La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Testament i codicil d’Isabel I de Castella, anomenada la CatòlicaIsabel I de Castella.

Fragments
Signatura
Publicat a DE LA TORRE Y DEL CERRO, A.; ALSINA, E. (vídua de la Torre), Testamentaría de Isabel la Católica, Barcelona, 1974.
Regest

Isabel I, reina de Castella, anomenada també Isabel la Catòlica, dicta el seu testament en llengua materna el 12 d’octubre del 1504 i, tres dies abans de morir, el 23 de novembre firma de forma autògrafa les seves darreres voluntats a Medina del Campo. Isabel declara hereva universal de tots els seus regnes i de tots els seus béns a la seva filla primogènita, la princesaJoana I de Castella, arxiduquessa d’Àustria i duquessa de Borgonya. Mana que si la princesa Joana està absent dels seus regnes, o no pot governar-los, que els governi per ella el rei Ferran, el seu pare, fins que l’infant Carles, el seu nét, fill primogènit de Joana i Felip el Bell, compleixi vint anys i pugui governar els regnes.

Versió

En nom de Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, tres persones i una essència divina, Creador i Governador universal del Cel i de la Terra […] i de la gloriosa Verge Maria, la seva mare, Reina dels Cels i Senyora dels Àngels, nostra senyora i advocada, d’aquell príncep de l’Església i cavalleria angelical sant Miquel, i del missatger celestial l’arcàngel sant Gabriel i […] especialment d’aquell sant precursor del nostre redemptor Jesucrist, santJoan Baptista, i als molt benaurats prínceps dels apòstols sant Pere i sant Pau amb tots els demés apòstols assenyaladament del molt benaurat santJoan Evangelista […], el qual sant apòstol i evangelista jo tinc per advocat especial en aquesta present vida i així ho espero tenir en l’hora de la meva mort i en aquell terrible judici i estret examen i més terrible contra els poderosos quan la meva ànima serà presentada davant la cadira i tron reial del Jutge Sobirà […] , que segons els nostres mereixements a tots ens ha de jutjar, en un amb el benaurat i digne germà seu l’apòstol Santiago […], amb el meu molt estimat i especial advocat sant Francesc, amb els gloriosos confessors i grans amics de nostre senyor sant Jeroni, doctor gloriós, i sant Domènec […] i amb la benaurada santaMariaMagdalena a qui així mateix jo tinc per advocada meva; perquè si és cert que hem de morir, és incert quan i a on morirem, per això hem de viure i estar preparats com si en qualsevol moment haguéssim de morir.

23. A més, sàpiguen tots aquells que vegin aquesta carta de testament com jo Isabel, per la gràcia de Déu, reina de Castella, de Lleó, d'Aragó, de Sicília, de Granada [...], essent malalta del meu cos de la malaltia que Déu em volgué donar i sana i lliure del meu enteniment […], ordeno aquesta carta de testament meva i darrera voluntat desitjant imitar al bon rei Ezequies volent disposar de la meva casa com si després l’hagués de deixar.

24. I primer encomano el meu esperit a les mans de nostre senyor Jesucrist […]

25. I vull i mano que el meu cos sigui sepultat al monestir de Sant Francesc, que es troba a l’Alhambra de la ciutat de ciudad de Granada, essent vestida amb l’hàbit del benaurat pobre de Jesucrist sant Francesc, en una sepultura baixa que no tingui cap relleu, llevat d’una llosa plana amb lletres escolpides en ella; però vull i mano que si el rei, el meu senyor, escollís sepultura en qualsevol altra església o monestir de qualsevol altra part o lloc dels meus regnes, que el meu cos sigui allí traslladat i sepultat juntament al cos de sa senyoria perquè la parella que formem en vida, la formin les nostres ànimes al cel i la representin els nostres cossos al terra. I vull i mano […] que les exèquies siguin senzilles, i el que s’hagués gastat en unes grans exèquies es destini a vestir pobres i la cera que hagués cremat en excés sigui enviada a aquelles esglésies pobres que considerin els meus marmessors perquè cremi davant del Sacrament.

26. També vull i mano que si morís fora de la ciutat de Granada, que sense trigar duguin el meu cos sencer com si estigués a la ciutat de Granada. I si per la distància del camí o pel temps no es pogués dur a la dita ciutat de Granada, que en aquest cas el posin i depositin al monestir de San Juan de los Reyes a la ciutat de Toledo. I si a la dita ciutat de Toledo no s’hi pogués dur, que es depositi al monestir de San Antonio de Segòvia. I si a la dita ciutat de Toledo i de Segòvia no s’hi pogués arribar, que es depositi al monestir de sant Francesc més proper al lloc on morís i que sigui allí depositat fins que es pugui traslladar a la ciutat de Granada i encarrego als meus marmessors que facin el trasllat al més aviat possible.

27. També mano que, abans que res, siguin pagats tots els deutes de qualsevol tipus que siguin -sous i casaments de criats i criades-, que els paguin els marmessors, el mateix any de la meva defunció, dels meus béns mobles, i si no es poden pagar abans de finals d’any, que es paguin al més aviat possible. I si els béns mobles no fossin prou per pagar els deutes, que els paguin de les rendes del regne […], que no es deixin de pagar perquè la meva ànima es vegi descarregada d’ells […].

28. També mano que després d’acomplerts i pagats els deutes, es diguin per la meva ànima en esglésies i monestirs observants dels meus regnes i senyorius vint mil misses, en aquells que els meus marmessors considerin oportú, i que donguin a les dites esglésies i monestirs les almoines que considerin apropiades […]

29. També mano que una vegada pagats els deutes, es distribueixi un milió de maravedís per casar donzelles pobres, i un altre milió de maravedís perquè donzelles pobres puguin dedicar-se a la vidareligiosa, i que en aquest sant estat vulguin servir a Déu.

30. També mano que es vesteixin doscents pobres perquè siguin especials pregadors per la meva ànima.

31. També mano que en l’any de la seva mort siguin redimits doscents captius necessitats, que estiguin en mans d’infidels.

[...]

32. També mano que, per les moltes necessitats que des de la meva arribada al tron tinguérem el rei, senyor meu, i jo, he consentit que alguns grans cavallers i senyors s’hagin apoderat d’alcabales, “tercias” (dipòsits dels delmes),“pechos” i drets pertanyents a la Corona i Patrimoni Reial dels meus regnes.

També mano que es dongui almoina per a la Catedral de Toledo i per a Nostra Senyora de Guadalupe.

I pel que fa a les concessions de la vila de Moya i d’altres vassalls que férem a Andrés Cabrera, marquès de Moya i a la marquessa, Beatriz de Bovadilla, per la lleialtat amb què ens van servir per recuperar i accedir a la corona i pels grans serveis que m’han fet, els encomano al rei, senyor meu, i a la princesa, la meva molt estimada i volguda filla […].

I també, conformant-me amb el que dec i estic per dret obligada a fer, ordeno, estableixo i institueixo hereva universal de tots els meus regnes, terres i senyorius i de tots els meus béns a la il·lustríssima princesa la senyora Joana, arxiduquessa d’Àustria, duquessa de Borgonya, la meva estimada i molt volguda filla primogènita, hereva i successora legítima dels meus regnes, terres i senyorius i que a la meva mort s’intituli reina […]

[...]

I també, considerant com n’estic d’obligada a mirar pel bé comú dels meus regnes i senyorius, tant per l’obligació que com a reina i senyora d’ells els hi dec, com pels molts serveis que els meus súbdits i vassalls habitants d’ells, amb gran lleialtat, m’han fet; i considerant, també, que la millor herència que puc deixar a la Princesa i al Príncep, els meus fills, és donar ordre als meus súbdits que els tinguin amor i els serveixin lleialment com al Rei, el meu senyor, i a mi ens han servit […]

I veient com el Príncep, fill meu, per ser d’una altra nació i d’una altra llengua no es conformés amb les lleis, furs, usos i costums d’aquests regnes i ell o la Princesa, filla meva, no els governessin per les dites lleis, furs, usos i costums no siguessin obeïts ni servits com caldria i no els hi tinguessin l’amor que jo voldria que els hi tinguessin […]; i sabent que cada regne té les seves lleis, furs, usos i costums i és millor governat pels seus naturals: Per això, volent per remei perquè els dits Príncep i Princesa, fills meus, governin aquests regnes com ho han de fer […], ordeno i mano que d’ara endavant no es concedeixin alcaldies, ni tinences, castells, fortaleses, ni jurisdiccions, oficis de justícia, ni oficis de ciutats ni de viles, ni oficis d’hisenda, els de la casa i cort a cap persona o persones que no siguin naturals d’aquests regnes; i que els oficials davant els quals els naturals d’aquestes terres hagin de presentar-se per qualsevol assumpte relacionat amb aquestes terres siguin habitants d’aquests territoris […].

[...]

I també, per si a la meva mort la dita princesa, filla meva, no es troba als meus regnes […] o essent en ells no volgués o no pogués governar-los, seguint l’acord de les Corts de Toledo del 1502 i de Madrid i Alcalá de Henares del 1503, s’estableix que en els dits casos el rei, senyor meu, ha de regir, governar i administrar els meus regnes i senyorius per l’esmentada princesa, filla meva […]; tenint en compte la grandesa i excel·lent noblesa i virtuts del rei, senyor meu, i la gran experiència que té en el govern dels regnes […]; ordeno i mano que cada cop que la dita princesa, filla meva, no sigui als meus regnes […] o essent en ells no volgués o no pogués ocupar-se del govern dels regnes […] en aquests casos el rei, senyor meu, administri, regeixi i governi els esmentats regnes, i que tingui l’administració i govern per la dita Princesa, fins que l’infant Carles, el meu nét, fill primogènit i hereu dels dits príncep i princesa, hagi complert vint anys. I suplico al rei, senyor meu, vulgui acceptar l’encàrrec de governar i regir els meus regnes i senyorius com jo espero que ho farà […].

I així mateix, prego i mano molt afectuosament a l’esmentada princesa, filla meva, […] i al Príncep, el seu marit, que sempre siguin molt obedients i subjectes al rei, senyor meu, i que no el desobeeixin i que el serveixin, tractin i acatin amb tota reverència i obediència, donant-li i fent-li donar tot l’honor que bons i obedients fills han de donar al seu bon pare, i segueixin els seus manaments i consells com d’ells s’espera que faran de forma que en tot el que faci referència a sa senyoria, sembli que jo no falto i que sóc viva […]

I també, prego als dits príncep i princesa, els meus fills, que així com el rei, senyor meu, i jo sempre ens tinguérem gran amor, unió i concòrdia, així mateix ells tinguin tal amor, unió i concòrdia com jo d’ells espero. […]

I vull i mano que quan la dita princesa donya Joana, la meva cara i estimada filla, mori, la succeeixi en aquests regnes meus l’infant Carles, el meu nét, el seu fill legítim i del dit don Felip, el seu marit, i que sigui rei i senyor dels meus regnes. […]

I deixo com a marmessors i executors d’aquest testament meu i darrera voluntat al rei, senyor meu, pel gran amor que a sa Senyoria li tinc i em té, serà més aviat executat […]

[Codicil]

En nom de la Santa i Indivisible Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Sàpiguen quants aquesta lletra de codicil veiessin que jo donya Isabel, per la gràcia de Déu reina de Castella, de Lleó, […].

[La reina disposa –en disset capítols- entre d’altres coses]: X. També mano que s’examinin els poders d’alguns reformadors, ja que, en reformar els monestirs dels seus regnes, de religiosos i de religioses, alguns s’han excedit en els seus poders, i d’això n’ha derivat un gran escàndol, mal i perjudici per a les seves ànimes i les seves consciències. I que d’ara endavant se’ls ajudi als reformadors per complir les seves atribucions en funció del poder atribuït i no més.

XI. També mano que quan el Papa els concedí les Illes i Terra Ferma del Mar Oceà descobertes i per descobrir [Amèrica i les illes properes], i com fou la meva intenció procurar, induir i atraure als pobles que les poblen a la fe catòlica, i enviar a les Illes i Terra Ferma prelats i religiosos i clergues i altres persones doctes... per instruir als habitants d’aquelles terres en la fe catòlica, i ensenyar-lis bones costums. A més suplico al rei senyor meu afectuosament, i encarrego i mano a la princesa, filla meva, i al príncep, el seu marit, que així ho facin i ho compleixin, i que això sigui el seu fi principal i que en això hi posin molta diligència i que no consenteixin ni donguin lloc a que els indis, veïns i habitants de les Índies i Terra Ferma, guanyades i per guanyar, rebin cap greuge en les seves persones ni béns, ans al contrari que siguin bé i justament tractats, i si han rebut algun greuge que hi posin remei i previnguin perquè no s’excedeixi en res al que a les cartes apostòliques de dita concessió es manava i establia.

[...]

XV. També mano, que es diguin vint mil misses de rèquiem per les ànimes de tots aquells que moriren al meu servei, i que es diguin en esglésies i monestirs, allí on els meus marmessors els semblés que es diran més devotament, i que donguin per això l’almoina que millor considerin.

XVI. També mano, que tot allò que jo ara dono als criats i criades de la reina donya Isabel, la meva senyoramare, que a la glòria sigui, es dongui a cadascun d’ells de per vida.

XVII. I dic i declaro que aquesta és la meva voluntat, la qual vull que valgui com a codicil, i si no valgués com a codicil vull que valgui com a qualsevol altra voluntat, o com millor pugui i hagi de valer. I perquè això sigui ferm i no hi hagi cap mena de dubte, atorgo aquesta carta de codicil davant Gaspar Grizio, el meu secretari, i els testimonis que el firmaren i segellaren amb els seus segells; que fou atorgada a la vila de Medina del Campo, el 23 de novembre de l’any de nostre Salvador Jesucrist del 1504, i el vaig firmar amb el meu nom davant dels testimonis i el vaig manar segellar amb el meu segell.

Jo la Reina [firma autògrafa i rúbrica]

Transcripció

22. En el nombre de Dios topoderoso, Padre e Fijo e Spiritu Sancto, tres personas e una essençia divinal, Criador e Governador universal del Cielo e de la Tierra e de todas las cosas visibles e ynvisibles, de la gloriosa Virgen María, su madre, Reyna de los Çielos e Señora de los Angeles, nuestra Señora e abogada, e de aquel muy exçelente príncipe de la Iglesia e cavalleria angelical sanct Miguel, e del glorioso mensagero çelestial el arcangel sanct Gabriel e a honra de todos los sanctos e sanctas […], speçialmente de aquel muy sancto precursor e pregonero de nuestro Redemptor Jhesuchristo sanct Juan Baptista, e de los muy bienaventurados Prínçipes de los Apóstolos sanct Pedro e sanct Pablo con todos los otros apóstolos señaladamente del muy bienaventurado sanct Juan Evangelista […], al qual sancto apóstol e evangelista yo tengo por mi abogado speçial en esta presente vida e asi lo espero tener en la hora de mi muerte en aquel muy terrible juizio e estrecha examinaçion, e más terrible contra los poderosos, quando mi anima sera presentada ante la silla e trono real del Juez Soberano […], que segund nuestros mereçimientos a todos nos ha de juzgar, en uno con el bienaventurado e digno hermano suyo el apostol Santiago […] e con el […] otrosí mio muy amado e speçial abogado sanct Francisco, con los gloriosos confessores e grandes amigos de nuestro señor sanct Geronimo, doctor glorioso, e sancto Domingo […], e con la bienaventurada sancta María Madalena a quien asymismo yo tengo por mi abogada […]; porque así como es çierto que avemos de morir, así nos es incierto quando ni donde moriremos, por manera que devemos bivir e así estar aparejados como si en cada hora oviésemos de morir.

23. Por ende, sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo doña Ysabel, por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León […], estando enferma de mi cuerpo de la enfermedad que Dios me quiso dar e sana e libre de mi entendimiento […], ordeno esta mi carta de testamento e postrimera voluntad queriendo ymitar al buen rey Ezechías queriendo disponer de mi casa commo si luego la oviese de dexar.

24. E primeramente encomiendo mi spíritu en las manos de nuestro Señor Jhesuchristo […] por su muy sancta Incarnaçión e Natividad e Passión e Muerte e Resurreçión […] le plega no entrar en juizio con su sierva, más haga conmigo segund aquella grand misericordia suya, […] e si ninguno ant’El se puede justificar, quanto menos los que de grandes reynos e estados avemos de dar cuenta e yntervengan por mi ante su clemençia los muy excelentes méritos de su muy gloriosa Madre e de los otros sus sanctos e sanctas, mis devotos e abogados, speçialmente mis devotos e speçiales patronos e abogados sanctos suso nombrados con el susodicho bienvaventurado de la Cavalleria angelical el arcangel sanct Miguel […].

25. E quiero e mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de Sanct Francisco, que es en la Alhanbra de la çibdad de Granada, seyendo de religiosos o de religiosas de dicha orden, vestida en el habito del bienaventurado pobre de Jhesuchristo sant Francisco, en una sepultura baxa que no tenga vulto alguno salvo una losa baxa en el suelo llana con sus letras esculpidas en ella; pero quiero e mando que si el Rey, mi señor, eligiere sepultura en otra qualquier iglesia o monasterio de qualquier otra parte o lugar d’estos mis reynos que mi cuerpo sea allí trasladado e sepultado junto con el cuerpo de su Señoría porque el ayuntamiento que tovimos biviendo e que nuestras ánimas, espero en la misericordia de Dios ternan en el Çielo, lo tengan e representen nuestros cuerpos en el suelo. E quiero e mando que ninguno vista xerga por mí e que en las obsequias que se fezieren por mí donde mi cuerpo estoviere, las hagan llanamente sin demasías e que no aya en el vulto, gradas ni chapiteles ni en la iglesia entoldaduras de lutos ni demasía de hachas salvo solamente treze hachas que ardan en cada parte en tanto que se hiziere el ofiçio divino e se dixeren las missas e vigilias en los días de las obsequias, e lo que se avía de gastar en luto para las obsequias se convierta en vestuario a pobres, e la çera que en ellas se avía de gastar sea para que arda ant’el Sacramento en algunas iglesias pobres onde a mis testamentarios bien visto fuere.

26. Item quiero e mando que si falleçiere fuera de la çibdad de Granada, que luego, sin detenimiento alguno, lleven mi cuerpo entero como estoviere a la çibdad de Granada. E si acaesçiere que por la distancia del camino o por el tienpo no se podiere llevar a la dicha çibdad de Granada, que en tal caso lo pongan e depositen en el monasterio de Sanct Juan de los Reues de la çibdad de Toledo. E si a la dicha çibdad de Toledo no se podiere llevar, se deposite en el monasterio de Sanct Antonio de Segovia. E si a la dicha çibdad de Toledo ni de Segovia no se podiere llevar, que se deposite en el monasterio de Sanct Francisco más çercano de donde yo falleçiere e que este allí depositado fasta tanto que se pueda llevar e trasladar a la çibdad de Granada, la qual translaçion encargo a mis testamentarios que hagan lo más presto que ser podiere.

27. Item mando que ante todas cosas sean pagadas todas las debdas e cargos así de préstidos como de raçiones e quitaçiones e acostamientos e tierras e tenençias e sueldos e casamientos de criados e criadas e descargos de serviçios e otros qualesquier linages de debdas e cargos e yntereses de qualquier qualidad que sean que se fallare yo dever allende las que dexo pagadas, las quales mando que mis testamentarios aberiguen e paguen e descarguen dentro del año que yo falleçiere de mis bienes muebles, e si dentro del dicho año no se podieren acabar de pagar e cunplir, que lo cunplan e paguen pasado el dicho año lo más presto que se podieren, sobre lo qual les encargo sus consçiençias. E si los dichos bienes muebles para ello no bastaren, mando que las paguen de la renta del reyno e que por ninguna neçesidad que se ofrezca no se dexen de cunplir e pagar el dicho año por manera que mi ánima sea descargada d’ellas e los conçejos e personas a quien se devieren sean satisfechos e pagados enteramente de todo lo que les fuere debido. E si las rentas de aquel año no bastaren para ello mando que mis testamentarios vendan de las rentas de reyno de Granada los maravedís de por vida que vieren ser menester para lo acabar todo de cunplir e pagar e descargar.

28. Item mando que después de cunplidas e pagadas las dichas debdas, se digan por mi ánima en iglesias e monasterios observantes de mis reynos e señoríos veynte mill missas a donde a los dichos mis testamentarios pareçiere que devotamente se dirán, e que les sea dado en limosna lo que a los dichos mis testamentarios bien visto fuere.

29. Item mando que después de pagadas las dichas debdas, se distribuya un cuento de maravedís para casas donzellas menesterosas, e otro cuento de maravedis para con que se puedan entrar en religión algunas donzellas pobres que en aquel sancto estado querrán servir a Dios.

30. Item mando que demás e allende de los pobres que se avían de vestir de lo que se avía de gastar en las obsequias, sean vestidos dozientos pobres porque sean speçiales rogadores a Dios por mí, e el vistuario sea qual mis testamentarios vieren que cunple.

31. Item mando que dentro del año que yo falleçiere sean redimidos dozientos captivos de los neçessitados, de qualesquier que estovieren en poder de ynfieles porque nuestro Señor me otorgue jubileo e remissión de todos mis pecados e culpas, la qual redenpçión sea fecha por persona digna e fiel qual mis testamentarios para ello deputaren.

[…]

32. Otrosí, por quanto a causa de las muchas neçessidades que al Rey, mi señor e a mí ocurrieron después que yo subçedí en estos mis reynos e señoríos, yo he tollerado taçítamente que algunos grandes e cavalleros e personas d’ellos ayan llevado las alcavalas e terçias e pechos e derechos pertenesçientes a la Corona e Patrimonio Real de los dichos mis reynos en sus lugares e tierras, e dando liçençia de palabra a algunos d’ellos para las llevar por los serviçios que me fezieron; por ende porque los dichos grandes e cavalleros e personas a causa de la dicha tolerancia e liçencia que yo he tenido e dado no puedan dezir que tienen o han tenido uso, costumbre o prescripçión que pueda prejudicar al derecho de la dicha Corona e Patrimonio Real e a los reyes que después de mis días subçedieren en los dichos mis reynos para lo llevar, tener ni aver adelante. […].

[...]

33. Otrosí, conformándome con lo que devo e soy obligada de derecho, ordeno e establezco e ynstituyo por mi universal heredera de todos mis regnos e tierras e señoríos e de todos mis bienes rayzes después de mis días a la illustríssima prinçesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mí muy cara e muy amada hija primogénita, heredera e sucessora legítima de los dichos mis regnos e tierras e señoríos, la qual luego que Dios me llevare, se yntitule de reyna. E mando […] los que allí se hallaren presentes luego e los absentes dentro del término que las leyes d’estos mis reynos disponen en tal caso, ayan e reçiban e tenga a la dicha prinçesa doña Juana, mi hija, por reyna verdadera e señora natural propietaria de los dichos mis reynos e tierras e alçen pendones por ella faziendo la solennidad que en tal caso se requiere e debe me acostunbra fazer e así la nombren e yntitulen d’ende en adelante e le den e presten e exhiban e fagan dar e prestar e exhibir toda la fidelidad e lealtad e obediençia e reverençia e subgeçión e vasallage que como sus súbditos e naturales vasallos le deven e son obligados a le dar e prestar e al illustrísimo prínçipe don Filipo, mi muy caro e muy amado fijo, como su marido. […]. E veyendo como el Príncipe, mi hijo, por ser de otra naçión e de otra lengua si no se conformase con las dichas leyes e fueros e usos e costumbres d’estos dichos mis reynos e Él e la Prinçesa, mi hija, no los governasen por las dichas leyes e fueros e usos e costumbres no serían obedeçidos ni servidos como devían e podrían d’ellos tomar algund escándalo e no les tener el amor que yo querría que les toviesen para con todo mejor servir a Nuestro Señor e governarlos mejor e ellos poder ser mejor servidos de sus vasallos; e conoçiendo que cada reyno tiene sus leyes e fueros e usos e costumbres e se govierna mejor por sus naturales […]

[…]

34. Otrosí, por quanto las Yslas e Tierra Firme del mar Oçéano e yslas de Canaria fueron descubiertas e conquistadas a costa d’estos mis reynos e con los naturales d’ellos, e por esto es razón que’l trato e provecho d’ellas se aya e trate e negoçie d’estos mis reynos de Castilla e León e en ellos e a ellos venga todo lo que de allá se traxiere; por ende, ordeno e mando que así se cunpla, así en las que fasta aquí son descubiertas como en las que se descubrieren de aquí adelante, e no en otra parte alguna.

35. Otrosí, por cuanto puede acaesçer que al tiempo que nuestro Señor d’esta vida presente me llevare, la dicha Prinçesa, mi hija, no esté en estos mis reynos o después que a ellos veniere en algund tiempo aya de yr e estar fuera d’ellos o estando en ellos no quiera o no pueda entender en la governaçión d’ellos; e los procuradores de los dichos mis reinos en las Cortes de Toledo […], por su petiçión me suplicaron e pedieron por merçed que mandase proveer çerca d’ello e que ellos estavan prestos e aparejados de obedesçer e cunplir todo lo que por mi fuese çerca d’ello mandado como buenos e leales vasallos e naturales, lo qual yo después ove hablado a algunos prelados e grandes de mis reynos e señoríos e todos fueron conformes e les paresçió que en qualquier de los dichos casos el Rey, mi señor, devía regir e governar e administrar los dichos reynos e señoríos por la dicha Prinçesa, mi hija; por ende, queriendo remediar e proveer como devo e soy obligada para quando los dichos casos o alguno d’ellos acaesçieren, e evitar las diferençias e disensiones que se podrían seguir entre mis súbditos e naturales de los dichos rreynos e quanto en mí es proveer a la paz e sosiego e buena governaçión e administraçión de la justiçia d’ellos; acatando la grandeza e exçelente nobleza e esclareçidas virtudes del Rey, mi señor, e la mucha esperiençia que en la governaçion d’ellos ha tenido e tiene e quanto es serviçio de Dios e utilidad e bien común d’ellos, que en qualquier de los dichos casos sean por su Señoría regidos e governados, ordeno e mando que cada e quando la dicha Prinçesa, mi hija no estoviere en estos dichos mis reynos o después que a ellos veniere en algund tiempo aya de yr e estar fuera d’ellos o estando en ellos no quisiere o no podiere entender en la governaçión d’ellos, que en qualquier de los dichos mis reynos e señoríos e tenga la governción e administraçion d’ellos por la dicha Prinçesa, segund dicho es, fasta en quanto que el ynfante don Carlos, mi nieto, hijo primogénito heredero de los dichos Prínçipe e Prinçesa, sea de hedad legítima, a lo menos de veynte años cunplidos, para los regir e governar, e seyendo de la dicha hedad estando en estos mis reynos a la sazón o veniendo a ellos para los regir, los rija e govierne e administre e en qualquier de los dichos casos segund e como dicho es. […].

[...]

36. E asimismo ruego e mando muy afectuosamente a la dicha Prinçesa, mi hija, porque merezca alcançar la bendiçión de Dios e la del Rey, su padre, e la mía, e al dicho Prínçipe, su marido, que siempre sean muy obedientes e subjetos al Rey, mi señor, e que no le salgan de obediençia, dándole e faziéndole dar todo el honor que buenos eobedientes hijos deven dar a su buen padre, e sigan sus mandamientos e consejos como d’ellos se espera que lo harán de manera que todo lo que a su Señoría toca parezca que yo no hago falta e que soi biva, […]

[...]

37. Otrosí, ruego e encargo a los dichos Prínçipe e Prinçesa, mis hijos, que así como el Rey, mi señor, e yo siempre estovimos en tanto amor e unión e concordia, así ellos tenga aquel amor e unión e conformidad como yo d’ellos espero; […]

[...]

38. Otrosí, suplico muy afectuosamente al Rey, mi señor, e mando a la Prinçesa, mi hija, e al dicho Prínçipe, su marido, que ayan por muy encomendados para se servir d’ellos e para los honrrar e acreçentar e hazer merçedes a todos nuestros criados e criadas, continos, familiares e servidores, en espeçial al Marqués e Marquesa de Moya e al comendador don Gonçalo Chacon e don Garçilaso de la Vega, comendador mayor de León, e a Antonio de Fonseca e Juan Velázquez, los quales nos servieron mucho e muy lealmente. […]

[...]

39. Item, mando que se den e tornen a los dichos Prínçipe e Prinçesa, mis hijos, todas las joyas que ellos me han dado; e que se de al monasterio de Sanct Antonio de la çibdad de Segovia la reliquia que yo tengo de la saya de Nuestro Señor; e que todas las otras reliquias mías se den a la Iglesia de la çibdad de Granada.

40. E para cunplir e pagar las debdas e cargos susodichos e las otras mandas e cosas en este mi testamento contenidas, mando que mis testamentarios tomen luego e distribuyan todas las cosas que yo tengo en los alcáçeres de la çibdad de Segovia e todas las ropas e joyas e otras cosas de mi cámara e de mi persona e qualesquier otros bienes que yo tengo donde podieren ser avidos, salvo los ornamentos de mi capilla, sin las cosas de oro e plata, que quiero e mando que sean llevadas e dadas a la Iglesia de la çibdad de Granada; pero suplico al Rey, mi señor, se quiera servir de todas las dichas joyas e cosas o de las que a su Señoría más agradaren porque veyéndolas pueda aver más contina memoria del singular amor que a su Señoría sienpre tove e aún porque sienpre se acuerde que ha de morir e que lo espero en el otro siglo e con esta memoria pueda más sancta e justamente bivir.

41. E dexo por mis testamentarios e executores d’este mi testamento e última voluntad al Rey, mi señor, porque segund el mucho e grande amor que a su Señoría tengo e me tiene, será mejor e más presto executado; e al muy reverendo yn Christo padre don fray Françisco Ximénez, arçobispo de Toledo, mi confesor e del mi Consejo; e a Antonio Fonseca, mi contador mayor; e a Juan Velázquez, contador mayor de la dicha Prinçesa, mi hija, e del mi Consejo; e al reverendo yn Christo padre don fray Diego de Deça, obispo de Pallençia, confessor del Rey, mi señor, e del mi Consejo; e a Juan López de Leçárraga, mi secretario e contador. E porque por ser muchos testamentarios, si se oviese de esperar a que todos se oviesen de juntar para entender en cada cosa de las en este mi testamento contenidas, […]

[...]

42. Item, mando que luego que mi cuerpo fuere puesto e sepultado en el monasterio de Sancta Isabel de la Alhambra de la çibdad de Granada, sea luego trasladado por mis testamentarios al dicho monasterio el cuerpo de la reyna e prinçesa doña Ysabel, mi hija, que aya sancta gloria.

43. Item, mando que se haga una sepultura de alabastro en el monasterio de Sancto Thomás, çerca de la çibdad de Ávila, onde está sepultado el prínçipe don Juan, mi hijo, que aya sancta gloria, para su enterramiento, segund bien visto fuere a mis testamentarios.

[...]

44. E mando que este mi testamento original sea puesto en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe para que cada e quando fuere menester verlo originalmente lo puedan allí fallar, e que antes que allí se lleve se hagan doss traslados d’el signados de notario público en manera que fagan fe, e que el uno d’ellos se ponga en el monasterio de Sancta Isabel de la Alhambra de Granada, onde mi cuerpo ha de ser sepultado, e el otro en la iglesia cathedral de Toledo para que allí lo puedan ver todos los que d’el se entendieren aprovechar.

45. E porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgué este mi testamento ante Gaspar de Grizio, notario público, mi secretario, e lo firmé de mi nombre e mandé sellar con mi sello estando presentes llamados e rogados por testigos los que lo sobrescrivieron e çerraron con sus sellos pendientes, los quales me lo vieron firmar de mi nonbre e lo vieron sellar con mi sello, que fue otorgado en la villa de Medina del Canpo, a doze días del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e quinientos e quatro año.

Yo la Reyna [Rubricado]

[Sello de placa]

[…]

[Codicilo]

[…]. Sepan quantos esta carta de codiçillo vieren, como yo donna Ysabel, […]

[…]

X. Item, por quanto en el reformar de los monasterios d’estos mis regnos, así de religiosos como de religiosas, algunos de los reformadores exçeden los poderes que para ello tienen, de que se siguen muchos escándalos e dannos e peligros de sus ánimas e consçiençias, por ende mando que se vean los poderes que cada uno d’ellos tiene e toviere de aquí adelante para fazer las dichas reformaçiones, e conforme a ellos se les de favor e ayuda, e no en más.

XI. Item, por quanto al tiempo que nos fueron conçedidas por la sancta Se Apostólica las Yslas e Tierra Firme del Mar Oçéano, descubiertas e por descubrir, nuestra prinçipal yntençión fue […], de procurar de ynduzir e traer los pueblos d’ellas e les convertir a nuestra sancta fe cathólica, e enviar a las dichas Islas e Tierra Firme prelados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios, para ynstruir los vezinos e moradores d’ellas en la fe cathólica, e les ensennar e doctrinar buenas costumbres, e poner en ello la diligençia devida, segund más largamente en las letras de la dicha conçessión se contiene, por ende suplico al rey mi sennor muy afectuosamente, e encargo e mando a la dicha prinçesa, mi hija, e al dicho prínçipe, su marido, que así lo hagan e cunplan, e que este sea su prinçipal fin, e que en ello pongan mucho diligençia, e no consientan nin den lugar que los yndios, vezinos e moradores de las dichas Yndias e Tierra Firme, ganadas e por ganar, reçiban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien e justamente tratados, e si algund agravio han reçebido lo remedien e provean por manera que no se exçeda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha conçessión nos es iniungido e mandado.[…]

XV. Item mando, que se digan veyntemill missas de requiem por las ánimas de todos aquellos que son muertos en mi serviçio, las quales se digan en iglesias e monasterios observantes, onde a mis testamentarios paresçiere que más devotamente se dirán, e den para ello la limosna que bien visto les fuere.

XVI. Item, mando, que todo aquello que yo agora do a los criados e criadas de la reyna donna Ysabel, mi sennora e madre, que aya sancta gloria, se de a cada uno d’ellos por su vida.

XVII. E digo e declaro que esta es mi voluntad, la qual quiero que vala por codiçillo, e si no valiere por codiçillo quiero que vala por qualquier mi última voluntad, o como mejor pueda e deva valer. E por que esto sea firme e no venga em dubda, otorgué esta carta de codiçillo ante Gaspar de Grizio, mi secretario, e los testigos que lo sobreescrivieron e sellaron con sus sellos; que fue otorgada en la villa de Medina del Canpo, a veynte e tres días del mes de novienbre (de cancelado) ano del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro annos, e lo firmé de mi nombre ante los dichos testigos e lo mandé sellar con mi sello.

Yo la Reyna (firma autógrafa y rúbrica).

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. L’escriptura i la lectura: la política en llengua materna, M.-Elisa Varela Rodríguez.