Menció internacional

Es pot incloure en l'anvers del títol de doctor la menció doctorat internacional sempre que concorrin les següents circumstàncies:

  1. Que el doctorand / a hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'educació superior o en un centre de recerca de prestigi, on hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant. L'estada i les activitats, les quals ha d'haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del programa, cal que s'acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s'han dut a terme. Aquesta informació s'incorporarà al document d'activitats del doctorand / a.
  1. Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials d'Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana o catalana. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant un certificat emès pel president del tribunal de la tesi doctoral.
  1. Que un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyol hagi informat sobre la tesi. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació prèvia a la defensa de dos informes favorables sobre la tesi per part de dos experts.Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español con el título de doctor y diferente del responsable de la estancia mencionada en el apartado “a”, haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. Para cumplir este requisito no puede formar parte del tribunal ninguna de las personas responsables que hayan certificado las estancias de investigación o las actividades llevadas a cabo, de acuerdo con lo especificado en el apartado a. Este requisito se acredita mediante la presentación de una copia del acta de grado de doctor, donde consta el tribunal evaluador de la tesis doctoral.
  1. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la Universitat de Barcelona o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquen els convenis de col·laboració.
  1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol i en un termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand pot sol·licitar la concessió de la menció de doctor internacional, adjuntant la documentació acreditativa de els requisits que estableix l'apartat 1 d'aquest article, a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.

Les concessions de "Menció Internacional" són donades per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat i s'acompanyaran a les peticions dels títols de doctor perquè es faci constar en els títols esmentats. Per demanar-les s'han d'adjuntar els següents documents:

• Sol·licitud signada i segellada pel coordinador del programa de doctorat

• Certificat de l'estada (català, castellà o anglès)

• Justificant de l'estada signat i segellat pels directors

• Dos informes, que podràs aportar fins a la data de la defensa.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu