Ajuts per a tesis doctorals en català

dimarts, 19 maig, 2015

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha fet pública la convocatòria d'ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant el 2014, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:
a) Tesis íntegrament escrites en català.
b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i una altra llengua oficial de la Unió Europea.
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones sol·licitants que hagin defensat la tesi durant l'any 2014, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català d'acord amb l'apartat anterior.
Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquesta sol·licitud s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitàris de Catalunya (CSUC) abans del 31 de desembre de 2015.

L'import de l'ajut serà com a màxim de 500 euros, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària (prorrateig). A aquestes quantitats, s'hi han d'aplicar les retencions oportunes d'acord amb la normativa fiscal vigent.

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través del portal Tràmits Gencat a l'adreça electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html.

Més informació

Text de la convocatòria

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu