Règim de permanència

Durada dels estudis

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a comptar de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb possibilitat de que sigui autoritzada una pròrroga per un curs acadèmic més.

Si ha estat autoritzar que els estudis de doctorat es facin  a temps parcial, els estudis poden  tenir una durada màxima de cinc anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb possibilitat de que sigui autoritzada una pròrroga per a dos curos acadèmics més.

Terminis de defensa de la tesi doctorat

Doctorands matriculats en programes de doctorat a l’empara del Reial decret 778/1998, de 30 d’abril (regularitzat a partir del curs 2012-2013) I els doctoran matriculats en programs de doctorat a l’empara del Reial Decret 1393/2007, de 2’octubre,  que van iniciar els estudis amb amb anterioritat al curs 2011-2012, diposaven fins l’11 de febrer de 2016 per defensar la seva tesi doctoral. Arribat aquest termini sense que s’hagi produït  la defensa el doctorand causa baixa definitive en el programa iniciat. No obstant, pot sol·licitar l’admissió en uns dels programs de doctorat vigents sempre que s’acompleixin els requisits d’accés i admissio establerts.​

Doctorands matriculats en programes de doctorat a l’empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que han iniciat els Estudis de Doctorat a partir del curs 2011-2012: abans del 30 de setembre de 2017.

Legislació i normativa aplicable al procediment

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu