La diferència de ser dona

Recerca i ensenyament de la història

Àrea: Documents

Carta de l’epistolari que va escriure a la seva mare, Hipòlita Rois de Liori, comtessa de PalamósEstefania de Requesens.

Carta
Fonts
Arxiu de Palau. Centre Borja, Sant Cugat del Vallès.
Regest

Carta d’Estefania de Requesens i Roís de Liori (1526 ? – Barcelona 1546), a la seva mareHipòlita Roís de Liori, comtessa de Palamós, en la qual relata diversos assumptes personals, familiars i econòmics propis de la relació entre mare i filla.

Estefania de Requesens i Roís de Liori, escriu a la seva mare, Hipòlita Roís de Liori i de Montcada, comtessa de Palamós, en el període comprès entre 1533 i 1540, un bon nombre de cartes, de les quals se’n conserven 124.

Hipòlita i Estefania són dues dones de la noblesa, a cavall entre l’edat mitjana i el renaixement, la primera, vídua des de molt jove, ha d’ocupar-se de l’administració de les extenses les propietats familiars en absoluta llibertat. Estefania, que va tenir una vida més curta, i que va sobreviure pocs anys la seva mare, que era l’única hereva del seu pare, Lluís de Requesens i Joan de Soler, i de la seva mare, va viure d’una altra manera. Va contraure matrimoni amb en Juan de Zúñiga i Avellaneda, fill del comte de Miranda, l’any 1526, quan tenia entre 18 i 25 anys. El seu primer fill, Lluís de Requesens i Zúñiga, va mantenir el llinatge del seu avi matern, en heretar el cognom a través de la seva mare; va tenir, igual que el seu pare, un paper actiu en la cort castellana. A aquesta cort es va traslladar Estefania l’any 1535 i des d’allí escriu la major part de cartes que envia a la seva mare.

Les cartes d’Estefania a la seva mare són una font extraordinària, uns relats escrits des del que anomenem partir de si que, ens permeten, a través de la seva lectura, aprendre de l’esdevenir de la seva vida, i de la de les persones que l’envolten, d’una manera tan directa i pròxima que corprèn en fer-te sentir que has entrat en un espai privat.

Si bé les cartes aporten informació sobre fets polítics, assumptes de la cort, i d’altres aspectes del que s’ocupa abastament la història del que és “públic”, l’interès de l’epistolari rau en el que és “privat”, és a dir es dóna elements per seguir construint la història des d’altres perspectives, entre elles les relacions personals, com la pràctica de la relació entre dones.

D’entre les cartes que Estefania va escriure a la seva mare, n’he escollit una, encara que faig referència a d'altres en el desenvolupament del tema.

Versió

Molt egrègia senyora,

A XII d’aquest vaig rebre una lletra de vostra senyoria que crec era del XXX del passat, encara que la data era XXII. I l’endemà passaren per aquí don Guillem i dona Constança, amb els quals vaig escriure a vostra senyoria breument, així per hostatjar-los com per haver arribat aquell mateix dia don Juan, mon senyor, de Barcelona, a on ha estat XI dies, que també els poso en compte de les altres absències. El que en aquella falti esmenaré en aquesta responent llargament a la de vostra senyoria.

En quant al meu prenyat, es va adobant, ja menjo molt millor que solia i no tinc l’estómac remogut, ni cap altre problema, llaors a Déu. I així és com vostra senyoria diu, que els que ella s’ha volgut prendre han estat més ben criats, que faig compte que em venjaré amb assots i que vostra senyoria els consentirà com fa amb els de Lluïsico.

No crec que siguin dos, però encara que ho siguin, no es desanimi vostra senyoria, que jo em sento amb forces i espero de Déu que, per les benediccions i oracions de vostra senyoria, em deslliurarà com ella desitja. Jo em guardo de fer excessos i menjo bones viandes i usaré les panses, que bé sé que són molt bones.

La muller del mestre racional encertà en el que digué de la vinguda de la marquesa, com més llargament ho tinc escrit amb altra a vostra senyoria. I sens dubte, pot creure que he folgat en extrem de veure-la i besar-li les mans aquí, sinó que ens va agafar per sorpresa, i així, per complir amb el que devíem, vam tenir una mica de treball. Però en fi, tot anà raonablement. A ella li ha pesat molt no trobar a vostra senyoria aquí. I encara pensava que no ens trobaria a nosaltres després d’haver estat tant sol·lícita de venir per aquest camí sols per veure’ns. Venen tan ben acompanyats i de tal manera que sembla una cort. I ella ve amb tan riquíssims vestits que no he vist a l’emperadriu cosa que s’hi acosti. S’ha passejat per Barcelona amb tota la seva gala i ha visitat esglésies, a on van quedar tots molt bé amb ella. Va ser visitada per les senyores que allí es trobaren. Des d’aquí, va escriure a vostra senyoria; amb lo capellà de don Francisco de Rebolledo la vaig enviar.

Sense jurament creuré que despèn vostra senyoria temps en pensar en el nostre ésser i discurs, i així ha encertat en el que fins aquí hem fet. I el que pensem fer fins a la benaventurada vinguda de vostra senyoria és estar-nos aquí fins a la Setmana Santa i llegir el Vita Christi en lloc de sermons; i llavors anar a Montserrat, a on tinc esperança de besar les mans a vostra senyoria i rebre la seva presència després que sóc arribada aquí, que sent a Montsó em semblava que l’havia de trobar a on la deixí. Plagui a nostre Senyor encaminar els negocis de manera que prest i amb molta salut i alegria torni vostra senyoria a casa seva.

No fou poca la consolació de trobat a Lluïset, quan arribàrem, tan bonic i sanet, i així està ara, llaors a Déu, i tan ben criat, com tinc escrita a vostra senyoria, que no ha menester assots ni mala cara, sinó dar-li benediccions i lloar-li tot quant fa, que tot és ben fet i aprèn que és meravella. I amb tot això, ha fet passar les bravures a son pare, que encara que jo el volgués assotar, crec que no ho sofriria, especialment després que vostra senyoria ho manà en sa lletra, quant més que en veritat no n’ha menester, com dic, que mai he vist tal mudança, així en la complexió com en la condició; que és crescut però no molt, però està més grasset que solia.

Son mestre persevera meravellosament, i aquests dies vaig tenir por de perdre’l perquè l’abadessa de Valldonzella li volia donar la vicaria d’aquella casa, que és cosa de vida i molt bona, i ell, el bon home, per haver-lo deixat vostra senyoria aquí amb tal càrrec, no ho ha volgut acceptar. Jo, com vaig veure la lletra que li feien, li vaig dir que si era cosa que el satisfés que no ho deixés, que encara que em pesaria molt perdre’l, m’alegraria de la seva endreça. I amb això ell anà a parlar amb l’abadessa per a donar-li raó i, segons m’ha dit, ha determinat de no acceptar-ho. Escrigui-li vostra senyoria agraint-li, que raó és que ho fem tots, puix que ell ho fa tan bé.

Me n’alegro que hagi parlat vostra senyoria a soles amb sor Requesens i que tingui esperança de parlar-li altra volta, i també que ella estigui tan posada en obeir a vostra senyoria en totes coses que, fent-ho així, no pot errar i no és dubte sinó que amb això l’obliga a tenir-la per pròpia filla i en aquest compte la tindrem tots. Les monges ho han fet tot mal, però puix vostra senyoria hi té les mans, tinc per cert que s’adobarà tot com diu, plagui a Déu que sigui així i prest.

En quan al de sor Custòdia, no li han pogut donar el vel sense que es faci una declaració sumària que no és casada, i per això és menester que l’altra part juri davant jutge que mai ha tingut aquesta intenció, com ho va jurar moltes vegades a l’abat de Montserrat i a altres persones. Procuràrem en Montsó que misser Martí Sunyer prengués el jurament i, després d’haver promès que el faria, ha dit que no volia jurar-ho més del que ho havia jurat. I d’això va prendre mossèn Camós alguna esperança de les que ell vol tenir, encara que ho dissimula, i ha portat papers que sens aquell jurament hi poden declarar. No se’ls podrà acabar, hem de treballar-hi però la mare trama tant que també crec que ho embarassarà com fins aquí, especialment que son marit no li calla res.

A la monja no l’he vist perquè no vaig estar a Barcelona sinó les tres festes de Nadal i amb los hostes no era de mi mateixa. Des d’aquí he escrit exhortant-la contínuament; no sé el que aprofitarà. Té sessions cada dia. Fa VIII o X dies li he enviat les peres i magranes que demanava.

Com Sa Majestat partí tan descontent de Montsó, no es féu la consulta de Catalunya. Ara puix la XXIIII ha fet lo que devia, crec que es farà, i així lo negoci de l’ardiaca Margarit, com el de don Jeroni, resta molt encomanat, i sa Majestat i el comanador major, molt informats de la bondat de les persones. I ara, amb el correu que ha anat la conclusió de les Corts, ha escrit don Juan, mon senyor, recordant i suplicant-ho de nou, el qual, gràcies a Déu segueix sa bona joia de ser benvolgut de tothom, que tots els de Barcelona resten contentíssims de veure quan bé ha negociat amb la XXIIII, i també crec que ho estarà sa Majestat. El conseller en cap l’anà a visitar, després que hagueren clos, per a demanar consell sobre algunes coses que els ocorrien.

Amb tots aquests treballs, està molt bo dels seus accidents, guardi’l Déu, i regala a la prenyada com bé té acostumat.

La senyoratia és a Barcelona i està molt bona.

La lletra per a dona Joana de Beamont no l’he vista, que com arribà lo plec a Barcelona primer que aquí, des d’allà la hi donaren.

Aquí ens donem pressa en acabar de plantar la vinya i tenim molt bona saó. Ha plogut aquests dies passats molt i el riu és vingut molt gran, però llaors a Déu, no ha fet sinó molt bé en la reclosa. El molí d’aquí té molt poc que moldre com hi ha tanta abundància d’aigua. El de Martorell no ha mòlt escassament res des que som aquí perquè ha fet lo rec de dues ensulsiades i la de les darreres aigües molt gran, i el riu ha trencat un tros de rec, que costarà molt de remeiar; ja s’hi entén amb diligència.

Jo voldria començar a fer seda enguany, ja que penso estar aquí fins a Sant Joan. Suplico a vostra senyoria em mani enviar amb el primer dues unces de llavor que sia bona, i veurem com sabré sortir-me el primer cop.

També suplico a vostra senyoria que em mani enviar els empelts de llimones de satalí i els colomins per a casta que amb altra li he escrit. I, si aquí hi ha algunes plantes d’arbres que aquí no tinguem, també.

El batlle d’Abrera m’ha pregada que recordés a vostra senyoria son negoci de la rectoria d’Abrera i que, si li sembla que ell hagi d’anar aquí per negociar-ho, que el mani avisar, que en la mateixa hora, partirà.

Lluïset crec que escriurà a vostra senyoria, per això no posa aquí son besamans; el meu manarà donar a sor Requesens.

I acabo suplicant a nostre Senyor la molt egrègia persona de vostra senyoria guardi i estat prosperi, com jo desitjo i he menester.

De Molins de Rei, a XV de gener.

De vostra senyoria major servidora i més obedient filla que les mans li besa.

Transcripció

Molt egrègia senyora,

A XII d’aquest rebí una lletra de vostra senyoria que crec era del XXX del passat, encara que la data era XXII. I l’endemà passarem per ací don Guillem i dona Constança, ab los quals escriguí a vostra senyoria breu, així per hospedar a ells com per ser aquell mateix dia arribat don Juan, mon senyor, de Barcelona, a on ha estat XI dies, que també’ls pose en compte de les altres absències. Lo que en aquella falti esmenaré en aquesta responent llarg a la de vostra senyoria.

Quant al meu prenyat, ell se va adobant, que ja menge molt millor que solia i no tinc sollevament de ventrell, ni altre ningun accident, llaors a Déu. I així és com vostra senyoria diu, que los que ella s’ha volgut pendre són estats més ben criats, que fas compte que’m venjaré ab assots i que vostra senyoria’ls consentirarà com fa los de Lluïsico.

No crec que sien dos, però encara que’n sien, no desmaie vostra senyoria, que jo’m sent bon esforç i espere en Déu que, per les benediccions i oracions de vostra senyoria, me deslliurarà com ella desija. Jo’m guarde de fer excessos i menge bones viandes i usaré les panses, que bé sé que són molt bones.

La muller del mestre racional acertà en lo que dix de la venguda de la marquesa, com més llargament ho tinc escrit ab altra a vostra senyoria. I sens dubte, pot creure que he folgat en extrem de veure-la i besar-li les mans ací, sinó que ens pres descuidadament, i així, per complir ab lo que devíem, tinguérem un poc de treball. Però en fi, tot anà raonablement. A ella li ha pesat molt no trobar a vostra senyoria ací. I encara pensava no trobaria a nosaltres aprés d´haver treballat a tota sa requesta de venir per aquest camí sols per veure’ns. Venen tan ben acompanyats i ab tan gran estat que par un cort. I ella ve ab tan riquíssims vestits que no he vist a l’emperatriç cosa que s’hi acoste. És-se passejada per Barcelona ab tota sa gala i visitat esgrésies, per on resten tots molt bé amb ella. Fou visitada de les senyores que allí’s trobaren. Des d’ací, escrigué a vostra senyoria; ab lo capellà de don Francisco de Rebolledo la envií.

Sens jurament creuré que despèn vostra senyoria temps en pensar en nostre ésser i discurs, i així ha acertat en lo que fins ací havem fet. I lo que pensam fer fins a la benaventurada venguda de vostra senyoria és estar-nos ací fins a la Setmana Santa i llegir lo Vita Christi en lloc de sermons; i per a llavors anar a Montserrat, a on tinc esperança de besar les mans a vostra senyoria i cobrar sa presència aprés que só arribada ací, que sent en Montsó me paria que l’havia de trobar a on la deixí. Plàcia a nostre Senyor encaminar los negocis de manera que prest i ab molta salut i alegria torne vostra senyoria en sa casa.

No fou poca la consolació de trobat a Lluïset, com arribàrem, tan bonico i sanet, i així està ara, llaors a Déu, i tan ben criat, com tinc escrita a vostra senyoria, que no ha menester assots ni mala cara, sinó dar-li benediccions i lloar-li tot quant fa, que tot és ben fet i aprèn que és meravella. I ab tot acò, ha fet passar les bravures a son pare, que encara que jo’l volgués assotar, crec que no ho sofriria, especialment aprés que vostra senyoria ho manà en sa lletra, quant més que en veritat no n’ha menester, com dic, que mai he vist tal mudança, així en la complexió com en la condició; par-me que és crescut però no molt, però està més grosset que solia.

Son mestre persevera meravellosament, i estos dies haguí por de perdre’l perquè l’abadessa de Valldonzella li volia dar la vicaria d’aquella casa, que és cosa de vida i molt bona, i ell, lo bon home, per haver-lo deixat vostra senyoria ací ab tal càrrec, no ho ha volgut acceptar. Jo, com viu la lletra que li feien, li diguí que si era cosa que li satisfés que ho ho deixàs, que encara que’m pesaria molt perdre’l que folgaria de tota sa endreça. I ab açò ell anà a parlar ab l’abadessa per a dar-li raó i, segons m’ha dit, ha determinat de no acceptar-ho. Escriva-li vostra senyoria agraint-lo-hi, que raó és que ho façam tots, puix ell ho fan tan bé.

Molt folgue haja parlat vostra senyoria a soles ab sor Requesens i que tinga esperança de parlar-li altra volta, i també que ella estiga tan posada en obeir a vostra senyoria en totes coses que, fent-ho així, no pot errar i no és dubte sinó que ab això l’obliga a tenir-la per pròpia filla i en aquest compte la tendrem tots. Les monges ho han fet tot mal, però puix vostra senyoria hi té les mans, tinc per cert que s’adobarà tot com diu, plàcia a Déu que sia així i prest.

Quant al de sor Custòdia, no s’ha pogut acabar que li donassen lo vel sens que no’s faça una sumària declaració que no és matrimoni, i per ad açò és menester que l’altre part jure davant jutge que mai és estada tal sa intenció, com ho ha jurat moltes voltes a l’abat de Montserrat i a altres persones. Procuràrem en Montsó que misser Martí Sunyer prengués lo jurament i, aprés d’haver promès que’l faria, ha dit que no volia jurar-ho més del que ho havia jurat. I d’açò pres mossèn Camós alguna esperança de les que ell vol tenir, encara que ho dessimula, i ha portat papers que sens aquell jurament hi poden declarar. No se’ls porà acabar, treballar-hi hem, però la mare trama tant que també crec que ho embarassarà com fins ací, especialment que son marit no li calla res.

A la monja no l’he vista perquè no estiguí en Barcelona sinó les tres festes de Nadal i ab los hostes no era de mi mateixa. Des d’ací li he escrit exhortant-la totstemps; no se lo que aprofitarà. Té sessions cada dia. Ha VIII o X dies he-li enviat les peres i magranes que demanava.

Com Sa Majestat partí tan descontent de Montsó, no’s féu la consulta de Catalunya. Ara puix la XXIIII ha fet lo que devia, crec se farà, i així lo negoci de l’ardiaca Margarit, com lo de don Jeroni, resta molt comanat, i sa Majestat i’l comanador major, molt informats de la bondat de les persones. I ara, ab lo correu que és anada la conclusió de les Corts, ha escrit don Juan, mon senyor, recordant i suplicant-ho de nou, lo qual, gràcies a Déu segueix sa bona ditxa de ser benvolgut de tothom, que tots los de Barcelona resten contentíssims de veure quant bé ha negociat ab la XXIIII, i també crec que ho estarà sa Majestat. Lo conseller en cap l’anà a vesitar, aprés que hagueren clos, per a pendre son consell sobre algunes coses que’ls ocorrien.

Ab tots estos treballs, està molt bo de sos accidents, guard-lo Déu, i regala a la prenyada com bé té acostumat.

La senyoria tia és en Barcelona i està molt bona.

La lletra per a dona Joana de Beamont no he vista, que com arribà lo plec a Barcelona primer que ací, des d’allà la hi donaren.

Ací’ns donam pressa en acabar de plantar la vinya i tenim molt bona saó. Ha plogut estos dies passats molt i lo riu és vengut molt gran, però llaors a Déu, no ha fet sinó molt bé en la reclosa. Lo molí d’ací té molt poc que moldre com hi ha tanta abundància d’aigua. Lo de Martorell no ha mòlt escassament res des que som ací perquè ha fet lo rec de dos sosiades i la de les darreres aigües molt gran, i lo riu ha trencast un tros de rec, que costarà molt a remediar; ja s’hi entén ab diligència.

Jo voldria començar a fer seda enguany, puix pense estar ací fins a Sant Joan. Suplic a vostra senyoria me mane enviar ab lo primer dos unces de llavor que sia bona, i vejam com me sabré deseixir la primera volta.

També suplique a vostra senyoria me mane enviar los empelts de llimons de satalí i los colomins per a la casta que ab altra li he escrit. I, si aquí hi ha algunes plantes d’arbres que ací no tingam, també.

Lo batle d’Abrera m’ha pregada que recordàs a vostra senyoria que son negoci de la rectoria d’Abrera i que, si li par que ell dega anar aquí per negociar-ho, que’l ne mane avisar, que en la mateixa hora, partirà.

Lluïset crec que escriurà a vostra senyoria, per ço no pose ací son besamans; lo meu manarà dar a sor Requesens.

I acabe suplicant a nostre Senyor la molt egrègia persona de vostra senyoria guarde i estat prospere, com jo desige i he menester.

De Molín de Rei, a XV de giner.

De vostra senyoria major servidora i més obedient filla que les mans li besa.

© 2004-2008 Duoda, Centre de Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Crèdits. Nota legal.

Continguts
temes relacionats
  1. 1. L’ordre simbòlic de la mare a les Cartes d’Estefania de Requesens, Margarida González Betlinski.