Impartim els ensenyaments que corresponen per a la formació científica i tècnica a totes aquelles persones que volen exercir activitats en relació amb les pedres precioses o gemmes, per tal de poder-ho aplicar al món laboral. Per poder dur a terme aquesta tasca, l'Escola de Gemmologia:

  • Imparteix cursos que capaciten per obtenir els títols de gemmòleg, gemmòleg especialista en diamant i gemmòleg especialista en gemmes sintètiques i tractades. També imparteix cursos de talla.
  • Promou l'estudi i la investigació de les gemmes naturals, les gemmes sintètiques i els seus processos de fabricació, així com el coneixement de tots aquells productes d'origen divers que s'utilitzen com a imitacions de les gemmes.
  • Estableix contactes amb els centres i associacions nacionals i estrangeres que puguin tenir relació amb la finalitat de l'Escola.
  • Col·labora amb els projectes de recerca relacionats amb l'enssenyament de la Gemmologia. Organitza seminaris, conferències i congressos sobre les matèries de la seva competència.
  • Proporciona els coneixements necessairs i promou l'actualització adient per a l'exercici de les activitats professionals de gemmòleg. També la realització de qualsevol altre tasca relacionada amb el camp que li és propi.

Va adreçat a:

Les persones interessades en saber identificar i conèixer les gemmes per tal de poder-ho aplicar al món laboral.