Competències bàsiques i generalsCompetències específiques
 • Capacitat per comprendre els coneixements adquirits, saber aplicar-los i resoldre problemes relacionats amb el camp d’estudi.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Capacitat d’assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives escrites i orals.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació i d’extreure les conclusions pertinents a l’hora d’exposar les idees presentades.
 • Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per a integrar coneixements i reflexions dels valors ètics i morals que imperen en el mercat i que tenen una relació directa amb l’activitat comercial i la responsabilitat social de l’empresa.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma auto dirigida o autònoma.

 

 • Capacitat per tenir una visió estratègica del màrqueting global i integradora dels problemes empresarials, i ser capaç d’afrontar-los.
 • Capacitat per conèixer el mercat i els consumidors, i apreciar la diversitat d’enfocaments.
 • Habilitat per planificar, dissenyar i executar estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i usar els fonaments i les tècniques de la investigació de mercats per a la solució de problemes de màrqueting.
 • Capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional.
 • Habilitats per treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d’investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i aplicar els instruments per al màrqueting i la investigació de mercats (comptable, estadística …).
 • Capacitat per entendre l’entorn econòmic, empresarial, jurídic i comptable específic per a la presa de decisions empresarials.
 • Capacitat per dirigir processos d’innovació en les organitzacions.
 • Capacitat per a integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats de manera rendible i efectiu en l’empresa o altres organitzacions.
 • Tenir la capacitat d’anàlisis crític de les societats actuals de consum per analitzar la estructuració i el significat social del consum.
 • Ser capaç de desenvolupar habilitats relacionades i creatives.