Un cop la persona s’ha preinscrit al màster a través de l’aplicatiu, ha pagat la taxa i ha presentat la documentació indicada a través del mateix aplicatiu de preinscripció, entrarà en el procés de selecció.

Documentació a lliurar a través de l’aplicatiu:

 • Còpia del DNI o passaport (no del NIE).
 • Còpia compulsada del títol de l’estudi que dóna accés a cursar el màster.
 • Còpia compulsada del certificat acadèmic oficial de l’estudi que dóna accés al màster. A més si té altres estudis acabats o en curs, pot incloure. Ha d’especificar: la durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes, la càrrega horària i / o crèdits de cada assignatura o matèria. Ha d’especificar el sistema de qualificació que utilitza la universitat. Els estudiants que han cursat estudis previs a la UB, se’ls acceptarà l’expedient de notes com a documentació final.
 • Currículum.
 • Carta de motivació

Tot i que en aquest període de preselecció no és imprescindible que tota la documentació presentada via aplicatiu de preinscripció, estigui legalitzada segons requisits, es recomana legalitzar-la el més aviat possible perquè en el cas de ser acceptat pugui iniciar el procés de matrícula.

Atenció: Seguint les indicacions dels Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona, de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada de Xina, el procediment de legalització dels documents procedents d’aquest país és el següent: Atès que la legalització es fa sobre una còpia compulsada en la qual s’inclou la traducció, s’ha de presentar la documentació acadèmica, certificat d’estudis i títol, que atorga directament el Ministeri d’Afers Exteriors de Xina acompanyada d’una traducció addicional realitzada per un traductor jurat nomenat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’España. Per tant no s’acceptaran compulses d’aquests documents atès que ja són còpies.

Estudiants estrangers: Informació per als estudiants estrangers

NOTA: NO S’ACCEPTEN FOTOCÒPIES EN COLOR

Un cop acceptat al màster des del punt de vista acadèmic, l’estudiant haurà de presentar la documentació original (ja legalitzada i que compleixi tots els requisits) a l’Oficina de Màster i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa per rebre la carta d’acceptació final i poder iniciar el procés de matrícula al màster.

Aquesta documentació original, s’ha de lliurar en paper; bé per correu postal, o bé, presentant-la físicament a l’Oficina de Màsters i Doctorats de la Facultat.

Lloc de presentació de la documentació:

 • Oficina de Màsters i Doctorat
 • Facultat d’Economia i Empresa
 • Universitat de Barcelona
 • Av. Diagonal, 696, Planta baixa
 • 08034 Barcelona
 • Tel.: 934 039 837 / 934 039 838
 • Fax: 934 039 027
 • Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
 • Direcció electrònica: omd.eco@ub.edu