Grups de Recerca i Projectes d'Investigació

Grup de Recerca Consolidat Centre d’Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI)

Reconegut com a projecte d’I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología

El grup continua i completa el projecte de l’any 1999 sobre ‘Els primers anys del Franquisme a Catalunya’, havent rebut finançament del Ministerio de Ciencia y Tecnología per a la seva tasca d’investigació.

Els aspectes fonamentals que interessa desenvolupar són: la propagació de las bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora -consells de guerra, Tribunals de Responsabilitat Política, Tribunal d’Ordre Públic-, les relacions de la resistència interior amb l’exili i les formes organitzatives adoptades per a fer front a l’embat de la repressió i la manca de llibertats individuals i col·lectives.