El Màster d’Història Contemporània i Món Actual, un màster interuniversitari i propi organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona (institució coordinadora) i la Universitat Oberta de Catalunya, pretén formar estudiants i professionals interessats a profunditzar en el coneixement de la història i les dinàmiques socials i polítiques dels segles XIX i XX, per tal d’ajudar a entendre la complexitat del món actual.

El màster incideix en els processos d’evolució i ruptura que s’han produït des del segle XIX fins a l’actualitat i que han configurat el nostre present. Planteja una visió global de la història que contribueix a desenvolupar la capacitat d’analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en què vivim i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.

S’orienta a persones interessades en la recerca històrica, amb voluntat d’aprofundir en l’estudi de la historiografia contemporània i les diverses línies de recerca i tendències recents en l’àmbit de les ciències històriques.

Així mateix, vol formar professionals capacitats per aplicar la història als àmbits de la cultura i la comunicació. Aquest màster dona accés al doctorat i a la realització de pràctiques.

Total de crèdits: 60 (15 crèdits obligatoris + 30 crèdits optatius +15 crèdits Treball Fi de Màster obligatori). Podent-se cursar a temps parcial amb un mínim 20 crèdits per curs.

Modalitats: Presencial (amb un 30% online) i Virtual.

Llengua d’impartició: Presencial en català i Virtual multilingüe (la comunicació a l’aula es realitza amb una eina de traducció automàtica que permet relacionar-se tant en català com en castellà).

Places: Presencial 20 places, Virtual 30 places.

Preu orientatiu: 46 euros per crèdit (82 euros per als estudiants que no siguin de la UE). Beques per a estudis de màster i per a estudis de doctorat.

Més informació (tríptic)

Coordinadora del màster:
Teresa Abelló Güell: teresaabello@ub.edu

Secretaria del Màster d’Història Contemporània i Món Actual
Dilluns i dijous de 16.30 a 20.30h i dimecres de 9 a 15h
Facultat de Geografia i Història (UB)
Despatx 1095, 1a planta
Montalegre 6, 08001 Barcelona
(+34) 934 037 809
masterhistoriaub.uoc@ub.ed

Assignatures i horàris

1er Quadrimestre

Assignatura Presencial Online
Els arxius de la contemporaneïtat (obligatòria) Jordi Ibarz Queralt Solé
La història contemporània: problemes d'interpretació (obligatòria) Albert Ghanime Albert Ghanime
Debats del món contemporani (obligatòria) Joan Fuster Joan Fuster
Ordre -o desordre- en el sistema internacional contemporani (s. XVIII-1991) (optativa)* Marc Gil Marc Gil
Història i memòria/es de la contemporaneïtat (optativa) Ricard Vinyes Manel Risques
Configuració i processos de formació en la societat contemporánia: el model català (optativa) Llorenç Ferrer Llorenç Ferrer
Història de la cultura contemporània (optativa)* Jaume Claret Jaume Claret
Conflictes polítics i guerres civils: la violència a la Catalunya contemporània (optativa) Joan Villarroya Pelai Pagès

2on Quadrimestre

Assignatura Presencial Online
Les relacions de poder després de la Guerra Freda (optativa) Antoni Segura Víctor Gavín
Auge i crisi de la modernitat (1870-1914) (optativa) Jordi Casassas Giovanni C. Cattini
Estat, identitats, nació i nacionalismes Jordi Roca Jordi Roca
Innovació tecnològica i canvi social al segle XX (optativa)* Eduard Aibar Eduard Aibar
Règim i oposició durant la dictadura franquista (optativa) Carles Santacana Carles Santacana
Transicions, dictadura i democràcia: el model espanyol (optativa)* Olívia Gassol Olívia Gassol
Identitats de gènere, presències i protagonismes de les dones en el món contemporani (optativa) Mary Nash (no s'ofereix en la modalitat online)
Pràctiques externes Teresa Abelló Teresa Abelló
Treball Fi de Màster (obligatòria) Víctor Gavín (coordinador) Anna Busquets (coordinadora)

Critèris d'admissió

 • Requisits generals

  D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
 • Requisits específics

  Les titulacions preferents d’accès, de grau o llicentiarua, són: Història, Humanitats, Periodisme, Ciències de la Informació, Ciències Polítiques, Història de l’Art, Antropologia i Geografia. Per a altres titulacions d’accès que no siguin aquestes, la Comissió d’Admissió al màster determinarà, en cada cas, si es necessària, o no, la realització de crèdits formatius complementaris per part de l’alumne.

