Logo Universitat de Barcelona Química Analítica i Medi Ambient imatge de maquetació
Español English     UB imatge de maquetació
Accés al doctorat
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
El títol de doctor
Estructura
Objectius
Màster oficial en Química Analítica
Línies de recerca
Normativa acadèmica
Accés al doctorat
Documentació
Seguiment del projecte de Tesi
Lectura de Tesi
Reclamació
Sistema de gestió de la Qualitat
Informació / contacte
Enllaços d'interès
MATRÍCULA
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica

Martí i Franqués 1-11
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 92 76
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

L'accés als estudis de doctorat, entesos com a la realització d'una Tesi Doctoral, s'ha de fer a través de la via regulada pels decrets RD 1393/2007 i RD 99/2011, que ja està adequada als criteris de convergència europea.

En el cas de persones amb titulacions oficials espanyoles o expedides per institucions d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació superior (EEES), és necessari estar en possessió d’un títol de grau, o equivalent o homologat, i acomplir algun d’aquests requisits:

  1. Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i que facultin al país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.

  2. Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris que configurin el període de formació dels estudis de doctorat al que l’estudiant vol accedir.

  3. Estar en possessió d’un títol de grau, la duració del qual, d’acord amb la normativa de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits.

  4. Estar en possessió de la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa al RD 778/1998 i el RD 185/1985.

En el cas de persones amb titulacions expedides per institucions d’educació superior alienes a l’Espai Europeu d’Educació superior caldrà, prèviament a l’admissió als estudis, estar en possessió d’un títol de grau, o equivalent, i acomplir els següents requisits:

  1. Estar en possessió d’un títol de màster o equivalent expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que calgui homologar-lo, i que faculta en el país en què el títol ha estat expedit per accedir als estudis de doctorat.

  2. Resolució favorable d’autorització d’accés als estudis de doctorat emesa pel rector de la UB, o òrgan en qui delegui, després de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent al corresponent títol espanyol de màster universitari.

 

Períodes d’admissió

La Universitat de Barcelona estableix dos períodes, tardor i primavera, per accedir als Programes de Doctorat, els quals solen coincidir amb els mesos d’octubre i març respectivament, Per a una informació més detallada, mireu el calendari de matrícula.

 

Sol·licitud d'admissió al Programa de Doctorat contacti amb algun investigador adscrit a les línies de recerca del programa per a què actuï

Atesa la naturalesa dels estudis de doctorat de Química Analítica, és recomanable que qualsevol candidat contacti amb algun investigador adscrit a les línies de recerca del programa per a què actuï com a Director de la seva Tesi, que l’accepti al seu grup i que li proporcioni el finançament imprescindible per realitzar la tasca de recerca. En cas de no trobar-ne cap, cal que es posi en contacte amb el President de la Comissió d’Estudis de Doctorat.

Un cop es disposa del vist-i-plau d’un dels nostres investigadors, cal lliurar el document d'assignació de director de Tesi (enllaç a l'arxiu .doc) degudament omplert i signat al coordinador del programa de doctorat de Química Analítica i Medi Ambient.

Un cop lliurat el document d'assignació de director de Tesi, cal presentar la documentació corresponent al President de la Comissió d’Estudis de Doctorat, si els estudis de Màster s’han dut a terme a Espanya o en qualsevol altre país de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, EEES, o al Degà de la Facultat de Química, si aquets estudis s’han realitzat en qualsevol altre país.

Si la formació del sol·licitant no és l’adient per afrontar amb normalitat una Tesi Doctoral en Química Analítica, la comissió d’Estudis de Doctorat té la potestat de condicionar l’admissió al Programa a la realització d’uns complements de formació. Per a més informació, consulteu la normativa d’accés i admissió als Programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

 

Normativa i informació referent a l'accés al doctorat

Normativa acadèmica respecte als requisits d'accés i admissió als estudis de doctorat adaptats a l'EEES

Informació sobre accés i admissió als estudis de doctorat a la Facultat de Química amb titulació espanyola
 
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria QA
Última actualització o validació: 15.09.2017
imatge de maquetació