Presentació

Els principals objectius del nostre Grup d'Innovació Docent Consolidat (2019-2021) són:

  • Estudiar noves metodologies docents en el marc del EEES
  • Anàlisi i redisseny dels sistemes d'avaluació continuada tenint en compte les "Normes reguladores de l'avaluació i la qualificació dels aprenentages" de la nostra universitat
  • Fer recerca en la millora de la qualitat docent i en la taxa de rendiment dels estudiants
  • Fer ús de les noves tecnologies en la docència Participar en projectes competitius

Línies d'activitat del grup

LMS (Moodle); Open Educational Resources; Portafolis digitals; Simulacions; Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials; Competències transversals; Pràcticum; TFG/TFM (Treball final de grau/màster); Autoavaluació; Avaluació acreditativa; Avaluació continuada; Avaluació entre iguals; Avaluació formativa; Instruments d’avaluació (rúbriques); Equip docente; Aprenentatge autònom, col·laboratiu i entre iguals; Aprenentatge servei (APS); Elaboració de projectes; Mentoria i tutoría; Aula inversa; Gamificació; PBL, Casos i Simulacions; Analítiques d’Aprenentatge.

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència