La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Privilegi reial donat a sor Sança pel rei Joan IBernardo de Jonqueiro.

Signatura
Arxiu de la Corona d’Aragó. Reg. 1964, f. 60r. 1393, 3, 13. València.
Regest
A suplicació de sor Sança, de la Tercera Regla de Sant Francesc, el rei Joan I li atorga llicència perquè pugui enterrar, o fer enterrar, en lloc sagrat les despulles dels ajusticiats penjats de les forques, dins del terme de la ciutat de Barcelona.
Versió

En Joan... als nobles estimats i fidels nostres governador de Catalunya, veguer i batlle de Barcelona i altres oficials i sotmesos nostres de la ciutat de Barcelona i a cada un d’ells als quals les presents atenyin i les coses escrites a continuació els pertoqui en qualsevol manera. Salut i dilecció.

Nosaltres per reverència de Nostre Senyor Déu i a suplicació de la fidel de casa nostra sor Sança de la Terça Regla de Sant Francesc, per tenor de la present hem atorgat llicència a sor Sança perquè ella pugui enterrar o fer enterrar en lloc sagrat, sense que incorrin en cap pena, tots aquells cossos o ossos que cauran de les forques fetes dins del terme de dita ciutat, en les quals, pels seus demèrits hauran estat penjats; les forques, però, no seran tapiades ni closes. A tots i cada un de vosaltres diem i manem, sota pena d’incórrer en la nostra ira i indignació, que l’esmentada sor Sança, o a qui ella designarà en lloc seu, podrà enterrar els cossos o ossos de dits penjats que hagin caigut o que d’aquí en endavant cauran de les forques; no poseu cap impediment, sinó que aquesta concessió tingueu fermament present i observeu, i no la contravingueu per cap raó si la pena més amunt dita preteneu esquivar.

Donada a València sota el nostre segell secret el dia 13 de març de 1343. Rei Joan.

El Senyor Rei m’ho mana a mi Bernardo de Jonqueiro.

Transcripció

En Johan ... als nobles amats e feels nostres los governador de Cathalunya veguer et batlle de Barchinona altres officials et sotmeses nostres de la ciutat de Barchinona et a cascun d.elles als quals les presents pervendran et les coses davall escrits se pertanyen en qualsevulla manera salut et dileccio.

Com nos per reverencia de Nostre Senyor Deu et a suplicacio de la feel de casa nostra sor Sança de la Terça Regla de Sent Francesch per tenor de la present haian atorgada licencia a la dita sor Sança que ella puxa soterrar o fer soterrar en loch sagrat sens incorriment de alguna pena tots aquells cossors o ossors de aquells los quals frau cessant cauran de les forques fetes dins lo terme de la dita ciutat et en les quals per lurs demerits seran stats pemjats les quals forques empero no sien tapiades ni closes. A vodaltres et cascun de vos dehim et manam sots incorriment de la nostra ira et indignació que a la dita sor Sança o a qui ella volra en loch seu en soterrar los dits cosors o osors dels dits pemjats qui cauts son o d.aquí avant cauran de les dites forques empatxament algun no façats ans la present nostra concessio tingats fermament et obserbets et no y contravingats per alcuna raho si la pena dessus dita cobeiats esquivar.

Dada en Valencia sosts nostre segells secret a XIII dies de març de l.any de la nativitat de Nostre Senyor Mil CCCXCIII. Rex Johannis.

Dominus Rex mandavit mihi Bernardo de Jonqueiro.

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. Les beguines: llibertat en relació, Elena Botinas Montero i Julia Cabaleiro Manzanedo.