Expedició del títol de doctorat

Ja has acabat la tesi i ja ets doctor o doctara! Només et falta tramitar el títol. T'expliquem com fer-ho.

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol (i pot ser reconegut en els diferents països), té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la recerca, d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

Premi extraordinari de doctorat

Cada any s'atorguen uns Premis extraordinaris segons la Normativa de concessió de premis extraordinaris de doctorat de la Universitat de Barcelona. Aquests premis són proposats per la Comissió de Doctorat de cada Facultat i aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. El lliurament de les acreditacions a les persones que obtenen el premi es porta a terme durant una cerimònia oficial. Els doctors que obtinguin premi extraordinari poden sol·licitar un duplicat del títol en què consti el premi extraordinari.

Sol·licitud de títol

En el moment de formalitzar la sol·licitud, hauràs de lliurar la següent documentació a la Secretaria de la Facultat on s'hagi llegit la tesi:

 • 2 fotocòpies del DNI / passaport / NIE + passaport o document d'identitat comunitari + passaport. El document haurà d'estar vigent i no s'acceptarà en cap cas un document caducat. Si el tens caducat, has de tramitar la renovació i portar dues còpies del resguard corresponent.
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del dret a alguna reducció del preu del títol (família nombrosa, col·lectius especials).
 • Família nombrosa (s'haurà de presentar el títol familiar; el carnet individual no serà vàlid per a l'aplicació de l'exempció)
 • Col·lectius especials

Preus i forma de pagament

El pagament es pot fer de dues formes:

 • Pagament en efectiu: la Secretària de Facultat et lliurarà el rebut amb el qual haurà d'anar a pagar la taxa de drets de tramitació a alguna de les entitats bancàries col·laboradores.
 • Targeta de crèdit: podreu abonar els drets d'expedició directament a la SED.

El rebut de les taxes d'expedició que et facilitarà la SED fa les funcions de sol·licitud formal del títol i és molt important que, abans de signar-lo, comprovis la correcció de les dades en relació a la forma d'escriure el teu nom i cognoms, així com a la possibilitat d'incloure alguna conjunció entre els cognoms, ja que aquest serà el referent de com s'han d'escriure les teves dades en el títol expedit.

Resguard del títol

Un cop efectuat el pagament dels drets d'expedició del títol, a Secretaria se't lliurarà el resguard / certificat de pagament. Aquest document et servirà per a acreditar amb tots els efectes que has superat l'ensenyament i que tens el títol en fase de tramitació. La seva validesa legal és equivalent a la que tindrà el títol oficial definitiu.

El document de resguard del títol de doctor té caràcter bilingüe català / castellà. L'interessat pot sol·licitar la seva traducció a l'anglès en el moment de tramitar la sol·licitud. Aquesta traducció tindrà caràcter gratuït.

Lliurament del títol

La Secretaria de la Facultat t'enviarà una carta d'avís al domicili que consti en els teus arxius, pel que serà convenient que mantinguis constantment actualitzades les teves dades en les seves bases de dades.

Hauràs de recollir el títol personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI / passaport / NIE. Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida únicament mitjançant un poder notarial.

En cas que tinguis la residència fixada fora de la província de Barcelona, ​​la Secretaria podrà fer l'enviament del títol a la Direcció Provincial d'Educació o a l'oficina consular més propera al teu lloc de residència. Perquè això sigui possible, has d'enviar un correu electrònic de sol·licitud a la Secretaria de la teva Facultat.

Llengua d'expedició del títol

D'acord amb la normativa d'usos lingüístics de la Universitat de Barcelona, el títol de doctor s'expedeix en edició bilingüe català / castellà.

Pots trobar informació sobre la possibilitat d'obtenir una traducció gratuïta a la Secretaria de la Facultat, la qual farà la tramitació de la sol·licitud a Serveis Lingüístics de la UB.

Duplicat del títol

Es podrà sol·licitar un duplicat del títol en les següents situacions:

 • Canvi de nom, cognoms o altres dades personals
 • Incorporació del premi extraordinari o altres dades acadèmiques que així ho tinguin previst
 • Canvi de nacionalitat
 • Pèrdua del document original
 • Deteriorament

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu