Preguntes freqüents

La matrícula és l’acte administratiu anual pel qual es formalitza un contracte entre el doctorand i la Universitat per dur a terme una activitat acadèmica. L’admissió a un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica. Així mateix, els candidats admesos en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona han de matricular‐se cada curs acadèmic pel concepte de tutela acadèmica.

Matrícula Presencial

Si aquest curs has accedit a un programa de doctorat, has de fer la matrícula a la secretaria d’estudiants i docència del centre que consti en el document de resolució d’admissió. Si aquest curs continues els estudis de doctorat en el programa iniciat, has de formalitzar la matrícula de tutela acadèmica en la secretaria d’estudiants i docència del centre responsable de la gestió de la teva matrícula o del nou centre assignat.

Automatrícula

Si voleu realitzar automatrícula trobareu tota la informació sobre les condicions per poder realitzar-la en el següent enllaç

 

Si ets un estudiant de nou accés a un programa de doctorat, cal que tinguis l’autorització d’accés favorable i que t’hagin admès al programa de doctorat. La documentació que has d’adjuntar està inclosa en el document de sol∙licitud d’accés i admissió als programes de doctorat. És important que indiquis la teva adreça durant el curs, perquè ens puguem posar en contacte amb tu mentre estàs fent els estudis.

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per gestionar l’expedient acadèmic, per formalitzar una matrícula nova o modificar‐la, o per sol∙licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, canvis d’estudis, etc.).

Si ets un doctorand que continua el programa de doctorat iniciat, els requisits acadèmics són els següents:

  • Tenir admès el pla de recerca (abans anomenat projecte de tesi) o estar dins el termini que t’ha donat la Comissió Acadèmica del programa per sol∙licitar l’acceptació d’un nou pla de recerca (en cas que no s’hagi acceptat el pla presentat inicialment) si estàs en el segon curs acadèmic del programa.
  • Haver obtingut una avaluació positiva dels avenços en el pla de recerca i el document d’activitats en el curs acadèmic anterior al qual t’has matriculat o, en cas d’haver obtingut una avaluació negativa, estar dins el termini que t’ha donat la Comissió Acadèmica del programa per sol∙licitar l’acceptació d’un nou pla de recerca. És important que indiquis la teva adreça durant el curs, perquè ens puguem posar en contacte amb tu mentre estàs fent els estudis.

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

La matricula inclou el preu de tutoria de tesi (direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral), el preu de la gestió de l’expedient, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i el preu de l’assegurança escolar, si escau. També inclou el preu dels serveis extraacadèmics que hagis sol∙licitat.

Al segúent elláç "Informació general", pots consultar els preus i els conceptes que inclou la matrícula i altres taxes relacionades amb els ensenyaments de doctorat.

Al Decret de preus es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula. Per formalitzar la matrícula amb bonificació cal lliurar l’original i la còpia dels documents que acreditin els supòsits establerts, d’acord amb les indicacions que pots trobar a la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html 

Les entitats bancàries col∙laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank. L’abonament de la matrícula es pot fer:

  • en un rebut únic
  • en un pagament únic domiciliat
  • en terminis
  • en terminis mitjançant un préstec de fraccionament de matrícula (PFM) de l'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Pots consultar la informació sobre les modalitats de pagament de matricula i els diferents requisits establerts a la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè sigui vàlida. Si el pagament es fa en terminis, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin fet tots els pagaments.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne sense necessitat de requeriment previ de la Universitat de Barcelona. La durada màxima de la suspensió temporal és fins a l’acabament del curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la Universitat, en efectiu i d’un sol cop, l’import total de la matrícula pendent. Els recàrrecs que es poden produir i els efectes de l’impagament de la matrícula es poden consultar al    document d’informació econòmica de la pàgina següent: www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html

Si ets estudiant amb titulació prèvia estrangera, cal que els documents acadèmics estiguin legalitzats i que s’acompanyin de la traducció oficial al català o al castellà, en el cas de documents acadèmics que no estiguin redactats en català, castellà o anglès. Si vols més informació sobre la legalització i traducció oficial de documents acadèmics, et recomanem que consultis l'enllaç següent: "Requisits dels documents..."

Recorda que, si necessites més informació sobre la matrícula, pots consultar l’apartat de Doctorat del web de la UB, o bé adreçar‐te directament a la secretaria d’estudiants i docència del centre on has de fer la matrícula de doctorat.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu