El màster disposa de 60 crèdits amb matèries de caràcter obligatori i optatiu.

Crèdits totals: 60

Crèdits obligatoris: 32,5 (dividits en: 20 crèdits de 4 assignatures –5 crédits cadascuna– + 12,5 crèdits del Treball final de Màster)

Crèdits optatius: 27,5 (dins aquest pack de crèdits existeixen dues opcions: A) matricular 22,5 crèdits d’assignatures optatives + 5 crèdits de Pràctiques Externes. O bé, B) matricular 27,5 crèdits només d’assignatures optatives. Les  Pràctiques Externes són una assignatura opcional, és a dir, l’estudiant pot decidir matricular-les o no com a assignatura curricular. En el cas A, les Pràctiques seran curricular i es reflectiran dins l’expedient acadèmic. En el cas B, l’estudiant té l’opció de realitzar Pràctiques, però en aquest cas seran extra-curriculars i no es reflectiran dins l’expedient acadèmic.

Crèdits de complements formatius: 30, com a màxim (depenent dels estudis anteriors. Determinats per la Coordinació del Màster)

Oferta acadèmicaOferta per matèriesComplements de formació

NOU: L’ASSIGNATURA TÈCNIQUES DE SEGMENTACIÓ DE MERCATS S’IMPARTEIX EN ANGLÈS

 

Comportament del Consumidor

Assignatures Crèdits Tipus
Avenços en el Comportament del Consumidor 5 Obligatòria

 

Màrqueting Aplicat i Digital

Assignatures Crèdits Tipus
Màrqueting en Línia 5 Obligatòria
Màrqueting Aplicat 5 Obligatòria

 

Investigació de Mercats Aplicada

Assignatures Crèdits Tipus
Investigació de Mercats Aplicada 5 Obligatòria

 

Pràctiques Externes

Assignatures Crèdits Tipus
Pràctiques Externes 5 Optativa

 

Treball Final de Màster

Assignatures Crèdits Tipus
Treball Final de Màster 12,5 Obligatòria

 

Entorn Econòmic i Jurídic

Assignatures Crèdits Tipus
Anàlisi Econòmica Aplicada i Entorn Empresarial 2,5 Optativa
Ordenació del Mercat i la Publicitat 2,5 Optativa

 

Instruments per al Màrqueting i la Investigació de Mercats

Assignatures Crèdits Tipus
Teoria de Jocs Aplicada al Màrqueting 5 Optativa
Mètodes Quantitatius Aplicats al Màrqueting 5 Optativa
Instruments Comptables i Financers per al Màrqueting 2,5 Optativa
Xarxes Socials 2,5 Optativa

 

Direcció de Màrqueting

Assignatures Crèdits Tipus
Gestió de Marca 5 Optativa
Noves Tendències en Direcció de Vendes 2,5 Optativa
Trade Màrqueting 2,5 Optativa
Marxandatge 2,5 Optativa
Màrqueting Relacional 2,5 Optativa
Màrqueting de Serveis 2,5 Optativa
Direcció Publicitària 2,5 Optativa

 

Aplicacions en la Investigació de Mercats

Assignatures Crèdits Tipus
Intel·ligència Empresarial 2,5 Optativa
Investigació de la Comunicació 2,5 Optativa
Investigació Qualitativa 2,5 Optativa
Tècniques de Segmentació de Mercats (En anglès) 5 Optativa

 

Distribució

Assignatures Crèdits Tipus
Distribució Internacional 2,5 Optativa
Investigació de la Distribució 2,5 Optativa