El perfil recomanat per accedir al màster universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats és haver cursat anteriorment la menció de Màrqueting i Investigació de Mercats del grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Barcelona, o bé qualsevol altre grau en què els estudiants hagin adquirit coneixements de l’àmbit de l’empresa i el màrqueting, juntament amb coneixements de base econòmica i estadística suficients. En general, qualsevol persona graduada en Administració i Direcció d’Empreses o un títol equivalent de les llicenciatures i diplomatures (llicenciatura en ADE i diplomatura en Ciències Empresarials) hauria de tenir —si cursa els complements formatius (fins a un màxim de 30 ECTS) que la Comissió Coordinadora del Màster consideri necessaris— la formació adequada per poder seguir els estudis del màster.

El màster també està dissenyat perquè els graduats en Economia i Sociologia puguin accedir de manera natural a aquest màster, prèvia valoració sobre la necessitat de cursar abans alguns complements formatius.

A més d’aquests estudiants amb coneixements econòmics i socials, el màster també està dissenyat perquè el puguin cursar —després de completar la seva formació amb crèdits formatius previs— persones titulades provinents d’estudis tècnics i científics amb una bona formació estadística i/o social.

Es recomana de tenir un nivell mitjà o avançat de llengua anglesa, i coneixements previs d’eines i aplicacions informàtiques avançades.