Tribunal i lectura de la tesis

Ja estàs a punt de defensar la tesi doctoral. Arriba el gran dia, el final de diversos anys d’esforços i d’una recerca intensiva. T’expliquem com són el tribunal i el tràmit defensa pública.

Composició del tribunal

La Comissió Acadèmica decideix el nombre de membres del tribunal, que pot estar format per tres o cinc persones. En alguns casos, com les tesis en cotutela, el nombre de membres pot variar per adaptar-se a les exigències de les diferents universitats. Els tribunals de cinc membres estan formats per cinc titulars —un president, un secretari i tres vocals— i tres suplents. Els tribunals de tres membres estan formats per tres titulars —un president, un secretari i un vocal— i dos suplents.

Si són tres membres, com a màxim només un podrà ser de la UB. Els altres dos han de ser d’una altra universitat. A més, només dos poden ser de la mateixa universitat. En fer la proposta de tribunal cal tenir en compte que hi ha un pressupost màxim per als viatges i allotjaments de les persones que venen d’altres universitats.

Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada. Correspon a la Comissió de Doctorat de la Facultat concretar la manera en què les comissions acadèmiques dels programes de doctorat han d’acreditar l’experiència investigadora dels membres proposats per formar part del tribunal. Si estàs en disposició de sol·licitar la menció internacional, almenys un dels membres ha de pertànyer a una institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol.

Ni el director de la tesi ni el tutor poden formar part del tribunal, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s’hagi previst en el conveni. En el cas de les tesis en forma de compendi de publicacions, els cosignants de les publicacions corresponents tampoc poden formar part del tribunal.

En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües del programa, s’ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part. En aquest cas, s’ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica i s’ha de presentar un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües del programa.

En qualsevol moment del procediment podràs promoure la recusació dels membres del tribunal si es dona alguna de les causes de recusació previstes legalment.

Defensa i avaluació de la tesi

Ha arribat el moment de la defensa de la tesi doctoral, un acte públic i anunciat prèviament.  Pot ser que els membres del tribunal es reuneixin amb tu a porta tancada per debatre alguns aspectes significatius de la memòria i com a eina per complementar l’avaluació de la tesi.

Perquè l’acte sigui vàlid han de ser-hi presents tots els membres en els tribunals de tres i la meitat més un en al cas dels tribunals de cinc membres (sempre el secretari i el president).  Si un d’ells no pot assistir-hi, ha de ser substituït per un suplent. I si tampoc pot cap dels suplents, el president de la Comissió de Doctorat de la Facultat ha de designar un suplent.

La seva durada varia segons les seves diferents disciplines. Habitualment, l’acte comença per una defensa de la tesi per part del doctorand/a (el temps el marcarà el president del tribunal, normalment a l’entorn dels 45 minuts). A continuació, els membres del tribunal et fan preguntes o consideracions generals sobre la tesi que hauràs de respondre (a cada membre del tribunal o en conjunt, a criteri del President del Tribunal).

Es convida a que els doctors/es presents a l’acte públic puguin intervenir fent qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal. Generalment, es convida especialment al director/a i tutor/a perquè prengui la paraula en defensa de la tesi si ho creu convenient.

Acabada la defensa i la discussió de la tesi, el públic ha d’abandonar la sala i el tribunal delibera. El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global. A continuació, es crida al doctorand i al públic i es llegeix públicament la qualificació que pot ser Apte, Aprovat, Notable o Excel·lent.

En cas que la tesi hagi rebut la qualificació d’excel·lent, el tribunal pot proposar que tingui la menció cum laude si s’emet el vot secret positiu i per unanimitat.

S’emet una votació individual i en sobre tancat. L’escrutini es fa a la Facultat. El president de la comissió de doctorat emetrà la qualificació definitiva i te la comunicarà. Al tractar-se d’una sessió diferent, no sempre rebràs la comunicació el mateix dia de la defensa.

El tribunal ha de signar una acta i portar-la a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

A partir d’aquí, si has aprovat la lectura de tesi ja ets doctor. Moltes felicitats! Només et queda anar a la Secretaria d’Estudiants i Docència per abonar els drets de títol per obtenir la titulació.


Legislació i normativa aplicable al procediment

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu