Logo Universitat de Barcelona Química Analítica i Medi Ambient imatge de maquetació
Español English     UB imatge de maquetació
Lectura de tesi
imatge de maquetació
Continguts
Benvinguda
El títol de doctor
Estructura
Objectius
Màster oficial en Química Analítica
Línies de recerca
Normativa acadèmica
Accés al doctorat
Documentació
Seguiment del projecte de Tesi
Lectura de tesi
Reclamació
Sistema de gestió de la Qualitat
Informació / contacte
Enllaços d'interès
MATRÍCULA
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secció Departamental de Química Analítica

Martí i Franqués 1-11
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 92 76
Fax: 93 402 12 33

 

imatge de maquetació

La lectura i defensa de la tesi doctoral constitueix el darrer pas per aconseguir el títol de doctor.

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel candidat. La Universitat de Barcelona estableix procediments amb la finalitat de garantir la qualitat de les tesis doctorals, tant en la seva elaboració com en el procés d'avaluació.

TERMINIS DE DIPÒSIT DE TESIS DOCTORALS

Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar a la Comissió de Doctorat s'han de presentar amb antelació suficient. A la pàgina web de la Facultat de Química es poden trobar les dates de les properes comissions de doctorat, així com els últims dies per fer el dipòsit corresponent.

NORMATIVA SOBRE COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL (Normativa reguladora de la presentació de tesis doctorals)

Composició del tribunal

1. El tribunal està format per tres titulars (un president, un secretari i un vocal) i tres suplents tots amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada. Aquesta experiència investigadora s’haurà d’acreditar en complir almenys una de les condicions següents:

a) Pertànyer a un grup de recerca consolidat.

b) Ser membre d’un projecte competitiu finançat.

c) Tenir un tram de recerca viu o estar en possessió de cinc trams de recerca.

d) Estar en possessió d’una acreditació de recerca o recerca avançada.

Excepcionalment, la Comissió de Doctorat del centre pot acceptar altres tipus de reconeixement de l’experiència investigadora.

2. Només poden formar part del tribunal dos membres de la mateixa universitat o institució que expedeixi el títol. Amb aquesta finalitat, no computen el professorat jubilat, el professorat en excedència, el professorat en serveis especials ni el professorat emèrit honorífic, però sí el professorat emèrit contractat.

3. En cap cas no poden formar part del tribunal ni el director de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s’hagi previst en el conveni.

4. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües oficials de la UB, s’ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part.

5. En cas que el doctorand estigui en disposició de sol•licitar la menció europea al títol de doctor, cal que es prevegi que almenys un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació d’un estat membre de la Unió Europea distint d’Espanya, tenint en compte la regulació aplicable establerta en les disposicions addicionals d’aquesta normativa.

President i secretari del tribunal

1. La comissió de doctorat del centre ha de designar, d’entre els membres del tribunal, un president i un secretari.

2. Ha d’actuar com a secretari del tribunal el doctor més novell d’entre la resta de membres del tribunal que pertanyin a la UB. En cas que no hi hagi cap membre del tribunal de la UB, ha d’actuar de secretari el membre doctor més novell del tribunal.

3. Quan es tracti de tesis defensades en el marc d’un acord bilateral de cotutela amb universitats estrangeres, s’ha de regular segons el que disposi el conveni corresponent amb aquesta finalitat.

 

NORMATIVA SOBRE L’ACTE DE DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL (Normativa reguladora de la presentació de tesis doctorals)

Convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral

1. El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l’acte públic de defensa de la tesi.

2. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l’acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al president de la comissió de doctorat, al director de la tesi, al tutor de la tesi, si n’hi ha, i a la secretaria d’estudiants i docència del centre. La comissió de doctorat del centre ha de difondre l’acte mitjançant la publicació al web.

3. L’acte de defensa de la tesi doctoral s’ha de dur a terme en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la notificació al president del tribunal de la designació.

Defensa i avaluació de la tesi doctoral

1. La defensa de la tesi doctoral, que s’ha de dur a terme en un acte públic, ha de començar amb l’exposició i la defensa del doctorand del treball d’investigació elaborat davant els membres del tribunal, seguida de la discussió amb els membres del tribunal, que poden formular les qüestions i demanar els aclariments que considerin adients.

2. Els doctors presents a l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

3. Acabada la defensa i la discussió de la tesi, el tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent:

e) No apte

f) Aprovat

g) Notable

h) Excel·lent

4. El tribunal pot atorgar la menció de cum laude si la qualificació global concedida és d’excel•lent i s’emet en aquest sentit el vot per unanimitat.

5. Finalitzat l’acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament la qualificació obtinguda pel doctorand. El secretari estén l’oportuna acta de qualificació, que han de signar tots els membres del tribunal i trametre a la secretaria d’estudiants i docència del centre, que ha de comunicar la qualificació obtinguda al doctorand.

Article 12. Incidències

1. Per tal que el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència dels tres membres, entre els quals hi ha d’haver el president i el secretari.

2. Si degudament convocat l’acte de defensa de la tesi no es pot dur a terme per concurrència d’una causa justificada a judici del president del tribunal, el president pot fer una nova convocatòria de l’acte de defensa, que ha de tenir lloc els propers 15 dies. En aquest cas, la nova convocatòria s’ha de comunicar a les mateixes persones que s’hagués comunicat la primera, amb una antelació mínima de 24 hores.

3. En cas que, un cop convocat l’acte de lectura, algun dels membres del tribunal no pugui assistir a l’acte per causa justificada, el president del tribunal ha de substituir-lo per un suplent. En cas que l’absent sigui el president del tribunal, el president de la comissió de doctorat del centre ha de designar el suplent. En tots els casos, s’han de respectar les limitacions i les condicions quant a la composició dels tribunals establertes en l’article 7 d’aquesta normativa.

4. Si finalment l’acte no es pot dur a terme en el termini establert o si no hi haguessin suplents suficients per assegurar l’actuació dels tres membres (entre titulars i suplents), respectant les limitacions i les condicions relatives a la composició del tribunal de tesi establertes en aquesta normativa, la comissió de doctorat del centre ha de nomenar un nou tribunal d’avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el procediment establert en aquesta normativa.

5. En cas que el doctorand no assisteixi a l’acte de manteniment i de defensa de la tesi doctoral sense causa justificada s’ha de fer constar en l’acta corresponent i la qualificació és de no apte.

 

TESIS DOCTORALS LLEGIDES

En el següent document .pdf podreu trobar un llistat de les tesis doctorals llegides des de 2004, tant en el antic departament de Química Analítica com en l'actual Secció Departamental de Química Analítica de la Universitat de Barcelona.

 

Normativa i informació referent a l'accés al doctorat

Normativa acadèmica respecte als requisits d'accés i admissió als estudis de doctorat adaptats a l'EEES

Informació sobre documents de doctorat a la Secretaria de Doctorat de la Facultat de Química

imatge de maquetació
 

 


 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria QA
Última actualització o validació: 02.05.2017
imatge de maquetació