Docència

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Introducció a les matemàtiques

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Matemàtica financera

Mètodes quantitatius de valoració financera

Matemàtica de l’assegurança

Presa de decisions

GRAU D'ECONOMIA

Introducció a les matemàtiques

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Matemàtiques de les operacions financeres i inversió

Teoria de jocs i aplicacions econòmiques

GRAU EN EMPRESA INTERNACIONAL

Matemàtica financera

GRAU EN ESTADÍSTICA

Demografia

Anàlisi de supervivència

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Introducció a la gestió financera

GRAU EN RELACIONS LABORALS

Protecció social complementària

MÀSTER EN MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCAT

Teoria de jocs aplicada al màrqueting

MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES

Càlcul numèric

Finances estocàstiques

Matemàtica actuarial

Solvència

Plans pensions i ALM

Models avançats de matemàtica actuarial

Reassegurança

Operacions actuarials sobre grups i invalidesa

 

Bloc Facultat
Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/economiaempresa/

Amb els suport del
Vicerectorat de Docència