L’objectiu general d’aquest màster és oferir formació especialitzada en màrqueting i investigació de mercats per donar resposta a les necessitats socials i empresarials. Així doncs, es tracta de dotar l’estudiant d’una visió global i profunda, a nivell teòric i pràctic, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la investigació de mercats, necessàries per al desenvolupament de l’empresa i altres organitzacions en un entorn altament competitiu.

Com a objectius generals s’estableixen els que figuren en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), en el nivell de màster, adaptats als continguts específics:

a) Adquirir coneixements avançats i demostrar, en un context especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics, i de la metodologia de treball en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.

b) Saber aplicar i integrar aquests coneixements, la seva comprensió i fonamentació científica, i les capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera imprecisa, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari.

c) Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa del seu camp d’estudi per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada, incloent-hi quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

d) Ser capaços de predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores, adaptades a l’àmbit professional concret, en general multidisciplinari, en què es desenvolupa l’activitat.

e) Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

f) Ser capaços d’assumir la responsabilitat del propi desenvolupament professional i de la seva especialització en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.

A més, es pretén aconseguir uns objectius concrets que comporten un conjunt de competències que l’alumnat ha d’adquirir:

  • Capacitar els estudiants perquè puguin ocupar càrrecs de responsabilitat en l’àmbit del màrqueting i la investigació de mercats en el món de les empreses, consultories, gabinets, instituts de recerca i altres organitzacions, i per a l’exercici lliure de la professió.
  • Formar especialistes amb capacitats i competències per a la planificació, disseny i execució d’estratègies de màrqueting.
  • Formar professionals competents per dissenyar i executar cerques comercials rigoroses en entorns globals i competitius, tant d’empreses com d’organitzacions no lucratives.
  • Millorar les oportunitats professionals de les persones que ja tenen experiència de gestió en aquestes àrees de coneixement o que tenen el diploma de grau, i volen ampliar o reforçar la seva formació i capacitat tècnica en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.