Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Pla d'estudis

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 66
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes* 6-12
Treball de fi de grau obligatori 18
CRÈDITS TOTALS 240
(*) Són dues assignatures optatives de grau

 

1r curs

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Introducció al Càlcul
1r
6
FB
Introducció a la Informàtica
1r
6
FB
Estadística Descriptiva
1r
6
FB
Introducció a la Probabilitat
1r
6
FB
Principis d’Economia
1r
6
FB
Àlgebra Lineal
2n
6
FB
Programació
2n
6
FB
Introducció a la Inferència Estadística
2n
6
FB
Introducció a la Investigació Operativa
2n
6
OB
Fonaments d'Administració d'Empreses
2n
6
FB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

60

 

2n curs

Assignatures
Semestre
ECTS
TIPUS
Càlcul de Diverses Variables
1r
6
FB
Disseny d'Enquestes
1r
6
OB
Mètodes de Mostratge
1r
6
FB
Probabilitat i Processos Estocàstics
1r
6
OB
Estadística per a la Gestió de la Qualitat
1r
6
OB
Mètodes Numèrics
2n
6
OB
Software Estadístic
2n
6
OB
Programació Lineal i Entera
2n
6
OB
Inferència Estadística
2n
6
OB
Estadística Pública
2n
6
OB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

3n curs

Assignatures
Semestre
ECTS
TIPUS
Models Lineals
1r
6
OB
Fitxers i Bases de Dades
1r
6
OB
Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes
1r
6
OB
Mètodes Bayesians
1r
6
OB
Disseny d'Experiments
1r
6
OB
Estadística per a les Biociències
2n
6
OB
Anàlisi Multivariant
2n
6
OB
Teoria de Cues i Simulació
2n
6
OB
Mètodes No Paramètrics i de Remostreig
2n
6
OB
Econometria
2n
6
OB

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

4t curs

Vegeu/amagueu optatives 4t
Assignatures Semestre
ECTS
TIPUS
Models Lineals Generalitzats
1r
6
OB
Anàlisi de Sèries Temporals
1r
6
OB
Optatives de grau
1r
18
OT
Optatives de grau
2n
12
OT
Treball de Fi de Grau
2n
18
TR

TOTAL DE CRÈDITS PER CURS

 

60

 

 

 

Crèdits optatius per superar a 4r curs

Semestre

ECTS

Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances 1/2
6
Mètodes Estadístics pel Màrqueting 1/2
6
Anàlisi de Supervivència 1/2
6
Estadística Mèdica 1/2
6
Estadística Industrial 1/2
6
Estadística per a la millora de la Qualitat 1/2
6
Mètodes Estadístics en Mineria de Dades 1/2
6
Demografia 1/2
6
Optimització Financera 1/2
6
Optimització en Enginyeria 1/2
6
Pràctiques Empresarials 1 1/2
6
Pràctiques Empresarials 2 1/2
6
 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació