revista indexada en el Journal Citation Report (JCR). En cas que l’article estigui en procés de revisió, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrá tenir en compte aquesta circumstància, una vegada vistes les comunicacions entre autor i editors i el contingut de l’article.

c) Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n’hi ha.

Les tesis han d’incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en aquesta Normativa.

d) Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format PDF.

e) La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la UB i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
f) Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.

g) Proposta i currícula del tribunal.
1.- El tribunal haurà d’estàr format per tres titulars (un president, un secretari i un vocal) i dos suplents, tots amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada. Aquesta experiència investigadora s’haurà d’acreditar d’acord amb el que s’estableix a l’article 2.9  de la normativa del doctorat de la UB.

2.- En cas que l’investigador ocupi una posició en què no resultin aplicables les condicions anteriors, la Comissió Específica de Defensa de la tesi pot acceptar mèrits equiparables als assenyalats.

3.- El tribunal que ha d’actuar ha d’estar format per una majoria de membres externs a la Universitat de Barcelona i a les institucions col∙laboradores en l’Escola de Doctorat o en el programa de doctorat.

4.- En cap cas, no poden formar part del tribunal ni el/s director/s de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s’hagi previst en el conveni.

5.- Quan la tesi doctoral es presenti en forma de compendi de publicacions, tampoc no poden formar part del tribunal els cosignants de les publicacions corresponents.

6.- En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües oficials del programa de doctorat, s’ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer‐ne tota la defensa o una part.

7.- En cas que el doctorand estigui en disposició de sol∙licitar la menció internacional al títol de doctor, cal que es prevegi que almenys un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol.

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Ciències Odontològiques
Última actualització o validació:21.04.2017