Beques per a la creació artística 2018-2019

diumenge, 9 setembre, 2018

La Fundació Guasch Coranty ha obert la convocatòria de les Beques per a la creació artística 2018-2019 amb la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats contemplades en els graus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

Aquestes beques són de caràcter individual, tot i que els projectes poden ser realitzats per un col·lectiu. S’atorgarà un màxim de quatre beques de 9.000€ cadascuna per tal que, en el transcurs d’onze mesos a partir de l’adjudicació, cada becat/da desenvolupi el projecte de recerca i experimentació artística presentat que doni lloc almenys a una obra. En cap cas s’atorga la beca a projectes ja realitzats. 

Requisits: 

1.- Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats. 

2.- Ser estudiant de màster oficial o de Doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver estat guanyador/a d’una d’aquestes beques en edicions anteriors. 

Terminis 

El període per a la presentació de les sol·licituds serà del 22 al 31 d’octubre de 2018, ambdós inclosos. Les sol·licituds es presentaran a través del formulari en línia www.guaschcoranty.com/beques/ o per correu electrònic fguasch@ub.edu

Documentació  

a) Sol·licitud de participació degudament signada (Disponible a www.guaschcoranty.com)
b) Expedient acadèmic, indicant el nombre de crèdits aprovats i resguard de matrícula. En el cas d’iniciar ensenyament de màsters oficials o doctorats s’haurà de presentar certificat d’admissió, i en el moment d’acceptació de la beca s’haurà d’acreditar la condició d’estudiant aportant la matrícula.
c) Currículum Vitae.
d) Breu dossier documentat de la trajectòria i obra de l’estudiant, susceptible de ser valorat per un tribunal i amb un mínim de cinc fotografies de l’obra recent. Aquest dossier pot anar acompanyat d’una obra de tècnica i format lliures.
e) Presentació d’un projecte de creació i/o experimentació artística. El projecte haurà de constar de títol, abstract i memòria –màxim tres fulls, podent afegir-hi il·lustracions-. Cal indicar si el projecte es realitzarà al nostre país o en un país estranger i, en aquest darrer cas, cal lliurar la documentació que justifiqui l’admissió en el centre d’acollida triat o, en el seu defecte, la documentació dels tràmits corresponents amb un organisme oficial. Aquest projecte haurà de ser inèdit i haurà de donar lloc a almenys a una obra. 

Tota la documentació s’haurà de presentar en ordre segons els punts d’aquest apartat, en un sol volum i en format PDF. En la portada hi contarà nom de l’alumne, Beques per a la creació artística i any de convocatòria. 

Bases

Més informació

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu