Quins efectes té l’impagament de la matrícula?

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè sigui vàlida. Si el pagament es fa en terminis, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin fet tots els pagaments.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne sense necessitat de requeriment previ de la Universitat de Barcelona. La durada màxima de la suspensió temporal és fins a l’acabament del curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la Universitat, en efectiu i d’un sol cop, l’import total de la matrícula pendent. Els recàrrecs que es poden produir i els efectes de l’impagament de la matrícula es poden consultar al    document d’informació econòmica de la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu