Base de dades de textos categoritzats per sintaxi

 

Aquesta base de textos grecs antics i originals ha estat creada amb l’objectiu d’oferir als estudiants, professors i estudiosos del grec antic un instrument de fàcil maneig per a cercar exemples d’una determinada construcció sintàctica grega.

Els textos han estat ordenats segons un llistat de categories sintàctiques, que ha estat elaborat ad hoc. Aquest llistat inclou 100 tags o etiquetes de sintaxi nominal i sintaxi oracional, i els textos han estat seleccionats per il·lustrar aquestes categories sintàctiques.

Tots els textos van encapçalats per la referència d’autor i obra de procedència (d’acord amb les abreviatures del diccionari Liddell-Scott-Jones) i precedits per una breu descripció del contingut que permet de donar-ne el context. Tots els textos van acompanyats d’una traducció que prova sobretot d’explicar el valor sintàctic grec i la seva correspondència en la llengua de destí.

Les paraules subratllades en el text grec remeten a l’etiqueta sintàctica de la categoria (o categories, quan n’hi ha més d’una), en funció de la qual el passatge de referència ha estat seleccionat per a ser incorporat a la base de textos. Des de les etiquetes que acompanyen cada text és possible accedir al conjunt de textos inclosos per a una determinada categoria.

És per això que el GCID-ELECTRA ha creat un repositori de textos grecs antics ordenats segons un llistat de categories sintàctiques; aquest llistat de 100 tags ha estat elaborat ad hoc amb la intenció que sigui de fàcil maneig per a cercar exemples d’una construcció sintàctica determinada, i, per tant, útil al professorat, quan ha d’escollir un text per a il·lustrar l’explicació teòrica d’un concepte o d’una estructura sintàctica, i a l’alumnat quan hagi d’aprofondir l’estudi d’aquests conceptes i estructures d’una manera més pràctica que teòrica. Sens dubte, aquesta tasca del procés docent i d’aprenentatge es pot agilitar i automatitzar amb una base de dades.

La base de textos grecs categoritzats per conceptes de sitaxi nominal i verbal és només un complement per a les classes de contingut teòric i pràctic, impartides pel professorat en les sessions presencials de qualsevol de les assignatures que esmentàvem abans. Creiem, però, que la consulta on-line de més exemples que puguin o bé il·lustrar el contingut teòric d’una assignatura de sintaxi pròpiament dita, o bé ampliar els exemples d’aspectes sintàctics que apareguin en els textos treballats en altres assignatures, pot reforçar el protagonisme de l’estudiant i de la seva autonomia discent, perquè s’adapta al nivell i a les necessitats de cada estudiant en tant que materials addicionals d’aprenentatge.

Aquesta base de textos vol contribuir a que els estudiants tinguin un paper molt més actiu durant l’ensenyament-aprenentatge de la sintaxi, així com en la lectura i traducció dels textos grecs, ja que l’etiqueta assignada a cada text proporciona d’una manera àgil, ràpida i senzilla la informació sintàctica suficient, en raó de la qual el text ha estat triat com a exemple. En aquest sentit, la base de textos ofereix també una formació més personalitzada i adaptada a les necessitats reals de cada estudiant, de cada usuari, i pot millorar el seu procés d’ensenyament-aprenentatge de la sintaxi, nominal i verbal del grec antic, amb una oferta extensiva de casos pràctics.

Igualment, atès que aquesta base de dades és de lliure accés, té la voluntat de ser una eina de treball i consulta per a qualsevol persona interessada en el coneixement, estudi i aprenentatge del grec antic, molt especialment persones que s’han iniciat l’estudi de la llengua grega a partir del curs on-line dissenyat pel GIDC-ELECTRA.

OBJECTIUS

Els objectius de la base de textos grecs antics per a l’estudi de la sintaxi són: - Facilitar el coneixement i la pràctica de tots els elements sintàctics presents a la llengua grega antiga. - Desenvolupar la capacitat de l’alumnat per a identificar, valorar, interpretar i traduir aquests elemnets sintàctics. - Oferir al professorat exemples de sintaxi amb un ampli ventall de textos tant pel que fa als autors com als gèneres inclosos en el repositori. - Optimitzar els instruments per a l’estudi dels textos grecs i la preparació de l’alumnat per a les proves d’avaluació de diverses assignatures. - Millorar les capacitats d'adquisició, administració i organització del coneixement dels estudiants.

CATEGORIES SINTÀCTIQUES