ENDOCRINOLOGIA MOLECULAR

Dues hormones diferents ( vgr glucagó i adrenalina ) activen les mateixes vies de transducció de senyals intracel.lulars.

 1. Produirien els mateixos efectes fisiològics actuant sobre un mateix tipus cel.lular?
 2. I sobre cèl.lules diferents?. Raona les respostes.
 1. El cortisol actuant sobre el mateix receptor provoca respostes diferents en cèl.lules diana diferents. Explica las raons moleculars d´aquestes diferències.
 2. La següent gràfica representa els canvis en la concentració d´insulina en plasma en persones sanes i en persones amb diabetis insulinodependent tractades amb 3 injeccions diàries d´insulina.
 1. Raona en quins punt de la gràfica podria ser més perillós la realització d´exercici físic
 2. Si suposem un tipus de diabetis insulinodependent totalment hereditari, proposa dues mutacions genètiques que l expliquessin i que es localitzessin en gens diferents.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE MEDICINA. CAMPUS DE BELLVITGE
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES II

PROBLEMES D´ENDOCRINOLOGIA MOLECULAR
 
 
 

 1. Una persona hereva una hipotètica malaltia genètica en la qual el promotor del gen que codifica per l'hormona glucagó s'ha recombinat amb la regió codificant del gen de la insulina. Explica les possibles conseqüències que tindria per la regulació de la síntesi i secreció de la insulina.

 2.  

   

 3. Imagina que el gen que codifica per l'hormona paratiroïdal experimenta una mutació (puntual o d'altre tipus). Indica el tipus de mutació i la regió del gen en la que hauria de tenir lloc aquesta mutació per produir les següents conseqüències:

 4. a) No hi ha conversió de prohormona en hormona

  b) Hi ha una síntesi constitutiva de hormona paratiroidal no no sotmesa a regulació
   
   

 5. Explica dues alteracions moleculars que podrien donar lloc a una diabetis que no podria ser tractada amb l'administració d'insulina (Diabetis no dependent d'insulina).
 6. La Hmg-CoA sintasa, enzim clau de la síntesi del cossos cetònics és controlada pel glucagò. Fes un esquema molecular de la via de transducció de senyal que portaria a un control: a) transcripcional, b) post-traduccional
 7. Les persones que pateixen hiperproinsulinemia familiar presenten nivells alts de proinsulina en sang. La proinsulina té un 5% de l´ activitat biològica de la insulina. A) Explica dues possibles causes moleculars diferents de la malaltia. B) Explica dues hipótesis diferents que expliquin perquè té activitat biològica. C) Creus que estaran alterats els nivells d´insulina en sang en resposta als estímuls habituals ?

 8.  

   

 9. Una persona pateix una malatia hereditària que provoca el següent defecte molecular: manca d´expressió del receptor d´hormones tiroïdals a la adenohipòfisi. Explica les consequències fisiopatològiques de la malaltia .