  Les universitats participants ofereixen un total de 20 crèdits formatius complementaris, corresponents a assignatures dels graus d’Història de la UB i Humanitats de la UOC. Les assignatures que componen els complements són:

  • Història Contemporània de Catalunya (UB): 6 crèdits.
  • Història Contemporània d’Espanya (UB): 6 crèdits.
  • Història IV. El Segle dels Contrastos (UOC): 6 crèdits.
  • Món Actual (UOC): 6 crèdits.
 • Criteris de selecció

  La Comissió d’Admissió decideix en funció dels criteris següents:

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
   Puntuació màxima: 4
  • Perfil acadèmic: es tenen en compte els estudis previs en història, ciències socials i polítiques i afins.
   Puntuació màxima: 3
  • Adequació del perfil professional: es té en compte l’experiència en l’àmbit de la recerca històrica i en l’àmbit acadèmic i de gestió i comunicació cultural.
   Puntuació màxima: 2
  • Criteris complementaris que estableix la comissió d’admissió: beques rebudes, participació en projectes de recerca, publicacions.
   Puntuació màxima: 1
 • Preinscripció

  Procés de preinscripció obert: 18 d’abril-18 de juny. Resolució: 29 de juny de 2018. FORMULARI

  Per realitzar la preinscripció cal aportar la següent documentació (podeu adjuntar-la al formulari de preinscripció online):

  • Formulari de preinscripció online
  • Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura
  • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana
  • Currículum Vitae
  • Carta de motivació

  La secretaria del máster us comunicarà per correu electrònic si heu estat acceptats al màster.

  Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només se’n tramitará la devolució si el màster no s’arriba a impartir.

 • Matrícula

  1. Tutoria (tindrà lloc a partir del juny. Els alumnes acceptats rebreu la informació pertinent a través del correu electrònic)

  Un cop acceptats al màster, haureu de restar a l’espera que us convoquin, per correu electrònic i des de la Secretaria, per realitzar la tutoria (elecció de les assignatures) amb la coordinadora del màster. Les tutories es poden realitzar de forma presencial amb la coordinadora o online (enviant l’imprès de tutoria emplenat a l’adreça masterhistoriaub.uoc@ub.edu), independentment de si es realitza el màster en la modalitat presencial o online. Imprès de tutoria (elecció d’assignatures): virtual i presencial.

  2. Un cop feta la tutoria i per poder realitzar la matrícula és necessari aportar la següent documentació original:

  • Imprès sol·licitud de matrícula signat.
  • Original o fotocòpia compulsada del títol d’accés.
  • Tutoria (imprès d’elecció d’assignatures) aprovada i signada per la coordinadora. Online o presencial
  • Fotocòpia DNI.
  • Dues fotografies de carnet.

  Podeu entregar la documentació:

  • Personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
  • Per correu postal a aquesta adreça: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, Barcelona.

  3. Un cop entregada la documentació original, l’últim pas és realitzar l’automatrícula online.

  Procés d’automatrícula:

  • Introduir les assignatures a matricular, mitjançant l’aplicació d’automatrícula.
  • Heu de seleccionar un mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular mòdul a mòdul.
  • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
  • Rebreu el correu i heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar-la d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
  • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de tot. Heu de confirmar i sortirà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i anar a fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

  MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

  Vegeu tota la informació sobre les modalitats de pagament que ofereix la Universitat de Barcelona

  Vegeu tota la informació sobre el procés de matrícula a la Universitat de Barcelona

 • Alumnes amb titulació alinea a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

  Per a la realització de la matrícula, els alumnes amb tittulació aliena a l’EEES han d’aportar la següent documentació:

  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol d’accés.
  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica d’un certificat emès pel Ministeri d’Educació del país d’origen conforme el títol dóna accés aestudis de màster en el país d’origen.
  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del certificat de notes (la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats i la relació de matèries que integren aquests estudis on consti la valoració en crèdits i la qualificació obtinguda).

  Hi ha dos procediments per legalitzar la documentació per via diplomàtica:

  • Si el vostre país d’origen ha signat el conveni de l’Haia (vegeu aquí la llista de països signants del conveni), podeu legalitzar la documentació posant a cada document el segell conegut com la postil·la de l’Haia (a la vostra universitat d’origen us poden assessorar sobre aquest tràmit).
  • Si el vostre país d’origen no ha signat el conveni de l’Haia, heu de seguir els passos següents: El ministeri d’educació del vostre país ha de verificar que la documentació de la vostra universitat és vàlida. Una vegada tingueu aquest segell del ministeri d’educació, el ministeri de relacions exteriors del vostre país ha de tornar a validar la informació del ministeri d’educació (de nou un segell). Un cop aconseguit el segell del ministeri d’educació i del ministeri de relacions exteriors, podeu dirigir-vos al Consolat d’Espanya per tal que validin de nou els documents. Finalment, heu d’enviar (els orginials o fotocòpies compulsades) a la Universitat de Barcelona a aquesta adreça postal: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.

  Per últim, una comissió de la Universitat de Barcelona ha de valorar la documentació i donar el vistiplau a la vostra matrícula al màster. Aquest tràmit de la Universitat de Barcelona té un cost de 216€, establert per la Generalitat de Catalunya.

  Vegeu més informació sobre els tràmits a seguir per a alumnes estrangers aquí