Competències bàsiques i generalsCompetències específiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d’emetre judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin de continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes; capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Habilitat per parlar bé en públic.
 • Capacitat d’assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius.
 • Capacitat d’abordar situacions i/o problemes empresarials que puguin comportar un dilema ètic, mitjançant la reflexió crítica i preservant els valors morals. Comprendre els valors ètics i morals que imperen en el mercat i que tenen una relació directa amb l’activitat comercial i la responsabilitat social de l’empresa.
 • Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per tenir una visió estratègica del màrqueting global i integradora dels problemes empresarials, i ser capaç d’afrontar-los.
 • Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i oportunitats.
 • Habilitat per planificar, dissenyar i executar estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional.
 • Capacitat per dirigir processos d’innovació en les organitzacions.
 • Capacitat per conèixer el mercat i els consumidors, i apreciar-ne la diversitat d’enfocaments.
 • Capacitat d’anàlisi crítica de les societats actuals de consum, i després d’avaluar-les, capacitat per analitzar l’estructuració i el significat social del consum en els diferents grups socials.
 • Capacitat per aplicar el coneixement dels fonaments i eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb el màrqueting i la investigació de mercats.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats relacionals i creatives.
 • Capacitat per prendre decisions economicoempresarials tenint en compte la situació econòmica.
 • Habilitats per treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d’investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.
 • Capacitat per integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats d’una manera rendible i efectiva en l’empresa o altres organitzacions.