Dipòsit de la tesi doctoral

Ja has arribat al final de la tesi. Si tens dos informes positius consecutius de seguiment i consideres que has finalitzat l’elaboració de la tesi, només et queda presentar-la i defensar-la. T’expliquem pas a pas com fer-ho.  

Consideracions prèvies:

 • Informa’t amb el teu director/a, coordinador/a o a la Secretaria d’Estudiants i Docència si el teu programa de doctorat o facultat té una normativa específica sobre la presentació de la tesi.
 • Si la teva tesi es fa per compendi de publicacions, has de revisar que tens els articles necessaris i que aquests estan publicats en revistes amb unes certes característiques d’impacte i qualitat. Els requisits poden canviar segons el programa o la facultat. El teu director/a, coordinador/a de programa o a la Secretaria d’Estudiants i Docència podran informar-te.
 • En cas de les tesis en cotutela, has de tenir en compte el procediment de l’altra universitat i comprovar que el conveni sigui vàlid.
 • Si la tesi ha de ser protegida per confidencialitat (declaració de confidencialitat), cal que consultis el procediment.

Et recomanem que inicis els tràmits aproximadament uns dos mesos abans de la defensa de la tesi.

Sol·licitud de dipòsit

Has de sol·licitar l’autorització del dipòsit a la Comissió Acadèmica del programa. Recorda, aquesta sol·licitud es pot presentar si el pla de recerca ha obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual.

La sol·licitud d’autorització per dipositar la tesi doctoral s’ha de presentar a la

Secretaria d’Estudiants i Docència de la facultat del coordinador. S’ha de registrar oficialment i ha d’anar acompanyada de la documentació pertinent. S’ha de portar, com a mínim, la documentació següent:

 1.  Imprès de sol·licitud.
 2.  Informes dels directors/es de la tesi i del tutor/a sobre l’autorització del dipòsit.
 3.  El document d’activitats.
 4. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand/a.
  1. A la portada o a la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand/a, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor/a.
  2. La tesi ha d’incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia.
  3. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en aquesta normativa.
 5. Un exemplar digital de la tesi doctoral.
 6. Un currículum en format electrònic.
 7. La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat.
 8. Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.

Si Comissió Acadèmica del programa observa que la sol·licitud no reuneix els requisits

o que et falta documentació, tindràs un termini de deu dies per aportar els documents requerits. Si no presentes la documentació requerida, s’arxiva la documentació sense tràmit i rebràs la notificació de desestimació.

Autorització del dipòsit de la tesi i proposta de tribunal

Si la Comissió Acadèmica autoritza el dipòsit, ho comunica a la Comissió de doctorat de la Facultat perquè autoritzi la defensa, juntament amb la proposta de tribunal. El termini d’aquestes gestions varia segons el calendari de cada programa o Facultat, però cal comptar uns 20-30 dies. Consulta el calendari de reunions d’aquestes Comissions.

Si la Comissió observa defectes de forma o de contingut en la tesi presentada és possible que et demanin refer-la i hauràs de completar la tesi i tornar-la a presentar.

L’exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a un període de set dies, a comptar de l’endemà de la comunicació del dipòsit al web. Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients a la Comissió de Doctorat de la Facultat.


Legislació i normativa aplicable al procediment

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu