Cotutela de tesis doctorals

Documents

Sol·licitud d'autirització de cotutela de tesis doctorals

Conveni entre la Universitat de Barcelona i un altra Universitat
Convenio entre la Universidad de Barcelona y otra Universidad
Specific agreement between the University of Barcelona and other University
Convention entre l'Université de Barcelone et autre Université
Convenzione tra la Università di Barcellona e altro Università
Convénio entre a Universidade de Barcelona e outros Universidade


Àmbit d’aplicació

Aquest procediment és aplicable als estudiants de programes de doctorat que vulguin elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela.​

Objecte

En el marc dels estudis de doctorat, i amb els objectius de crear i desenvolupar col·laboració científica entre els equips de recerca d’una universitat estrangera o diverses i la Universitat de Barcelona i de facilitar la mobilitat dels doctorands, s’estableix un procediment de cotutela de tesis doctorals.

Requisits previs al procediment

Els candidats que vulgui elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela han de complir els requisits d’accés i ser admesos en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, d’acord amb els procediments i les disposicions legals vigents.

L’admissió en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona s’ha de formalitzar mitjançant la matrícula corresponent.

El doctorand ha de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d’acord amb el que s’estableix a l’article 33 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB.

Conveni de cotutela

La cotutela de tesis es desenvolupa en el marc d’un conveni específic entre dues universitats interessades, implica una regulació concreta per a cada doctorand i es regeix per la normativa de doctorat i per les normes i legislació aplicable en matèria de doctorat de la Universitat de Barcelona.

El conveni ha d’implicar el principi de reciprocitat i les universitats signatàries han de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el seu marc i han d’atorgar el títol de doctor, d’acord amb la regulació aplicable en cada una.

Sol·licitud i autorització de cotutela i establiment del conveni

El doctorand ha de sol·licitar la cotutela de tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en el qual està matriculat.

La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre les sol·licituds que s’hagin presentat autoritzant o no la cotutela de tesi .

En cas que s’hagi autoritzat la sol·licitud s’ha de trametre, juntament amb la proposta de conveni a la unitat encarregada de la gestió de convenis. Aquesta unitat, un cop hagi validat que el conveni s’ajusta a la regulació establerta a la Universitat de Barcelona, s’ha d’encarregar que es formalitzi el conveni específic de cotutela, que han de signar els rectors de les dues universitats o les persones en qui deleguin.

Un cop signat el conveni per ambdues universitats, se n’ha de fer arribar una còpia al doctorand, al coordinador del programa de doctorat, al director de la tesi i al tutor a la Universitat de Barcelona.

Acceptació del pla de recerca i elaboració i defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela

Tots els doctorands que duguin a terme una tesi doctoral en règim de cotutela han de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d’acord amb el procediment establert.

Els doctorands han d’elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

El temps de preparació de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s’ha de presentar el treball i s’ha de distribuir necessàriament entre les dues universitats, d’acord amb el que s’estableixi. En tot cas, el temps d’estada a la Universitat de Barcelona no pot ser inferior a sis mesos, període que pot ser fraccionat.

Durant el període d’elaboració de la tesi, els doctorands han de matricular-se en la Universitat de Barcelona i abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als serveis extraacadèmics sol·licitats. Pel que fa al concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi, s’abonarà coincidint amb el curs acadèmic d’estada a la Universitat de Barcelona.

El doctorand haurà de presentar anualment el seguiment dels progrés de la seva tesi a la Comissió Acadèmica, d’acord en el que s’estableix a l’article 34 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB.

La tesi ha de ser objecte d’una defensa única en una de les universitats. El pagament de les taxes corresponents a la lectura de tesi s’ha de fer d’acord amb el que s’estableixi a la universitat en què es defensa la tesi.

Les dues universitats d’acollida del doctorand han d’assegurar la publicació, l’explotació i la protecció dels resultats de la recerca, d’acord amb la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i amb els procediments específics de cada país.

Procediment i tràmits per defensar la tesi

Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits corresponent, d’acord amb la normativa aplicable, i presentar la documentació addicional següent:

  1. Certificat oficial de les estades dutes a terme en la universitat estrangera i informes de les avaluacions i seguiments anuals així com de les activitats formatives que s’hagin dut a terme, corresponents als cursos acadèmics en què hagi tingut lloc l’estada.

Per defensar la tesi a la universitat estrangera, els tràmits s’han de fer d’acord amb la legislació vigent d’aquell país. No obstant això, per poder sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el doctorand ha de complir els requisits següents:

  1. Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics d’acord amb el que s’estableix a l’article 62.4 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB.
  2. Presentar el resum i les conclusions de la tesi doctoral redactats en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona.
  3. Presentar el certificat oficial de l’acta de lectura en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s’hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s’ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent.

Legislació i normativa aplicable al procediment

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu