Requisits d'accésCriteris de seleccióReconeixement d'aprenentatges previsProcés d'admissió

Pot sol·licitar l’accés al màster qualsevol estudiant que tingui la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a Espanya, d’acord amb la normativa vigent. La Comissió Coordinadora del Màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud particular, si el perfil del candidat és adequat per al màster i l’admissió és pertinent; i si cal que la persona sol·licitant realitzi Complements de Formació (CF).

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d’accés al màster es valoren d’acord amb els criteris següents:

1. Certificat acadèmic oficial de la titulació o titulacions prèvies (tant la que dóna accés al màster com altres estudis cursats que es considerin d’interès). Ha d’especificar: la durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes, la càrrega horària i / o crèdits de cada assignatura o matèria. Ha d’especificar el sistema de qualificació que utilitza la universitat. Els estudiants que han cursat estudis previs a la UB, se’ls acceptarà l’expedient de notes com a documentació final. (40%).

2. Currículum. (20%).

3. Universitat de procedència i posició en els rànquings d’universitats -QS de Ciències Socials, Tilburg Economics i Rànquing estatal d’universitats ISI-. (15%)

4. Acreditació d’haver aconseguit una beca o finançament previ per a la realització del màster. (10%).

5. Carta de motivació. (5%).

6.  Acreditació de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent). (5%).

7. Acreditació de coneixements previs d’eines i aplicacions informàtiques avançades. (5%).

8. Vídeo explicatiu per aquells que passin a la FASE 2 (veure procés d’admissió) (suma del Currículum i de la carta de motivació, 25%).

NOTA: Per als estudiants estrangers no hispanoparlants, és imprescindible acreditar un nivell avançat en llengua castellana (com a mínim un B2 o equivalent). En el cas de no disposar d’un títol acreditatiu, hauran de realitzar una entrevista que podrà ser via Internet.

[/su_spoiler]

D’acord amb el que estableix el Reial decret RD 861/2010, els cursos formatius previs (o també referenciats com complements de formació (CF)) com a requisit d’accés al títol de màster, tenen la consideració de crèdits de nivell de màster a efectes de preus públics i de concessió de beques i ajuts.

Aquests complements de formació previs (CF), de 30 ECTS com a màxim, han de tractar les matèries següents: fonaments i direcció de màrqueting, i investigació de mercats.

Procés de preselecció i admissió

1) Fer la preinscripció del màster en l’aplicatiu: Propera obertura 1 febrer 2018.

2) Lliurar tota la documentació en els terminis establerts a través de l’aplicatiu de preinscripció. Tot i que en aquest període de preselecció no és imprescindible que tota la documentació presentada, estigui legalitzada segons requisits, es recomana legalitzar-la el més aviat possible perquè en el cas de ser acceptat pugui iniciar la matrícula.

En el cas d’estar cursant l’últim any de la carrera que dóna accés al màster en el moment de la preinscripció, i al no disposar encara de títol i certificat acadèmic oficial, serà suficient per a la valoració acadèmica presentar l’expedient de notes que es disposi fins la data de la preinscripció.

3) Valoració del candidat:

1. S’inicia un cop estigui presentada tota la documentació a través de l’aplicatiu de preinscripció en termini.

En els propers dies el candidat rebrà un correu electrònic, o bé comunicant la no acceptació al màster, o bé dient-li que segueix en el procés de selecció. En cas favorable passa a la fase 2.

2. Sol·licitud d’un vídeo del candidat, segons instruccions que rebrà referents al contingut, pes i format.
Vist el video i valorada novament la candidatura en el seu conjunt, en els pròxims dies el candidat rebrà un correu electrònic comunicant la no acceptació o l’acceptació definitiva al màster des del punt de vista acadèmic. En cas d’acceptació i perquè l’estudiant pugui iniciar la matrícula, haurà de lliurar TOTA la documentació legalitzada segons els requisits administratius esmentats en el punt 2.

4) Els acceptats acadèmicament realitzen prova en línia tipus test, per avaluar els coneixements previs (Complements de formació – CF).

5) Al cap de pocs dies, l’estudiant rebrà un correu electrònic comunicant si ha de matricular o no algun CF i en cas afirmatiu qui/ns.