LEAC (Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixements)

Objectius

LEAC-UB és un grup de recerca format per professores i becàries del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Actualment, el grup el formen I. Solé -coordinadora-, M. Miras, N. Castells, S. Espino i M. Minguela, E. Lordán, E. Nadal i C. Luna.

El grup es constituí l'any 2000, al voltant del Projecte Coordinat "Lectura, escriptura i adquisició de coneixements a l'Educació Secundària i l'Educació Universitària" (CICYT, BSO2001 – 3359 – C02-01; IP: I. Solé), projecte que vam dur a terme amb un equip de la UAM (M. Mateos -IP-, E. Martín, I. Cuevas i R. Villalón) amb el que continuem treballant actualment. El grup, a més, es troba integrat en el Grup de Recerca Consolidat CONTEXED (Desenvolupament, Interacció i Comunicació en Contextos Educatius), el coordinador del qual és el Dr. César Coll.

LEAC-UB es troba integrat en el Grup de Recerca Consolidat CONTEXED (Desenvolupament, Interacció i Comunicació en Contextos Educatius), el coordinador del qual és el Dr. César Coll, i és grup integrant de la Xarxa Llera (Llengua i Literatura, Ensenyament, Recerca i Aprenentatge), coordinada per la Dra. Anna Camps, la qual està formada per diversos grups de recerca d'universitats catalanes i pretén incentivar la recerca sobre l'educació lingüística i literària i ampliar el coneixement existent en aquest àmbit per tal de contribuir en l'abordatge de necessitats educatives.

LEAC-UB investiga com a línia principal l'ús combinat d'estratègies de comprensió lectora i composició escrita per a l'aprenentatge de continguts curriculars i l'impacte de diverses variables (tipus de tasques, objectius proposats, creences epistemològiques, concepcions sobre lectura i escriptura) en la qualitat dels productes escrits i en l'aprenentatge que es realitza a través de textos.

La nostra recerca s'emmarca en el paradigma socio-constructivista i assumeix que llegir i escriure són veritables eines conceptuals que sota determinades condicions transformen el coneixement. Estem interessades en comprendre aquests processos i condicions per a incrementar el coneixement científic i per identificar criteris susceptibles d'optimitzar la pràctica en aquest àmbit.

El gruix de la nostra recerca s'ubica a l'Educació Secundària (ESO i Batxillerat) i a la Universitat , a través de diversos projectes que s'afegeixen i continuen el citat més amunt. Entre ells, destaca "Lectura, escriptura i adquisició de coneixements en Educació Secundària i Educació Universitària: variables personals, objectius i característiques de la tasca en la realització de síntesis a partir de múltiples fonts" (SEJ2005-08434-C02-02/EDU; IP: M. Miras) i “Llegir i escriure per aprendre a la universitat: impacte de les concepcions en la comprensió de textos en tasques de lectura, resum i síntesi” (EDU2009-14278-C02-02; IP: I. Solé).

Alguns estudis concrets se situen a l'Educació Infantil -processos d'alfabetització inicial en aproximacions instruccionals diferenciades-, i també a l'Educació Primària, vinculats a l'ús d'estratègies de lectura i escriptura per aprendre.

LEAC-UB treballa també en projectes de recerca sobre l'ensenyament a la Universitat (convocatòries REDICE-2004, REDICE-2006 i REDICE-2008)

 


Membres del grup

 
• Dra. Isabel Solé Gallart. Universitat de Barcelona (Coordinadora)
• Dra. Mariana Miras Mestres. Universitat de Barcelona
• Dra. Núria Castells Gómez. Universitat de Barcelona
Sandra Espino Datsira. Universitat de Barcelona
• Marta Minguela i Brunat. Universitat de Barcelona
• Eva Lordán Arias. Universitat de Barcelona

•Esther Nadal Escolà. Universitat de Barcelona

• Cristina Luna Brosa. Universitat de Barcelona

Línies de recerca

 
• Estratègies de comprensió lectora i composició escrita en l'aprenentatge de continguts curriculars: processos i variables implicats.
• Lectura i escriptura acadèmiques: processos d'aprenentatge i resultats d'aprenentatge en tasques híbrides relacionades amb textos acadèmics i científics a la universitat.
•  Ensenyament, aprenentatge i avaluació de la comprensió lectora i la composició escrita. Anàlisi i estratègies per a la intervenció educativa.


Projectes subvencionats

 
•Llegir i escriure per aprendre a la universitat: impacte de les concepcions en la comprensió de textos en tasques de lectura, resum i síntesi (EDU2009-14278-C02-02; IP: I. Solé).
Lectura, escriptura i adquisició de coneixements a Educació Secundària i Educació Universitària: anàlisi de processos i resultats d'aprenentatge.
Transformant la informació en coneixement. Lectura i escriptura epistèmiques a la Universitat.
Lectura, escriptura i adquisició de coneixements a Educació Secundària i Educació Universitària: variables personals objectius i característiques de la tasca en la realització de síntesis a partir de múltiples fonts.
Percepció del procés d'enseyament-aprenentatge i de la seva relació amb l'adquisició de competències per part dels alumnes i professors de primer i segon cicle de la Universitat.


Darreres Publicacions

• Espino, S. & Miras, M. (en prensa) Taking and Using Notes and Learning Approach in University Students. Learning to write effectively. Current trends in european research. Cost Action IS0703-European Research Network on Learning to Write Effectively. OPOCE.

• Espino, S. & Miras, M. (en prensa). Relaciones entre el enfoque de aprendizaje de los estudiantes universitarios y su representación de la toma de apuntes. Anuario de Psicología.
• Gràcia, M.; Castells, N.; Espino, S. (en prensa). Resúmenes para 
aprender en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. 
Revista de Educación, 358. Accesible en: http://www.revistaeducacion.educacion.es/doi/358_085.pdf
• Solé, I., Miras, M., Gràcia, M., Castells, N., Espino, S., Mateos, M., Martín, E. & Cuevas, I. (in press). Writing summaries and syntheses to learn in Secondary and Higher Education. In M. Torrance, D. Alamargot, M. Castelló & alts (Eds.), Learning to write effectively. Current trends in european research. Cost Action IS0703-European Research Network on Learning to Write Effectively. OPOCE.

• Solé, I., Teberosky, A. & Castelló, M. (in press) Academic communication strategies in postgraduate studies. In C. Thaiss (Ed.), Writing Programs Worldwide: Profiles of Academic Writing in Many Places. Parlor Press.

• Minguela, M. & Solé, I. (2011). Comprenc el que llegeixo? De la valoració de la pròpia comprensió a l'ús d'estratègies de lectura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 53, 35-44
• Solé, I., Miras, M., Castells, N., Minguela, M. & Espino, S. (2011). L’ensenyament de la lectura en l’educació secundària. A A. Camps (Coord.), Didàctica de la Llengua i la Literatura (pp. 75-94). Barcelona: Graó
• Castells, N. (2009). La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura inicial: revisión y clasificación. Infancia y Aprendizaje, 32(1), 33-48.
• Castells, N. (2009). La problemática de los métodos de enseñanza de la lectura: ¿Qué sabemos en este momento? Aula de Innovación Educativa, 179, 29-32.
• Espino, S. & Miras, M. (2010). El uso de los apuntes como instrumento de aprendizaje: un análisis de casos en estudiantes de Psicología. Lectura y Vida, 31(4), 27-34
• Mateos, M. & Solé, I. (2009). La lectura de textos académicos en la universidad. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 50, 12-20
• Mateos, M. & Solé, I. (2009). Synthesising information from various texts: a study of procedures and products at different educational levels. European Journal of Psychology of Education, 24 (4), 435-451
• Espino, S. (2008). Aprender a usar los apuntes: recursos y estrategias. Aula de Innovación Educativa, 175, 36-38.

• Miras, M., Solé, I., Castells, N., Espino, S. & Gràcia, M. (2008). La representació de les tasques de lectura i escriptura per aprendre: el punt de vista dels alumnes. A A. Camps y M. Milián (Coords.) Mirades i veus. Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües (91- 104). Barcelona: Graó.

•Solé, I., Castells, N., Gràcia, M. & Espino, S. (2006). Aprender Psicología a través de los textos. Anuario de Psicología, 37 (1y2), 157-176.

•Gràcia, M., Solé, I., Miras, M. & Castells, N. (2005). Llegir i escriure per aprendre a ciències socials i naturals. Immersió Lingüística. Revista d'Ensenyament Integrat de Llengües i Continguts, 7 , 108-114.

•Miras, M., Gràcia, M., Castells, N. (2005). Reading, Writing and Knowledge Acquisition in Secondary, Post-Compulsory and Higher Education in Spain. In M. Pandis, A. Ward & S. Mathews (Eds.) Reading, Writing, Thinking (pp. 130-138). Newark, DE: USA: International Reading Association.

•Solé, I., Mateos, M., Martín, E., Miras, M., Cuevas, I., Castells, N. & Gràcia, M. (2005). Lectura, escritura y adquisición de conocimientos en Educación Secundaria y Educación Universitaria. Infancia y Aprendizaje, 28 (3), 329- 347.

• Solé, I., Castells, N, Espino, S., Lordán, E. & Nadal, E. (2011). Aprendre a la Universitat també és qüestió de creences. Actas del VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI. Nuevos Espacios de Calidad en la Educación Superior: un análisis comparado y de tendencias. Barcelona (ESPAÑA).