Per passar pel procés de selecció, les persones preinscrites al màster han de lliurar la documentació següent:

 • Còpia compulsada del títol dels estudis d’accés.
 • Còpia compulsada del certificat acadèmic o expedient dels estudis finalitzats (si en té d’altres en curs, es poden afegir). Per als alumnes que hagin cursat estudis previs a la UB, s’accepta l’expedient de notes com a documentació final. Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats en la qual s’ha d’especificar: la durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes, la càrrega horaria i/o crèdits de cada assignatura o matèria. Ha d’especificar el sistema de qualificació que utilitza la universitat.
 • Còpia del DNI o passaport (no del NIE).
 • Currículum.
 • Carta de motivació

Atenció: Seguint les indicacions dels Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona, de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada de Xina, el procediment de legalització dels documents procedents d’aquest país és el següent: Atès que la legalització es fa sobre una còpia compulsada en la qual s’inclou la traducció, s’ha de presentar la documentació acadèmica, certificat d’estudis i títol, que atorga directament el Ministeri d’Afers Exteriors de Xina acompanyada d’una traducció addicional realitzada per un traductor jurat nomenat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’España. Per tant no s’acceptaran compulses d’aquests documents atès que ja són còpies.

Estudiants estrangers: Informació per als estudiants estrangers

NOTA: NO S’ACCEPTEN FOTOCÒPIES EN COLOR

Aquesta documentació s’ha de lliurar a l’Oficina de Màster i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa.

La documentació pot ser enviada en format digital a l’Oficina de Màsters i Doctorats (omd.eco@ub.edu) i en cas de ser acceptat/da s’ha d’enviar la documentació en paper per a poder rebre la carta d’acceptació final.

Lloc de presentació de la documentació:

 • Oficina de Màsters i Doctorat
 • Facultat d’Economia i Empresa
 • Universitat de Barcelona
 • Av. Diagonal, 696, Planta baixa
 • 08034 Barcelona
 • Tel.: 934 039 837 / 934 039 838
 • Fax: 934 039 027
 • Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
 • Direcció electrònica: omd.eco@ub.edu