Presentació

Els principals objectius del nostre Grup d'Innovació Docent Consolidat (2019-2021) són:

 • Estudiar noves metodologies docents en el marc del EEES
 • Anàlisi i redisseny dels sistemes d'avaluació continuada tenint en compte les "Normes reguladores de l'avaluació i la qualificació dels aprenentages" de la nostra universitat.
 • Fer recerca en la millora de la qualitat docent i en la taxa de rendiment dels estudiants
 • Fer ús de les noves tecnologies en la docència Participar en projectes competitius

Línies d'activitat del grup

 • LMS (Moodle)
 • Open Educational Resources
 • Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
 • Competències transversals
 • Pràcticum
 • TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
 • Autoavaluació
 • Avaluació continuada
 • Avaluació entre iguals
 • Instruments d’avaluació (rúbriques)
 • Equip docent
 • Aprenentatge autònom
 • Aprenentatge servei (APS)
 • Aula inversa
 • PBL, Casos i Simulacions

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència