La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Súplica de Brígida Terrera al Consell de Cent de BarcelonaAnònim.

Signatura
Arxiu Històric Municipal de Barcelona. Deliberacions del Consell de Cent, f. 171r - 172r. 1448, 11,16. Barcelona.
Regest

Brígida Terrera s’adreça al Consell de Cent perquè prengui sota la seva guarda i protecció el resclusatge de Santa Margarida, en el qual hi viu amb altres dones dedicades al servei diví, sense estar sotmeses a cap obediència. El resclusatge s’inicià cent anys abans, quan s’hi reclogué una donzella, després de la mort de la qual hi visqueren sor Sança,companyona de santa Brígida, i després altres dones.

Versió

Resolució sobre la casa de les rescluses perquè d’aquí en endavant estigui sota custòdia de la ciutat.

L’esmentat dilluns del mes de novembre, aplegats a la casa anomenada del Consell de XXX els honorables consellers juntament amb el consell de Cent Jurats, celebrat a 16 dies del mes de novembre per proveir les súpliques fetes aquell dia en dit Consell. I en aquest consell fou exposada una súplica de sor Brígida que viu al resclusatge de Santa Margarida, la qual és del tenor següent:

A les grans savieses i molt honorables senyors nostres, consellers i Consell de Cent Jurats d’aquesta ciutat de Barcelona. Amb tanta humilitat com pot, exposa sor Brígida, indigna i inútil servidora de Jesucrist, la qual, per espai de trenta anys continuats ha estat, està, i hi estarà tant com visqui, en el propòsit de ser resclusa en el resclusatge de Santa Margarida de dita ciutat, lloc donat i propi al servei de Déu, edificat des de fa més de cent anys per cert honorable ciutadà de l’esmentada ciutat en el qual una donzellafilla seva, inspirada per l’Esperit Sant, s’hi va rescloure i va acabar-hi gloriosament els seus dies. I després s’hi va rescloure una dona molt devota anomenada sor Sança, companyona de Santa Brígida, i després d’altres, les quals, en santaconversació durant tot el temps de la seva vida, han continuat lloablement el servei diví. Que tant ella com les altres que van viure en el resclusatge no estan sota cap obediència ni sota cap subjecció sinó que continuen voluntàriament el seu bon propòsit. I com per malícia del temps es pogués suposar que algunes, per suggestió diabòlica i amb el consell d’algunes que les visiten, podrien vacil·lar i escandalitzar les altres segons l’experiència ja ha demostrat i encara demostra, aquest abús cessaria si estan sotmeses a cap subjecció. Per tant, dita sor Brígida suplica amb tanta humilitat com pot que rebeu i accepteu la casa de l’esmentat resclusatge, així com a ella i a les seves companyones, en especial guarda i protecció de la Ciutat. I diputar successivament alguna persona devota que les visiti i que, amb el coneixement i assentiment dels molts honorables consellers, en tregui aquelles que ho mereixin i n’hi admeti d’altres que són dignes per la seva devoció i que segons les seves possibilitats es puguin mantenir, ja que no tenen res propi sinó les caritatives almoines que voluntàriament els fan els devots ciutadans i habitants de la ciutat. I per les obres iniciades per honorable ciutadà i per lloable continuació de molts d’altres, el Salvador de tot el món, per intercessió de la Puríssima Verge Mare seva i per devota suplicació de la singular patrona i advocada d’aquesta ciutat Santa Eulàlia, prosperarà aquella i als seus ciutadans i habitants els preservarà de tots els inconvenients i infortunis i els donarà a la joiosa ciutat del paradís la glòria desitjada.

Transcripció

Provisió feta a la casa de les rescluses que d.aquí avant sia sots custodia de la ciutat.

Lo dit dia de diluns que.s comptava del dit mes de noembre aiustats en la casa apellada del Concell de XXX los honorables consallers ensemps ab lo concell de Cent Jurats celebrat a XVI dies del dit mes de noembre a provehir les supplicacions offertes aquell jorn en lo dit Concell. E per ço com en lo dit concell fou donada una supplicacio per part de sor Brigida qui esta en lo resclusatge de Santa Margarida la qual supplicacio es de la tenor seguent.

A les grans savieses e molt honorables circunspeccions vostres mos senyors consellers e Consell de Cent Jurats de la present ciutat de Barchinona. Ab tanta humilitat com pot exposa sor Brígida indigna e inutil servidora de Jhesu Xrist la qual per spay de XXX anys continuus es estada e es e tant com visque ha en proposit d.esser resclusa en los resclusatge de Santa Margarida de la dita ciutat loch donat e propii al servei de Deu hedificat per espay de mes de cent anys per cert honorable ciutada de la dita ciutat en lo qual certa donzellafilla sua inspirada per lo Sant Esperit se resclusi e aqui fini gloriosament sos dies. E apres si resclusi una molt devota dona apellada sor Sança, companyona de Santa Brígida e apres altres les quals en santa conversacio per tot lo temps de lur vida han loablement continuat lo servey divinal. Que com ella e les altres les quals apres se son meses en lo dit resclusatge no sien sots alguna obediencia ne stiguen supposades a alguna subieccio continuans voluntàriament lur bon propusit. E per malicia del temps se pogues seguir que algunes a suggestio diabolical e ab concell d.algunes qui les visiten porien en lur bon proposit vacillar e escandalizar les altres segons experiencia ha ja demostrat e encara demostre lo abus de la qual cosa cessaria si eren subiectas a alguna subiugacio. Per tant la dita sor Brigida ja sia per ses propies culpes no merexent esser admesa a gracia dexaudicio supplica ab tanta humilitat com pot sigui de vostra merce reebre e acceptar la casa del dit resclusatge e ella supplicant e ses companyones en special guarda e proteccio de la dita Ciutat. E deputar successivament alguna devota persona tement Deu la qual per sol esguard divinal las visitas e ab sabuda e assentiment dels molt honorables consellers ne tragues aquelles qui ho meresquessen e hi admetes aquelles merexent.ho per lur devocio e segons lurs pobreses porein sustenir com no haien res propi ans voluntariament de caritatives almoynes dels devots ciutadans e habitadors de la dita ciutat. E per les dites obres principiades per honorable ciutada e per loable continuacio de molt d.altres lo Salvador de tot lo kon per intercessio de la Purisima Verge Mara sua e per devota supplicacio de la singular patrona e advocada de la dita ciutat madona Santa Eulalia prosperara aquella e sos honorables ciutadans e habitadors els preservara de tots inconvenients e infortunis els dara en la joyosa ciutat de paradis la gloria desitjada.

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. Les beguines: llibertat en relació, Elena Botinas Montero i Julia Cabaleiro Manzanedo.