Presentació

El sistema de qualitat de la Facultat d'Economia i Empresa pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats inicialment pels ministres d’Educació europeus en el comunicat de Bergen (2005) i actualitzats en 2015 a Erevan, Armènia (http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT (http://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i la introducció de la rendició de comptes mitjançant la redacció de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests tres eixos reflecteixen el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

El 2008, l’AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

  • La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.
  • L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat:
    • un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i
    • la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).
  • L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.
  • La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.
  • Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.

La unitat tècnica Qualitat-FEE és la responsable de desplegar i fer el seguiment de les polítiques i els procediments específics per assegurar la qualitat interna dels programes formatius de la Facultat d'Economia i Empresa.

Responsable:

Ramon Ramon Muñoz
Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Qualitat

Brian Muñoz
Tècnic de Qualitat
qualitat.fee@ub.edu
93.402.18.22

Potser també t'interessa...
excel HUBc BKC