MatrículaReconeixement de crèditsComplements de formacióQuotes i pagaments

Matrícula curs 2018-2019

Període de matrícula: Del 13 al 27 de juliol i del 3 de setembre al 23 d’octubre de 2018.

Un cop heu estat admesos, heu de començar el procés de matriculació seguint els passos següents. Recordeu que per obtenir l’admissió definitiva heu d’haver lliurat tota la documentació sol·licitada i que ha d’haver estat validada. Si no és així no podeu iniciar la matriculació.

Pas 1. Ompliu el formulari de matrícula

Una vegada s’hagi obert el període de matriculació, feu el Formulari de matricula. En aquest procés heu d’escollir les assignatures d’especialització d’acord amb el programa del màster i amb la supervisió del coordinador del màster.

Important: Els alumnes que han de matricular Complements Formatius (CF) cal que facin una doble matrícula:

  1. D’una banda cal fer la matrícula dels CF amb el Formulari CF. Codi Complements Formatius MD505 CF per a l’Accés al Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats.
  2. D’altre, la matrícula del propi màster amb el seu Formulari.  Codi del màster MD504 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats.

Pas 2. Rebuda de l’acceptació de matrícula

Heu de rebre la validació del coordinador del màster de les assignatures que heu escollit.

Pas 3. Pagament de la matrícula

Consulteu la informació dels preus de la matricula, les ajudes disponibles i el procés de pagament.

Vegeu les condicions de matrícula i permanència en el següent enllaç:

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf

Important: Per poder matricular-se condicionalment com a becari, s’han de complir els següents requisits:

  1. Haver demanat l’acreditació expedida per l’AGAUR conforme compleix criteris econòmics. Es recomana demanar l’acreditació econòmica 10 dies abans d’iniciar el procés d’automatrícula.
  2. Haver demanat la beca quan es publiqui la convocatòria.
  3. Haver estat becari en el curs anterior.

Reconeixement i transferència de crèdits en màsters universitaris

Tal com s’especifica en l’article 1 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, el límit de crèdits que es poden reconèixer no pot ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

En aquesta normativa en l’annex A.1, s’especifica la documentació requerida per a cada cas.

Adjuntem també l’imprès que s’ha de presentar a l’Oficina de Màster i Doctorats juntament amb la documentació requerida.

No s’accepta cap sol·licitud si la documentació no està completa.

Complements de formació

El màster permet que qualsevol estudiant que tingui la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a Espanya d’acord amb la normativa vigent, pugui optar a aquest.

Al poder ser aquests estudis d’accés de diferents disciplines i amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment de l’estudi, el candidat ha de demostrar uns coneixements previs (CF) o bé ha de adquirir-los durant el màster. Per saber si l’estudiant disposa o no d’aquests coneixements necessaris, es realitzen 5 proves en línia tipus test *, en les dates establertes, de cadascuna de les següents matèries:

“Màrqueting estratègic” 6 crèdits

“Investigació de mercats I” 6 crèdits

“Investigació de mercats II” 6 crèdits

“Estratègiques i tècniques de comunicació” 6 crèdits

“Direcció de producte” 6 crèdits

En cas de suspendre algun dels exàmens dels CF, aquests s’hauran de matricular i cursar al llarg del màster. El preu del crèdit dels CF és el mateix preu que el del crèdit del màster.

* Els estudiants que provinguin del grau d’ADE de la UB que hagin superat aquestes assignatures no hauran de fer els exàmens corresponents.

Quotes i pagaments

Preus i pagaments de matrícula
Preus taxes